Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15

Chính Phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022.

Theo đó, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Chính vì vậy khi lập hóa đơn GTGT do được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, các cơ sở kinh doanh cần lưu ý một số nội dung cơ bản dưới đây.

1. Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định. Cụ thể:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%.
  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.
  • Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không lập riêng sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.
  • Cơ sở kinh doanh tại điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

2. Cách ghi giảm thuế khi xuất hóa đơn

*Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8% (đã giảm 2%)

- Tại dòng thuế suất giá trị gia tăng ghi: 8%

- Tiền thuế giá trị gia tăng, Tổng tiền người mua phải thanh toán tính và ghi theo thuế suất 8% ở trên.

*Trường hợp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng

- Tại cột Thành tiền: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

- Tại dòng Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: Tính và ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu. Đồng thời, ghi chú: “Đã giảm … (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng”.

  • 1.566 lượt xem
👨 Tiểu Vân Cập nhật: 08/02/2022
Xem thêm: Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Sắp xếp theo