Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 19/KK-TNCN Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu số: 19/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền,
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ: …………………..……..……………………………………………...........

[04] Điện thoại: …………….. [05] Fax: …….……..………. [06] Email: ……………..…

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuGiá trị
IThu nhập từ đầu tư vốn:
1Tổng thu nhập tính thuế[07]
2Tổng số thuế đã khấu trừ ở nước ngoài[08]
3Tổng số thuế phải nộp[09]
4Số thuế còn phải nộp[10]
IIThu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1Tổng thu nhập chịu thuế[11]
2Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài[12]
3Tổng số thuế phải nộp[13]
4Số thuế còn phải nộp[14]
IIIThu nhập từ trúng thưởng
1Tổng thu nhập chịu thuế[15]
2Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài[16]
3Tổng số thuế phải nộp[17]
4Số thuế còn phải nộp[18]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày ...... tháng …..... năm …....

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
Ký và ghi rõ họ tên
Chia sẻ bởi: 👨 Vũ Thị Chang
Mời bạn đánh giá!