Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động

Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

-----------------------

.........., ngày........ tháng........năm .......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...

Kính gửi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công

Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP......

Số TT

Nội dung

Lao động

Số LĐ đã qua đào tạo

Ghi chú

Tổng số LĐ

Trong đó nữ

1

2

3

4

5

6

I

Tổng số lao động có mặt vào ..../...../.....

II

Số lao động tăng, giảm trong năm ........

1

Số lao động tăng trong kỳ

2

Số lao động giảm trong kỳ

III

Số lao động có mặt vào ..../...../.....

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

Trong đó hình thức hợp đồng lao động

1

Không xác định thời hạn

2

Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng

3

Thời hạn dưới 12 tháng

IV

Dự kiến tuyển lao động của năm.........

1

Tổng số lao động dự kiến tuyển

2

Hình thức tuyển

a

Tự tuyển

b

Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 261
  • Lượt xem: 392
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 47 KB