Bảng thanh toán phụ cấp Mẫu C05-X theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp là mẫu biểu được lập ra nhằm xác định khoản phụ cấp tháng hoặc quý được hưởng ngoài lương của những cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc cùng 1 lúc được hưởng phụ cấp theo chế độ, là cơ sở để thanh toán tiền phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã được hưởng.

Đây là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 70/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Nội dung trong mẫu ghi chép mức lương đang hưởng, số tiền phụ cấp được hưởng, số tiền thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

HUYỆN………………………….

UBND XÃ …………………………

Mã QHNS: …………………………

Mu s: C05-X
(Ban hành theo Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP

Tháng ….. năm …..

Số: …………

Nợ: ……………….

Có: ……………….

STTH và tênChức vụĐịa chỉ cơ quan làm việcMức lương đang hưởngTỷ lê (%) hưởng phụ cấpSố tiền phụ cấp được hưởngKý nhận
ABCD123E
Cộngxxxxx

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

(Thanh toán phụ cấp cho các khoản phụ cấp chưa tính trong bảng thanh toán tiền lương như phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm...)


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm ...
CHỦ TỊCH UBND XÃ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi Mẫu số C05-X

1. Mục đích

Bảng thanh toán phụ cấp nhằm xác định khoản phụ cấp tháng hoặc quý được hưởng ngoài lương (Khoản phụ cấp này chưa được tính trong Bảng thanh toán tiền lương tháng của xã) của những cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc cùng 1 lúc được hưởng phụ cấp theo chế độ, là cơ sở để thanh toán tiền phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã được hưởng (Ví dụ: Phụ cấp cán bộ tham gia ban quản lý dự án).

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Góc trên, bên trái của Bảng thanh toán phụ cấp ghi rõ tên huyện, UBND xã và mã đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, họ và tên, chức vụ, địa chỉ cơ quan làm việc của từng người được nhận phụ cấp

Cột 1: Ghi mức lương đang hưởng (gồm cả phụ cấp trách nhiệm nếu có)

Cột 2: Ghi tỷ lệ (%) được hưởng phụ cấp theo quy định (nếu quy ước trả cố định hàng tháng theo mức lương chung thì cột này để trống).

Cột 3: Ghi số tiền phụ cấp từng người được hưởng theo tháng hoặc theo quý.

Cột E: Từng người ký nhận khi nhận phụ cấp.

Bảng thanh toán phụ cấp được lập 1 bản theo tháng hoặc theo quý và phải có đầy đủ chữ ký theo quy định.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: