Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho Kế toán Cách viết + 2 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho Kế toán gồm gợi ý cách viết và 2 mẫu chi tiết, chuẩn đầy đủ nhất. Qua 2 mẫu bản kiểm điểm đảng viên kế toán cuối năm giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng hoàn thiện bản kiểm điểm cuối năm cho riêng mình chỉn chu nhất.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm được lập ra nhằm tự đánh giá những ưu, khuyết điểm, tồn tại và hướng khắc phục đối trong công việc, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm thường được diễn ra vào cuối năm học hoặc vào tháng 12 hằng năm. Vậy dưới đây là gợi ý cách viết và 2 bản kiểm điểm Đảng viên Kế toán cuối năm 2023 mời các bạn cùng theo dõi.

1. Bản kiểm điểm cá nhân của Kế toán chuẩn nhất

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:................................................... Ngày sinh:.................................................

Chức vụ Đảng:........................................... ...................................................................

Chức vụ chính quyền:................................ ...................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................... ...................................................................

Đơn vị công tác:......................................... ...................................................................

Chi bộ......................................................... ...................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:................ ...................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...................................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:........................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Mẫu bản điểm điểm Đảng viên điền sẵn

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:................................................... Ngày sinh:.................................................

Chức vụ Đảng:........................................... ...................................................................

Chức vụ chính quyền:................................ ...................................................................

Chức vụ đoàn thể:. Kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đơn vị công tác:......................................... ...................................................................

Chi bộ......................................................... ...................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

1.1- Tư tưởng chính trị:

Là cán bộ, đảng viên, tôi luôn đấu tranh giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không giao động nản trí trước những khó khăn, thử thách, yên tâm công tác, kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu nói sấu, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương, tuyệt đối chấp hành và gương mẫu thực hiện nói, viết và làm theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận động mọi người trong gia đình và tuyên truyền nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.

Có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác như: Học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, công tác kế toán thu chi của cơ quan mọi công việc liên quan trực tiếp đến công việc mình phụ trách, bản thân luôn xác định phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

1.2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Tích cực lao động, học tập công tác, biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu giếm khuyết điểm, thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, không lợi dụng quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình và các biểu hiện tiêu cực khác.

Có ý thức giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên gắn với việc tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, bản thân luôn chấp hành nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Luôn trung thực thẳng thắn, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của đảng, trong cơ quan. Luôn giữ thái độ cởi mở, hoà nhã, đúng mực, không quan liêu, hách dịch, sách nhiễu quần chúng, nhân dân đến giao dịch công tác, nêu cao ý thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tác phong làm việc, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Giải quyết đúng đắn các mối quan hệ trong công việc, giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng phấn đấu vì lợi ích chung của tập thể. sống hòa nhã với mọi người, có quan hệ đồng chí, đồng nghiệp đúng mực; Nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình.

1.3. Về ý thức chấp hành kỷ luật:

Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt Đảng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành và phục tùng sự phân công của cấp Uỷ Chi bộ và Thủ trưởng đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn cũng như các hoạt động khác của đơn vị ,tôi luôn chủ động, bố trí, sắp xếp thời gian, công việc để tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Bản thân luôn thực hiện đóng Đảng phí đầy đủ, đúng kỳ. Gương mẫu thực hiện đúng nội quy, Quy chế làm việc của Cơ quan, tổ chức đảng, các đoàn thể, có thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong việc nhận và sửa chữa khuyết điểm

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Với trách nhiệm là kế toán văn phòng HĐND - UBND trước những yêu cầu nhiệm vụ đổi mới về công tác thu,chi,chính sách trong giai đoạn hiện nay, bản thân luôn cộng đồng trách nhiệm cùng với các phòng, ban, tham mưu giúp lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc giải quyết vấn đề về tài chính sao cho kịp thời và hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo được đúng nội dung, thời gian, tiến độ công việc. Để hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi bản thân phải thường xuyên có sự bao quát, nắm bắt được yêu cầu công việc, chủ động trong công việc, đảm bảo các chế độ thanh toán, luôn kịp thời,đúng tiến độ.

Trong công tác bản thân luôn xác định phải bố trí công việc một cách khoa học đầu tư thời gian cho việc tự nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc mình làm.

Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết,xây dựng, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo,bản thân đều hoàn thành tốt công việc.Thực hiện nghiêm việc đấu tranh xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng,các tổ chức chính trị xã hội ở cơ quan đơn vị, địa phương.

Trong quá trình tham gia hoạt động tại địa phương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân, các quy định của địa phương, xây dựng phong trào giúp đỡ hộ nghèo, đóng góp đầy đủ các loại quỹ, tuyên truyền vận động mọi người xây dựng mỗi quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

Việc bố trí sắp xếp công việc đôi khi chưa thực sự khoa học, do vậy chưa dành được nhiều thời gian cho việc tự học, tự rèn để nâng cao trình độ kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; chưa có thái độ kiên quyết trong công việc đến cùng.

Trong nhiệm vụ được phân công, bản thân đôi khi chưa chưa mạnh dạn đề xuất giải quyết trong công việc.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

.......................................................................

.......................................................................

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:................ ...................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...................................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:........................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Để hoàn thiện bản tự kiểm điểm Đảng viên các bạn cần thực hiện như sau:

* Điền các thông tin cơ bản:

Bao gồm: Đảng bộ, Chi bộ, Họ và tên, Chức vụ Đảng (ghi là "Đảng viên". Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ), Chức vụ chính quyền, Chức vụ đoàn thể, Đơn vị công tác.

* Nội dung tự kiểm điểm

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

[1] Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[2] Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[3] Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

[1] Hạn chế, khuyết điểm

Phân tích các hạn chế, khuyết điểm dựa trên 03 nội dung tại mục "Ưu điểm, kết quả đạt được"

Gồm:

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Ví dụ: Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu...

[2] Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Tự tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm vừa nêu.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Thực hiện kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ví dụ:

- Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

- Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

- Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

- Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Tự nhận mức xếp loại chất lượng theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

4. Hướng dẫn đánh giá kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Nội dung kiểm điểm Đảng viên cũng là khung tiêu chí đánh giá chất lượng Đảng viên. Cụ thể gồm 05 tiêu chí như sau:

STT

Nội dung kiểm điểm

Cụ thể

1

Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc

- Tư tưởng chính trị:

 • Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;
 • Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Nghiêm túc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị… để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 • Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;
 • Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức;
 • Thực hiện nghiêm những điều Đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Đóng Đảng phí theo quy định…

- Tác phong, lề lối làm việc:

 • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;
 • Làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
 • Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên theo đúng quyền hạn, trách nhiệm;

- Đạt kết quả tốt khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể;

- Thực hiện hiệu quả những vấn đề liên quan đến khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, cơ quan… mình phụ trách.

3

Thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

4

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

5

Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.992
 • Lượt xem: 24.259
 • Dung lượng: 178,2 KB
Sắp xếp theo