Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là GV/CBQL CSGDPT đại trà

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà gồm 2 mẫu, được lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chi tiết mẫu kế hoạch mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà - Mẫu 1

PHÒNG GD-ĐT............

TRƯỜNG.............

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày ......tháng ........năm 2020

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GV/CBQL CSGDPT ĐẠI TRÀ
HỌC TẬP MÔ ĐUN 1

Căn cứ Công văn 1202/BGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ vào Công văn số 76/CV-ETEP, ngày 13 tháng 04 năm 2020 của ban quản lý chương trình ETEP về triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông(GVPT) và CBQLCSGDPT đại trà của các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Căn cứ Công văn số 705/SGD-ĐT ........, ngày 15 tháng 05 năm 2020. V/v xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQL và GV cốt cán.

Họ và tên GV cốt cán: ..........................

Chức vụ/ môn học phụ trách: Giáo viên môn: ................

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường..........................

Phụ lục 2. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”

STT

Hoạt động

Kêt quả cần đạt

Thời gian thực hiện

Người phối hợp

(Giảng viên ĐHSP,

Hiệu trưởng, TTCM….)

1

Chuẩn bị học tập:

- Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách.

- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng kí tự học trên hệ thống CNTT

- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách.

- Có 60/60 (tỉ lệ 100%) đồng nghiệp hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 1 trên Hệ thống CNTT thành công.

- Từ 20/5 đến

23/5/2020.

- Từ 15/6 đến 25/6/2020.

- Hiệu trưởng trường phổ thông có giáo viên phụ trách .

2

Triển khai học tập:

- Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 1.

- Có 100% đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1.

- Từ 26/6 đến 15/7/2020.

- Giáo viên trong nhóm tập huấn môn KHTN.

2.1

Hỗ trợ trên hệ thống học tập:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành bài tập quá trình cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên.

- Tạo nhóm Zalo học tập để trao đổi về nội dung phụ trách

- Thiết kế bài báo cáo, các mẫu hướng dẫn.

- Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách tham gia hoạt động thảo luận, trao đổi

- Từ 26/6 đến 9/7/2020.

- Cô .........và Cô..... giảng viên trường ĐHSP TP.HCM.

- Chuyên viên Phòng Giáo dục.

- Giáo viên cốt cán hoàn thành lớp tập huấn.

 

 

2.2

Hỗ trợ trực tiếp:

- Tạo nhóm Zalo để trao đổi về nội dung phụ trách.

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình tổng thể (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình môn học (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn phân tích, thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. (theo công văn số 5555BGĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

+ Trao đổi trong tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình môn học và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh và xây dựng ý tưởng và kế hoạch dạy học.

+ Mỗi giáo viên đại trà chuẩn bị kế hoạch thực hiện chương trình cho năm học.

- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, cụm trường.

- Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách tham gia hoạt động thảo luận, trao đổi

Dự kiến

- Từ 10/7 đến 15/7/2020

- Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường phụ trách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đánh giá kết quả học tập:

- Chấm bài tự luận cuối khóa.

- Xác định đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1 trên hệ thống LMS

- Có 60/60 (tỉ lệ 100%) giáo viên đại trà được phân công phục trách hoàn thành Mô đun 1.

- Kết quả: Đạt

Dự kiến

- Từ 15/7/2020 đến 25/7/2020

- Phòng GD-ĐT .......

- Giáo viên cốt cán tập huấn môn KHTN

.........., ngày ..........tháng ........năm ..........

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà - Mẫu 2

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP LÀ GV/CBQL CSGDPT ĐẠI TRÀ
HỌC TẬP MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2

(Kèm theo Kế hoạch số 792/KH-SGD&ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở GD&ĐT ….)

GV/CBQL cốt cán điền vào bảng sau và đưa lên hệ thống học trực tuyến:

Họ và tên GV/CBQL cốt cán: …………….

Chức vụ/ môn học phụ trách: Giáo viên…..

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường THCS …………..

Bảng 3.1. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”

TT Hoạt động Kết quả cần đạt Thời gian thực hiện (Từ 4/5/2020 đến25/7/2020) Người phối hợp(Giảng viên SP, HT, TTCM,…)

1

Chuẩn bị học tập:

- Lập danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách

- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT

- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách(16 người: 100%)

- Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 1 trên Hệ thống CNTT thành công.

Từ 4/5/2020 đến 9/5/2020

HT, TTCM

2.

Triển khai học tập:

Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 1

 

 

 

2.1.

Hỗ trợ trên hệ thống học tập:

Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,…

+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng,..

+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi;

+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

16 người (100%)GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi.

 

Từ ngày

9/5/2020 đến ngày

9/6/2020

HT, TTCM

2.2.

Hỗ trợ trực tiếp:

Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường,…

+ Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình tổng thể (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+Hướng dẫn GV đại trà tìm hiểu các vấn đề cốt lõi của chương trình môn học (Quan điểm xây dựng, mục tiêu, nội dung GD, định hướng về PP và đánh giá…)

+ Hướng dẫn phân tích, thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. (Đối chiếu công văn số 5555BGĐT-GDTrH ngày 08/10/2014

+ Trao đổi trong tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình môn học và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh và xây dựng ý tưởng và kế hoạch dạy học.

+ Mỗi giáo viên đại trà chuẩn bị kế hoạch thực hiện chương trình cho năm học.

16 người (100%) GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi.

 

Từ ngày

9/7/2020 đến ngày

10/7/2020

TTCM

3

Đánh giá kết quả học tập:

Chấm bài tập cuối khóa,

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 1 trên hệ thống LMS

16 người (100%) GVPT đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 1 (Đạt)

Từ 11/7/2020 đến ngày

25/7/2020

 

……….., ngày ……… năm 2020

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Kí tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

 

Bảng 3.2. Danh sách GV/CBQL CSGDPT đại trà được hỗ trợ học tập mô đun….(*)
TT Họ và tên GV/CBQL CSGDPT đại trà Năm
sinh
Nữ Dân tộc thiểu số (DT) Công tác tại vùng khó Chức vụ Môn học phụ trách Cấp học Cơ sở giáo dục đang công tác Quận/ Huyện Điện thoại Email Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1                          
2                          
                         
                           

(*) Ghi chú:

GV/CBQL CSGDPT cốt cán có thể theo dõi danh sách này trên hệ thống học tập LMS.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 87
  • Lượt xem: 452
  • Dung lượng: 153,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo