Quyển lý lịch viên chức Mẫu HS01-VC/BNV ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Mẫu HS01-VC/BNV: Quyển lý lịch viên chức là biểu mẫu được lập ra dùng cho cán bộ viên chức muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc bất kỳ trường hợp nào khi cần đến.

Nội dung trong mẫu quyển lý lịch viên chức bao gồm: Sơ yếu lý lịch viên chức, quá trình đạo tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, khen thưởng, ngoại ngữ, tin học. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Quyển lý lịch viên chức

Cơ quan quản lý viên chức…...………Số hiệu viên chức……...

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .............................

2) Tên gọi khác:...............................................................

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): ........

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .....................

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh ................

6) Dân tộc:……………………… 7) Tôn giáo:……………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:……………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:……

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......……………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............…

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………………………...

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:……….. Mã số:…......

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........………………………………...

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:………………………15.4-Quản lý nhà nước: ……………………….....

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:………………

15.6-Ngoại ngữ:……..…15.7-Tin học: ……………….…….

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:…....../……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:……………

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.………………..

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:…………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, ngh sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):……… Năm được phong:……

20) Sở trường công tác:……………………………………

21) Khen thưởng:……………….22) Kỷ luật : ……………

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……….

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………

(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: …….

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Hình thức
đào tạo

Văn bằng,
chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

.................................................................

.................................................................

.................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

.................................................................

.................................................................

.................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm
Mã số
Bậc lương
Hệ số lương

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường hoặc cơ sở

đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành

đào tạo, bồi dưỡng

T tháng năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

1. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm: Chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, . . .

2. Văn bằng, chứng chỉ, bao gồm: Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, ...

III. KHEN THƯỞNG

Ngày, tháng, năm
Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

IV. KỶ LUẬT

Ngày, tháng, năm Lý do và hình thức kỷ luật Cấp quyết định

VI. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con và anh chị em ruột

Mối

quan hệ

Họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, nguỵ quân, nguỵ quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú.

2) Về bên Vợ hoặc Chồng: Cha, Mẹ và anh chị em ruột

Mối

quan hệ

Họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, nguỵ quân, nguỵ quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú.

.................................

Nội dung trong file zip tải dưới đây bao gồm:

 • 1a. Sơ lược lý lịch (.doc)
 • 1b. Quyển - Đặc điểm lịch sử và Đào tạo (.doc)
 • 1c. Quyển - Khen thưởng - Kỷ luật (.doc)
 • 1d. Quyển - Quan hệ gia đình (.doc)
 • 1e. Tự nhận xét - cam đoan (.doc)
 • 11a. Bìa Lý lịch - mặt trước (.doc)
 • 12a. Bìa Lý lịch - mặt sau (.doc)
 • 13a. Hướng dẫn khai Lý lịch viên chức (.doc)

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 6.260
 • Lượt xem: 16.583
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 70,3 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức: