Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số 11-MST ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu thông báo mã số thuế được dùng cho các cơ quan thuế khi muốn thông báo mã số thuế tới cá nhân người nộp thuế.

Mẫu số 11-MST: Thông báo mã số thuế mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày (date) … tháng năm

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:
The Tax Department of ………………….. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: …………………………………………………………………….
Tax identification number

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………..
Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….
Office address

Ngày cấp mã số thuế: ………………………………………………………….
Date of issue

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: ……………………………………………….
Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 09
  • Lượt xem: 71
  • Dung lượng: 12,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: