Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THCS Câu hỏi trắc nghiệm Module 6

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 6 THCS mang tới các câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường THCS.

Với bộ câu hỏi trắc nghiệm Module 6, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm, để nhanh chóng hoàn thiện bài thu hoạch cuối khóa Mô đun 6 THCS, THPT. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn Mô đun 6 của mình:

Đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm Module 6 THCS

Câu 1. Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị (...) do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử"

Câu trả lời đúng

Vật chất và tinh thần

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng văn hóa nhà trường là một quá trình:

Câu trả lời đúng

Hình thành giá trị mới và bảo lưu, phát huy giá trị phù hợp đã có

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông Việt Nam chủ yếu xuất phát từ:

Câu trả lời đúng

Bối cảnh thực tiễn

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

"Giáo viên là (...) xây dựng văn hóa nhà trường đồng thời là đối tượng chịu sự tác động của văn hóa nhà trường”.

Câu trả lời đúng

Chủ thể

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất: Xây dựng văn hóa nhà trường là trách nhiệm của:

Câu trả lời đúng

Mọi thành viên trong nhà trường

Câu 6. Chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (...) của nhà trường THCS là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho hành vi ứng xử của toàn bộ thành viên trong nhà trường".

Câu trả lời đúng

Giá trị cốt lõi

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ cơ bản để xác định giá trị cốt lõi của nhà trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Bối cảnh xã hội, mục tiêu giáo dục cấp học, văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; thực trạng và truyền thống văn hoà; các qui tắc xây dựng giá trị cốt lõi

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Giúp thành viên trong và ngoài trường hiểu và nâng cao ý thức xây dựng giá trị cốt lõi

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; mô phạm, hấp dẫn

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng niềm tin vào giá trị cốt lõi ở trường THCS bao gồm:

Câu trả lời đúng

Nâng cao nhận thức; tạo động lực, thói quen; tham gia đưa giá trị cốt lõi vào trong xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa ứng xử, văn hóa cảnh quan

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Nâng cao nhận thức của các thành viên nhà trường về giá trị cốt lõi thuộc khâu:

Câu trả lời đúng

Xây dựng niềm tin

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Trường THCS A... đã tổ chức thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gi?

Câu trả lời đúng

Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ [ Nghị định số

80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường], "môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, binh đằng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực" gọi là:

Câu trả lời đúng

 • Môi trường giáo dục tích cực
 • Môi trường giáo dục hiện đại
 • Môi trường giáo dục lành mạnh
 • Môi trường giáo dục thân thiện

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (...) là người tham gia, hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện ở trường THCS”

+ Câu trả lời đúng

 • Hiệu trưởng
 • Giáo viên
 • Học sinh
 • Nhân viên

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp THCS được gọi là:

Câu trả lời đúng

 • Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
 • Hoạt động trải nghiệm
 • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 • Hoạt động giáo dục

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Câu trả lời đúng

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất dưới đây:

Câu trả lời đúng

Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát chủ động để kịp thời điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh thân thiện ở trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch và kịp thời bổ sung, điều chỉnh

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Các giá trị cốt lõi được nhà trường THCS B hưởng tới xây dựng là gì?

Câu trả lời đúng

Văn minh - Sáng tạo - Nhân ái - Trách nhiệm

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường THCS B (trong ví dụ minh họa) đã thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện như thế nào?

Câu trả lời đúng

Lồng ghép vào kế hoạch giáo dục nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường 

Đáp án 15 câu trắc nghiệm Module 6 THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Cấu trúc của văn hóa nhà trường bao gồm:

 1. Các thành tố văn hóa hữu hình và vô hình
 2. Các truyền thống văn hóa và giáo dục của nhà trường
 3. Chất lượng dạy và học
 4. Hành vi ứng xử và môi trường sư phạm

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường bao gồm:

 1. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hóa địa phương
 2. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; vai trò của hiệu trưởng
 3. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương; cơ sở vật chất của nhà trường
 4. Vai trò của hiệu trưởng, giáo viên; cơ sở vật chất của nhà trường

Câu 3: Theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (được ban hành theo Thông tư số 20/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của BGD & ĐT), giáo viên “thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định” là đáp ứng đánh giá ở mức:

 1. Khá
 2. Tốt
 3. Xuất sắc
 4. Đạt

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất dưới đây:

 1. Văn hoá nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; hạn chế vai trò của giáo viên
 2. Văn hoá nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, thương hiệu nhà trường
 3. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường; tăng cường vai trò của phụ huynh học sinh
 4. Văn hóa nhà trường tăng cường quyền lực của hiệu trưởng; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ chủ yếu để xây dựng văn hóa nhà trường là:

 1. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn
 2. Căn cứ pháp lý; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.
 3. Căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.
 4. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ tâm lý.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Văn hóa nhà trường THCS là tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử đặc trưng của một trường học và tác động đến (...) của một nhà trường THCS”.

 1. Các giá trị được tuyên bố
 2. Toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần
 3. Các giá trị truyền thống
 4. Các giá trị nội tại

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Những quy tắc để xây dựng những giá trị cốt lõi của nhà trường là:

 1. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, tập trung vào một tiền đề trọng tâm, đặt một mục tiêu cho những giá trị cốt lõi
 2. Tôn trọng các giá trị văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh
 3. Tập trung vào một tiền đề trọng tâm; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh
 4. Dựa vào mục tiêu của giá trị cốt lõi; tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng văn hóa nhà trường, các hoạt động xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, phong cách lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa giảng dạy, cảnh quan sư phạm... thuộc khâu:

 1. Tham gia xây dựng niềm tin cho học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi.
 2. Tạo dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh của nhà trưởng về giá trị cốt lõi
 3. Nâng cao nhận thức của học sinh, đồng nghiệp về giá trị cốt lõi của nhà trường.
 4. Quảng bá giá trị cốt lõi cho các đối tượng trong và ngoài nhà trường.

Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất

Giá trị cốt lõi được đưa vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học nhằm xây dựng VHNT gồm những nội dung nào sau đây:

1) Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường

2) Xây dựng phong cách dạy học và phong cách làm việc của GV

3) Xây dựng phong cách dạy học

4) Xây dựng văn hoá ứng xử

5) Xây dựng văn hóa giảng dạy và học tập

6) Xây dựng văn hóa học tập

7) Xây dựng và phát triển văn hóa cảnh quan trong nhà trường

8) Xây dựng khẩu hiệu, phương châm làm việc, trang phục của nhà trường

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 3. 1, 2, 4, 5, 7
 4. 1, 2, 4, 5, 7, 8

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất dưới đây:

 1. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung tách rời với kế hoạch giáo dục của nhà trưởng
 2. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung không liên quan đến kế hoạch giáo dục của nhà trường
 3. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trưởng
 4. kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường là một nội dung nằm ngoài kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục của giáo viên là:

 1. Sự triển khai các nhiệm vụ giáo dục đã được nhà trưởng, tổ chuyên môn phân công cho GV, gắn liền với kế hoạch nhà trường
 2. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động dạy học chính khóa
 3. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động ngoại khóa
 4. Kế hoạch cá nhân của giáo viên, không liên quan đến kế hoạch nhà trường

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Trong nhà trường THCS, (...) là người có ảnh hưởng trực tiếp và hết sức quan trọng đến sự hình thành nhân cách và văn hóa ứng xử của HS.

 1. Giáo viên chủ nhiệm
 2. Hiệu trưởng
 3. Cán bộ Đoàn, Đội
 4. Phụ huynh HS

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

 1. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động giáo dục theo chủ đề
 2. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
 3. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động tham quan, dã ngoại
 4. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện giám sát đánh giá quá trình xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, giáo viên cần có công cụ nào sau đây?

 1. Kế hoạch giám sát, đánh giá, tiêu chỉ đánh giá, sổ theo dõi
 2. Sổ theo dõi
 3. Kế hoạch giám sát, đánh giá
 4. Tiêu chí đánh giá

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của GV trong việc tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Trung học cơ sở B là:

 1. Tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lập kế hoạch cá nhân lớp học; tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
 2. Tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lập kế hoạch cá nhân/ lớp học;
 3. Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
 4. Đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 618
 • Lượt xem: 42.253
 • Dung lượng: 146,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo