Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Tên đơn vị

............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

......., ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................

1. Tên doanh nghiệp:..............................................................................................

Tên giao dịch: ........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................

Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..........................

3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................

4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.

5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép:..............................................................

6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): :................................................

7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:

..........

8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:

- ........................................................

- .........................................................

Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận: - - - - Như trên;
- Lưu....

Tổng giám đốc

hoặc giám đốc Doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
Tài liệu tham khảo khác