Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Ban hành theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựngbiểu mẫu được lập ra dùng để nhà thầu gửi đến cơ quan nhà nước khi có những nội dung xây dựng thay đổi cần sự cấp phép.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chính Phủ ban hành ngày 03/03/2022. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

CÔNG TY…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

..., ngày .......tháng .......năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Văn bản số: ………………, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng)
(Hoặc Sở Xây dựng …………… )

Tôi: ……… (Họ tên) ……… Chức vụ: ……………………………………..

Được ủy quyền của ông (bà): …… theo giấy ủy quyền:...(kèm theo đơn này)

Đại diện cho: ……………………………………..…………………………

Địa ch ỉ đăng ký tại chính quốc: …………………………………………..

S ố điện thoại: ……………….. Fax: ………….. E.mail: ………………….

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: ……………………………….

Số điện thoại: ……………….. Fax: …………... E.mail: ............. ..........

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số ……………., ngày ……… để thực hiện gói thầu thuộc dự án … ………. Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ………………………………………………………….

Lý do đề nghị điều chỉnh: ………………………………………...............

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ....) xét điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1. Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp

2. Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh

3. Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) có địa chỉ tại Việt Nam ………….. số điện thoại …………. Fax ………… E.mail ………………

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

THAY MẶT (HOẶC THỪA ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 08
  • Lượt xem: 58
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 101,1 KB
Sắp xếp theo