Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời mới nhất Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời gồm 3 mẫu dành cho học sinh THCS, THPT và dành cho chương trình đại học, cao đẳng. Mẫu giấy này được sử dụng để chứng nhận học sinh đã đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng hay Đại học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, đủ điều kiện và được công nhận tốt nghiệp, bạn cần đến trường đã theo học để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Giấy này sẽ có hiệu lực tới khi nhận bằng chính thức. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày...tháng....năm.....

GIẤY CHỨNG NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …..................................

Chứng nhận

Họ và tên:.........................................................................................................................

Ngày sinh: .......................................................................................................................

Giới tính:..........................................................................................................................

Nơi sinh:..........................................................................................................................

Ngành đào tạo:................................................................................................................

Hệ đào tạo:.......................................................................................................................

Khóa học:..........................................................................................................................

Đã được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân theo Quyết định số .......... /......................., ngày ...../..../20..... của Hiệu trưởng Trường Đại học .................

Điểm trung bình chung học tập: .............................................. (bằng chữ)

Xếp loại tốt nghiệp: .....................................................................................................

Hiện tại, sinh viên đang chờ nhận bằng tốt nghiệp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
(Tạm thời)

Học sinh: ……………………………………………………………………….……..

Ngày sinh: …………………… Dân tộc: ………………………………………..…..

Giới tính: ……………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………...

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm……….

Tại: ………………….………..Sở GDĐT ………………………...........................

Số báo danh: ……………………………………………………........................…

Điểm xét Tốt nghiệp: ………………..; trong đó điểm từng môn thi là:

Môn

Điểm TB lớp 12

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ/ thay thế

Môn tự chọn

Ghi chú

Điểm

….

….

….

….

….


* Điểm khuyến khích (nếu có): ……………………………….……..

* Diện xét TN (nếu có): ………………………………………………

Đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận tạm thời có giá trị trong thời gian 01 năm chờ cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức.

Chữ ký học sinh

……………, ngày …..tháng …..năm 20….

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QLCLGD

Ký, ghi rõ họ tên

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS

PHÒNG GD&ĐT..........…

Trường THCS……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(tạm thời)

Chứng nhận: ................................................ Giới tính: .....................................................

Ngày sinh: ......................................... Nơi sinh: ................................................................

Lớp ...................................... Trường ................................................................................

Hiện cư trú tại: ...................................................................................................................

Đã được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: ...................................... ngày…..tháng…..năm .........

Xếp loại tốt nghiệp: ..........................................................................................................

Ghi chú:

Giấy này chỉ có giá trị trong 1 năm kể từ ngày kí.

........., ngày...tháng...năm....

HIỆU TRƯỞNG

(Họ, tên, chữ kí và đóng dấu)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định như thế nào

Tại Khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

- Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn; người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học quy định mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và văn bằng giáo dục đại học.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có thời hạn tối đa bao lâu?

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ:

Thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ

1. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

a) 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

b) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học;

c) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

d) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

2. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc dự thi lấy chứng chỉ.

...

Như vậy, thời hạn cấp văn bằng như sau:

- 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp THCS, THPT

- 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Hiện tại,pháp luật vẫn chưa có quy định thời hạn sử dụng cho giấy chứng nhận tạm thời là bao lâu. Tuy nhiên, sau khi nhận được bằng tốt nghiệp chính thức, giấy chứng nhận tạm thời sẽ không còn giá trị pháp lý.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.783
  • Lượt xem: 20.113
  • Dung lượng: 358 KB
Sắp xếp theo