Bản cam kết thu nhập cá nhân mới nhất 2023 Mẫu 08/CK-TNCN

Bản cam kết thu nhập cá nhânbiểu mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động chỉ làm việc ở 1 nơi nhưng lại có mặt trong danh sách nhân viên ở công ty khác và không có thu nhập ở công ty đó. Khi quyết toán thuế, người lao động cần phải làm bản cam kết không phát sinh thu nhập cá nhân để chứng minh người lao động chỉ có 1 nguồn thu nhập và chỉ làm việc tại 1 nơi. Bản cam kết thuế TNCN mới nhất 2023 hiện nay được thực hiện theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vậy sau đây là mẫu 08/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân kèm theo hướng dẫn cách viết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Đối tượng làm bản cam kết thu nhập cá nhân

Đối tượng được làm mẫu cam kết thuế TNCN là những người có thu nhập chưa tới mức chịu thuế thu nhập cá nhân như:

  • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.
  • Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.
  • Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết.
  • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
  • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết.

2. Mẫu cam kết thuế TNCN 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)……………………

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

3. Cách viết cam kết thuế TNCN

Khi hoàn thành Mẫu cam kết 08/CK-TNCN, người lập cần ghi các thông tin như sau:

(1) Mục kính gửi: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập, không phải ghi tên cơ quan thuế (ví dụ như công ty, doanh nghiệp,…).

(2) Ghi đầy đủ họ và tên của mình.

(3) Ghi đầy đủ mã số thuế của mình.

(4) Ghi nơi địa chỉ cư trú (thường trú, tạm trú).

(5) Ghi ước tính tổng thu nhập của mình trong năm dương lịch chưa đến mức phải nộp thuế (ghi cả phần số và phần chữ).

(6) Đề ghị: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 19.011
  • Lượt xem: 24.709
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 28,5 KB
Sắp xếp theo