Mẫu báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau thời gian thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", các đơn vị phải làm báo cáo sơ kết, nhằm tổng kết lại những gì đã đạt được, chưa đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, cũng đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo sơ kết trong bài viết dưới đây để biết cách viết báo cáo cho đơn vị của mình.

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..
ĐẢNG ỦY ……………..
-----------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------

Số 83-BC/ĐU

……….., ngày … tháng … năm

BÁO CÁO
Sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII

Thực hiện Công văn số ………….., ngày ……….. của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ………….. về việc báo cáo sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ xã …………… báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với nội dung sau:

1- Kết quả thực hiện

- Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 20.... của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… gửi 13/13 Chi bộ triển khai thực hiện, sau đó các Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05 gửi đến tất cả đảng viên của chi bộ để nắm nội dung, tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phát hành sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến tất cả đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện hàng tháng; ngày 17 tháng 9 năm 20...., Đảng ủy tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ, có 178/189 đảng viên tham dự, đạt 94,18%.

- Về kết quả công tác triển khai của Mặt trận, đoàn thể: theo Chỉ đạo của Đảng ủy, Mặt trận, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả: đoàn viên, hội viên đạt 81,85% và nhân dân đạt 75,4%. Hình thức triển khai thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản và xây dựng chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử xã. Nội dung triển khai được trích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

- Bên cạnh đó Đảng ủy đã phối hợp với đài truyền hình huyện xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 01 cá nhân, đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời Trưởng ấp Nghĩa Huấn và 01 tập thể Chi bộ ấp Bến Đò; ngoài ra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra tập thể chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban Kiểm tra kiểm tra Chi bộ và Bí thư Chi bộ Y tế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra các Chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 12 năm 20...., Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đã khen thưởng 02 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 20.....

2- Nhận xét

* Mặt được:

- Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

- Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ khó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

* Hạn chế:

- Qua kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng ở một số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

- Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

3- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; đồng thời hướng dẫn nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, công nhận gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và đưa nội dung này vào tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng nội dung để từng hộ gia đình đăng ký thực hiện.

- Tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng nhiều gương điển hình trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- BTG Huyện ủy;

- BCH đảng bộ;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ HUYỆN…………

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……

…...ngày……tháng……năm

BÁO CÁO
Sơ kết ....... năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch................... của Ban Thường vụ huyện ủy sơ kết ..... năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Trường ....................báo cáo kết quả triển khai, thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ở đơn vị:

- Ngay đầu năm 20...., Chi bộ đã ban hành kế hoạch số ….-KH/CB ngày ngày 20 tháng 01 năm 20.... về kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và kế hoạch số ….-KH/CB ngày 29 tháng 01 năm 20.... kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 20.....

- Ngay từ khi có Kế hoạch số 42-KH/HU của của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chi bộ đã hướng dẫn, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tiếp tục duy trì, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và đưa ra các các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế những tồn tại, hạn chế năm trước.

- Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao. Theo đó, hàng tháng trong cuộc họp chi bộ định kì đều có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có ít nhất một cán bộ, đảng viên báo cáo tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh của bản thân (Hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1 lần)

- Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng đã làm cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia học tập, thảo luận và đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từng bước chuyển thành công việc thường xuyên của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đồng thời ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nâng lên, các cá nhân đã đưa ra các tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Người gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác.

2. Kết quả chủ yếu trong triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 42-KH/HU và kế hoạch số 80-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chi bộ đã phổ biến các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chuyên đề năm 20...., 2017, gồm: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; trong đó, chú trọng đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo, Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Việc triển khai những nội dung nêu trên được lồng ghép vào các chủ đề sinh hoạt, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao. Đảng viên tự xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo trong chi bộ. Định kỳ 6 tháng và cuối năm sơ kết, tổng kết việc thực hiện để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác này.

Chỉ bộ thường xuyên quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, đảng viên. Tổ chức quản lý tốt cán bộ, công chức, đảng viên; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện, xây dựng đạo đức cách mạng, liêm khiết trong cuộc sống và công tác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác.

Theo đó, thông qua nhiều hình thức phù hợp, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tổ chức và cá nhân nhận thức đúng đắn và tự giác thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của mọi người và trở thành một trong những nội dung sinh hoạt, kiểm điểm hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua, trên cơ sở đó biểu dương những tập thể và cá nhân làm tốt; đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung những quy định phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện với mức độ phấn đấu cao hơn.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Giờ giấc làm việc được mọi cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc, triệt để khắc phục tình trạng đi muộn về sớm. Mỗi đơn vị, tập thể và cá nhân phải được giao nhiệm vụ thật rõ ràng, cụ thể, có mốc thời gian hoàn thành và lấy đó làm một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng và cuối năm.

Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các Quy định số 55, 101 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ 20.... đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, xây dựng và rà soát bổ sung nội dung Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện; chỉ đạo đăng ký nêu gương đối với cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Quá trình thực hiện chi bộ có chú ý chỉ đạo việc báo cáo kết quả nêu gương trước chi bộ; nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Bác thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua thực hiện, đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nội bộ và nhân dân đồng tình.

Song, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, đó là: tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, khen thưởng những gương điển hình để cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1. Những tồn tại, hạn chế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhỏ cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhận thức đầy đủ về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy kết quả mới chỉ dừng lại ở phần “học tập”, phần “làm theo” chưa đạt được kết quả như mong muốn; việc thực hiện Cuộc vận động ở một số tổ chức đoàn thể quần chúng còn mang tính hình thức, chưa sâu.

* Nguyên nhân:

- Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ huyện.

- Tập thể Chi bộ đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ.

- Chi bộ đã cụ thể hoá được các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các nội dung, công việc cụ thể triển khai đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện.

3.2. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan: Công việc chuyên môn chi phối quá nhiều thời gian, do vậy việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

- Nguyên nhân chủ quan: Việc nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của học tập và làm theo tấm gương của Bác ở một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế nhất là một số cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành.

4. Những kinh nghiệm rút ra

- Một là, Chi uỷ và nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị 03-CT/TW; nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của chi ủy, cán bộ chủ chốt các cấp.

- Hai là, bám sát định hướng, hướng dẫn của cấp trên; chủ động tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp. Phát huy vai trò chi uỷ; chọn nội dung cụ thể để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; chọn vấn đề, chọn công việc để tập trung chỉ đạo.

- Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong chi bộ.

- Bốn là, Chi uỷ, người đứng đầu đơn vị kiên trì chỉ đạo để từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức để đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

- Năm là, coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban, sơ kết đánh giá định kỳ.

5. Đề xuất, kiến nghị:

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….……………………………………………………………

III. Nhiệm vụ trọng tâm 20...:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch thực hiện về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và giáo viên, nhân viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của chi bộ, của đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của chi bộ, của đơn vị.

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong tập thể gắn với thực hiện Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng ./.

Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức. Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- BTG Huyện ủy;

- BCH đảng bộ;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.223
  • Lượt xem: 45.376
  • Dung lượng: 550,5 KB
Sắp xếp theo