Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: - [ ] Quý…… Năm……

- [ ] Từ tháng ….../........ đến tháng….../........

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

+ Quyết toán hết vào năm đầu

(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………....................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………......................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ...................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………..........................................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..................

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .......................................................

[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ...................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:......................

Ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Cúc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.109
  • Lượt xem: 2.249
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 93,1 KB