Đơn xin rút tín chỉ Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu Đơn xin rút tín chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường .....................................

Em tên là:.....................................................................................................................................

Sinh ngày:................/........../........................... Mã SV:...................................................

Sinh viên lớp:……………………… Khoa:............................................................................

Lý do rút tín chỉ: (đánh dấu “X” vào ô vuông)

Học lực yếu Trùng thời khóa biểu

TT

Tên học phần rút

Nhóm HP

Số TC

Ghi

chú

1

2

3

Tổng số tín chỉ rút:

Tổng số tín chỉ đã đăng ký:

Tổng số tín chỉ còn lại sau khi rút:

………………………………

………………..................

.....................................

Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo và Giáo viên chủ nhiệm cho phép em được rút bớt các học phần trên.

............, ngày tháng năm 20….

Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sinh viên chỉ được rút tối đa 03 học phần

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 32
  • Lượt xem: 75
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 36 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức: