Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng

Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT được ban hành thay thế cho Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT quy định về Mẫu phụ lục đối với các loại gói thầu có sự thay đổi kể từ ngày 1/8/2022.

Các biểu mẫu phục vụ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được trình bày để thuận tiện khi sử dụng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Hồ sơ mời thầu qua mạng là quá trình tổ chức thầu mà các thông tin, tài liệu và tài sản liên quan đến việc đấu thầu được chuyển và quản lý trực tuyến thông qua mạng internet hoặc các hệ thống truyền thông điện tử khác. Thông qua hình thức này, các tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin và yêu cầu đấu thầu cho các nhà thầu, nhà cung cấp hoặc nhà thầu tiềm năng mà không cần tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp. Vậy sau đây là toàn bộ nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu Phụ lục đối với các loại gói thầu theo Thông tư 08

Các Mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Số TT

Tên mẫu

Loại file

Mẫu số 1A

Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 1B

Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 1C

Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.

Word

Mẫu số 2A

Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 2B

Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 2C

Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.

Word

Mẫu số 3A

Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 3B

Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 3C

Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.

Word

Mẫu số 4A

Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 4B

Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.

Word

Mẫu số 5

Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn

Word

Mẫu số 6A

Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 6B

Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 6C

Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 6D

Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Word

Mẫu số 7A

Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Word

Mẫu số 7B

Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Word

Các Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Số TT

Tên mẫu

Loại file

Phụ lục 1A

Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

Word

Phụ lục 1B

Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

Word

Phụ lục 2A

Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

Word

Phụ lục 2B

Phụ lục 2B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

Word

Phụ lục 3A

Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn);

Word

Phụ lục 3B

Phụ lục 3B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn);

Word

Phụ lục 3C

Phụ lục 3C: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu);

Word

Phụ lục 4

Phụ lục 4: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Word

Phụ lục 5

Phụ lục 5: Mẫu Bản cam kết;

Word

Phụ lục 6

Phụ lục 6: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

Word

Phụ lục 7

Phụ lục 7: Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

Word

Phụ lục 8

Phụ lục 8: Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

Word

Phụ lục 9

Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Word

Các Mẫu ban hành kèm theo các Thông tư cũ

Số TT

Tên mẫu

Loại file

1

Mẫu Hồ sơ dịch vụ tư vấn kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT

Word

2

Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT

Word

3

Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ (mẫu số 02) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT

Word

4

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT

Word

5

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Word

6

Mẫu số 01a mẫu báo cáo đánh giá E-hsdt cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (theo quy trình số 01) (phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHDT

Word

7

Mẫu mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Thông tư 05/2020/TT-BKHDT

Word

8

Mẫu Tờ trình phê duyệt KHLCNT các gói thầu theo đợt hoặc cả dự án (sau khi có Quyết định phê duyệt dự án) theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT

Word

9

Mẫu Tờ trình phê duyệt dự toán, KHLCNT các gói thầu thuộc dự toán mua sắm theo Thông tư số 25/2021/TT-BKHDT

Word

10

Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục I của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

11

Mẫu hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục II của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

12

Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

13

Mẫu thông báo mời quan tâm; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục III của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

14

Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Phụ lục IV của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

15

Hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (m3) theo Phụ lục V của Thông tư số 06/2020/TT-BKHDT

Word

16

Full Mẫu hồ sơ theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Word

17

Mẫu số 1. Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT

Word

18

Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT

Word

19

Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT

Word

20

Mẫu thư mời nhà thầu tới đàm phán hợp đồng

Nội dung phụ lục Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Phụ lục 1A

[TÊN ChỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

Số:_____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____, ngày____tháng____năm____

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, Bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu;

- Nguồn vốn;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

3. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Đăng tải KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

3

Mời thầu

3.1

Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT

[ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải]

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu]

3.4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

Thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở thầu

4.1

Thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vấn đề và cách xử lý]

5

Đánh giá HSĐXKT

5.1

Thời gian đánh giá E-HSĐXKT

[Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm]

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT, ______ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị _____ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);

- Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục 1B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

Số: ____ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

_____, ngày____tháng____năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu[ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu… [ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án…… [ghi tên dự án]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ….

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt E-HSMT, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Xét đề nghị của……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu.... thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... thuộc dự án.... bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao.... [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký..... [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ...... (....)

- Lưu: VT, BMT (....).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu]

......................

Mời các bạn tải File về để xem thêm nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 08

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.820
  • Lượt xem: 3.732
  • Dung lượng: 2,9 MB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo