Bộ câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Bộ câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục tổng hợp các câu hỏi liên quan tới Luật giáo dục, Luật viên chức, những kiến thức liên quan đến cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS. Giúp thầy cô ôn thi viên chức ngành giáo dục đạt kết quả cao.

A: Luật giáo dục

Câu 1. Hãy cho biết các hành vi nhà giáo không được làm trong Luật Giáo dục?

Câu 2. Hãy cho biết nhiệm vụ của nhà giáo trong Luật Giáo dục?

Câu 3. Hãy nêu vai trò và trách nhiệm của nhà giáo trong Luật Giáo dục?

Câu 4. Trong Luật Giáo dục: Người học được hiểu như thế nào? bao gồm những ai?

Câu 5. Bạn hãy kể các hành vi người học không được làm trong Luật Giáo dục?

Câu 6. Theo Luật Giáo dục, nhà giáo có những quyền nào?

Câu 7. Trong Luật Giáo dục: Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý giáo dục, vậy nguyên lý giáo dục đó là gì?

Câu 8. Trong Luật Giáo dục người học có những nhiệm vụ gì?

Câu 9. Hãy cho biết: Theo Luật Giáo dục thì gia đình có những trách nhiệm gì?

Câu 10. Theo Luật Giáo dục thì mục tiêu giáo dục là gì?

Câu 11. Trong Luật Giáo dục thì cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có những quyền nào?

Câu 12. Hãy cho biết các cơ sở giáo dục phổ thông theo Luật Giáo dục?

Câu 13. Trình bày về hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục?

Câu 14. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục?

Câu 15. Theo Luật Giáo dục thì kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Câu 16: Theo Luật Giáo dục hiện hành nhiệm vụ của người học là gì?

Câu 17: Theo Luật Giáo dục hiện hành các hành vi người học không được làm là gì?

Câu 18. Theo Luật Giáo dục hiện hành quyền của nhà giáo quy định như thế nào?

Câu 19: Theo Luật Giáo dục hiện hành trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như thế nào?

Câu 20. Theo Luật Giáo dục hiện hành Quyền của nhà giáo được quy định như thế nào?

Câu 21: Theo Luật Giáo dục hiện hành Quyền của người học được quy định như thế nào?

B: Luật viên chức

Câu 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là?:

Câu 2: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 3: Theo Luật Viên chức hiện hành nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như thê nào?

Câu 4: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định như thế nào?

Câu 5: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định như thế nào?

Câu 6: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 những việc viên chức không được làm là gì?

Câu 7: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 8. Nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như thế nào trong Luật viên chức?

Câu 9: Những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 như thế nào?

Câu 10: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 11. Anh (chị) Hãy nêu các loại hợp đồng làm việc được quy định trong Luật viên chức?

Câu 12. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào trong Luật viên chức?

Câu 13: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 14: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định như thế nào?

Câu 15: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 điều kiện đăng ký dự tuyển được quy định như thế nào?

Câu 16: Bạn hãy nêu các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010?

Câu 17: Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp được quy định như thế nào trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

Câu 18: Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Câu 19 : Bạn hãy nêu trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng?

Câu 20: Bạn hãy nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức ngày 15/11/2010?

Phần I: Kiến thức liên quan đến cấp học Mầm non

Câu 1. Hãy cho biết nhiệm vụ của tổ chuyên môn ở trường Mầm non. Trong trường Mầm non, một tháng tổ chuyên môn sinh hoạt bao nhiêu lần?

Câu 2. Theo điều lệ trường Mầm non thì hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ gồm những nội dung nào?

Câu 3. Theo điều lệ trường Mầm non thì việc đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo những nội dung nào?

Câu 4. Những hành vi giáo viên Mầm non không được làm?

Câu 5. Theo điều lệ trường Mầm non thì trẻ em có những nhiệm vụ gì?

Câu 6. Trình bày quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em?

Câu 7. Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu đối với trẻ em như thế nào?

Câu 8. Những quy định thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình GDMN như thế nào?

Câu 9. Trình bày các nội dung đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ quy định tại điều lệ trường MN?

Câu 10. Theo điều lệ trường Mầm non thì giáo viên có những nhiệm vụ gì?

Câu 11. Nêu các quyền của giáo viên được quy định tại trong Điều lệ trường mầm non?

Câu 12. Trình bày hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em?

Câu 13. Hãy nêu các loại hình của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập?

Câu 14. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo – Bộ Nội vụ?

Câu 15. Theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo – Bộ Nội vụ thì giáo viên mầm non được phân thành mấy hạng?

Câu 16. Trình bày về nhóm trẻ và lớp mẫu giáo?

Câu 17. Hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực phẩm chất chỉnh trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?

Câu 18. Nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

Câu 19. Các tiêu chí trong kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

Câu 20. Các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

Câu 21. Các yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non trong Luật Giáo dục?

Câu 22. Trình bày chương trình giáo dục mầm non trong Luật Giáo dục?

Câu 23. Tình bày về các cơ sở giáo dục mầm non trong Luật Giáo dục?

Câu 24. Hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1 (lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ) thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?

Câu 25. Hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1 (kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non) thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?

Câu 26: Theo bạn, người giáo viên trong trường mầm non có những quyền gì?

Câu 27: Bạn hãy nêu những hành vi người giáo viên không được làm trong trường mầm non?

Câu 28: Theo bạn, người giáo viên trong trường mầm non có những quyền gì?

Câu 29. Trình bày mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?

Câu 30. Trong yêu cầu về chuẩn giáo viên Mầm non Yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là: Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm những tiêu chí nào?

