Đơn mời luật sư bào chữa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Kính gửi: Công ty luật ….

Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng... năm ....cấp….., cơ quan cấp……………………

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)……………………………………………………………

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật Danh Chính cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng.. tôi) trong giai đoạn …….(ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Sắp xếp theo