Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

TÊN DOANH NGHIỆP

----------

Số: …./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

..…, ngày… tháng… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp:………………………..………...…...........…

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………...............….

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………...….............……

- Địa chỉ trụ sở chính:………….......Số điện thoại:………...…số fax:…...

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do...(tên cơ quan cấp)...cấp ngày…tháng…năm…

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số........... cấp lần đầu ngày .... tháng... năm...... (điều chỉnh lần thứ ..... ngày …tháng… năm… ).

Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho(tên doanh nghiệp) trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số .... cấp....ngày...tháng...năm .....theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

(Tên doanh nghiệp) đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo các nội dung sau:

Nội dung điều chỉnh: .....................................................................................................................

Lý do đề nghị điều chỉnh: ...............................................................................................................

3. Hồ sơ kèm theo gồm có:

...……………………………………......…..........………………………

4. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!