Câu 31. Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Câu 31. Theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định thế nào?

Câu 32. Theo Điều lệ trường Mâm non Tổ chuyên môn được quy định như thế nào?

Câu 33: Theo Điều 25 Điều lệ trường Mầm non anh (chị) hãy trình bày hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em?

Câu 34. Theo Điều lệ trường Mầm non Quyền của giáo viên và nhân viên được quy định như thế nào?

Câu 35. Theo Điều 35 Điều lệ trường Mầm non Giáo viên mầm non có nhiệm vụ gì?

Câu 36: Theo Điều 13 Điều lệ trường Mầm non quy định Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo như thế nào?

Câu 37: Bạn hãy nêu những hành vi người giáo viên không được làm trong trường mầm non?

Câu 38. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định như thế nào trong Điều lệ trường Mầm non?

Câu 39. Theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non tiêu chuẩn có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí nào?

Câu 40. Quyền của giáo viên và nhân viên được quy định như thế nào trong Điều lệ trường Mầm non

Câu 41. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định như thế nào trong Điều lệ trường Mầm non?

Câu 42. Trong yêu cầu về chuẩn giáo viên Mầm non Yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là: Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm những tiêu chí nào?

Câu 43. Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Câu 58. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em được quy định như thế nào trong Điều lệ trường Mầm non?

Câu 59: Bạn hãy nêu những hành vi người giáo viên không được làm trong trường mầm non?

Phần II: Kiến thức liên quan đến cấp Tiểu học

Câu 1. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 2. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 3. Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 4. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 5. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giao án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 6. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 7. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền của học sinh được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 8. Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 9. Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 10. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 11. Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 12. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 13. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (chấp hành quy chế của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 14. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền của giáo viên tiểu học được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 15. Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 16. Anh (hoặc chị) hãy cho biết quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 17. Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục tiểu học bao gồm các tiêu chí nào theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học?

Câu 18. Anh (hoặc chị) hãy trình bày chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 19. Anh (hoặc chị) hãy nêu cách đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 20. Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục ở trường tiểu học được quy định tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học?

Câu 21. Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ bản của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào?

Câu 22. Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu về “Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào?

Câu 23. Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về “ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào?

Câu 24. Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức phổ thông về “ chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào?

Câu 25. Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu thuộc lĩnh vực ky năng sư phạm “ Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm những tiêu chí nào?

Câu 26. Điều lệ trường Tiểu học hiện hành quy định hoạt động của Tổ chuyên môn như thế nào

Câu 27. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành Quyền của giáo viên Tiểu học được quy định như thế nào?

Câu 28. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành Nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học được quy định như thế nào?

Câu 29. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành việc đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học được thực hiện như thế nào?

Câu 30. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm các tiêu chí nào?

Câu 31. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng. Bao gồm các tiêu chí nào?

Câu 32. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản. Bao gồm những tiêu chí nào? (30đ):

Câu 33. Theo Điều lệ trường Tiểu học Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được quy định như thế nào? (30đ)

Câu 34. Theo Điều lệ trường Tiểu học các hành vi giáo viên không được làm là gì? (30đ)

Câu 35. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành Quyền của giáo viên Tiểu học được quy định như thế nào? (30đ)

Câu 36. Theo Điều lệ trường Tiểu học các hành vi giáo viên không được làm là gì?

Câu 37. Theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. Bao gồm những tiêu chí nào? (30đ):

Câu 38. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành nhiệm vụ của học sinh được quy định như thế nào?

Câu 39. Theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới. Bao gồm những tiêu chí nào? (30đ):

Câu 40. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản. Bao gồm các tiêu chí nào? (30đ)

Câu 41. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành các hành vi giáo viên không được làm là gì? (30đ)

Câu 42. Theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục. Bao gồm những tiêu chí nào? (30đ)

Câu 43. Theo Điều lệ trường Tiểu học hiện hành quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định như thế nào? (40đ)

Phần III: Kiến thức liên quan đến cấp THCS, THPT

Câu 1. Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo viên bộ môn được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 2. Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 3 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 3. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 4. Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 4 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 5. Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 6. Anh (hoặc chị) hãy trình bày phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 7. Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 1 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 8. Anh (hoặc chị) hãy trình bày quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 9. Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 10. Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 11. Anh (hoặc chị) hãy trình bày những tiêu chí của tiêu chuẩn 5 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 12. Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tổ chuyên môn trường trung học có những nhiệm vụ gì theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 13. Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 14. Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 15. Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 16. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 17. Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí trong tiêu chuẩn 6 về năng lực phát triển nghề nghiệp của giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 18. Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn của giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 19. Anh (hoặc chị) hãy nêu các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được quy định tại Điều 47 của Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 20. Anh (hoặc chị) hãy cho biết giáo viên bộ môn có những quyền gì theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 21. Theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT, trong tiêu chuẩn “Năng lực dạy học” anh (hoặc chị) phải tuân thủ các tiêu chí nào?

Câu 22. Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức khen thưởng và kỷ luật học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 23. Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hoạt động giáo dục được quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học?

Câu 24. Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí trong tiêu chuẩn 2 về năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 25. Anh (hoặc chị) hãy trình bày Chương trình giáo dục được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT?

Câu 26: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là gì?

Câu 27: Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ gì?

Câu 28: Theo Điều 12 Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Quy trình đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp tiến hành trình tự theo các bước:

Câu 29: Theo quy tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, các hành vi giáo viên không được làm là gì?

Câu 30: Theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định như thế nào?

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 7.412
  • Lượt xem: 52.349
  • Dung lượng: 200,9 KB
Sắp xếp theo