Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đấtbiểu mẫu được cá nhân lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền được nhà nước trao quyền để xin giảm tiền thuê đất.

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất nằm trong hồ sơ giảm tiền thuê đất, được ban hành kèm theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy đề nghị, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

Kính gửi: Cơ quan……………………..

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

[02] Mã số thuế: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ ▢▢▢

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

[04] Số điện thoại: ………………………………………………………………………….

[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………..

[06] Mã số thuế: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ ▢▢▢

- Quyết định thuê đất số, ngày………[07] Địa chỉ khu đất thuê: …………………………………………………………………

- Hợp đồng thuê đất số, ngày………

[08] Các thông tin liên quan khác (nếu có): …………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………..
Chứng chỉ hành nghề số:....

Ngày…… tháng…… năm 2021
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Sắp xếp theo