Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III Hình học lớp 9 (Có ma trận) Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học lớp 9

Giới thiệu Tải về
  • 7 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương III Hình học lớp 9 (Có ma trận) được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất. Đây là tài liệu gồm 4 đề kiểm tra dành cho các bạn học sinh lớp 9 nhằm củng cố kiến thức môn Toán để chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi học kỳ II sắp tới. Đề kiểm tra 1 tiết môn Chương 3 Hình học lớp 9 có ma trận kèm theo đáp án chi tiết. Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu nhé!

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học lớp 9

ĐỀ 1
KIM TRA CHƯƠNG III HÌNH HC 9
(Thi gian: 45 phút)
I.MC TIÊU:
1. Kiến thc: Kim tra đánh giá hc sinh v:
- Kiến thc v các loi góc trong đường tròn, tính độ dài, din tích các hình trong đường tròn.
2. K năng: Vn dng kiến thc qu tích và t giác ni tiếp để chng minh mt t giác ni tiếp
đường tròn.
3. Thái độ: Rèn tính t giác, trung thc, nghiêm túc, tính k lut, tư duy độc lp trong làm i
kim tra .
II.MA TRN NHN THC:
III.MA TRN ĐỀ KIM TRA-BNG MÔ T:
Cp độ
Ch đề
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng
Cng
Cp độ
thp
Cp độ cao
1. Các loi góc vi
đường tròn.
Nhn biết
được các loi
góc trong
đường tròn
Nm được đ/lí
v s đo các
góc vi đường
tròn để tính
được sđ các
góc đó
.
S câu
S đim
T l
1 (1)
1đ
10%
4(2a, 2b, 2c,
2d)
4đ
40%
5
5 đ
50%
2. Qu tích cung
cha góc, t giác ni
tiếp.
Vn dng
kiến thc
để chng
minh các
t giác ni
tiếp
Vn dng
kiến thc
để chng
minh các t
giác ni
tiếp
S câu
1(4a, 4b)
1(2b)
2
Tm quan
trng
Trng s
Tng đim
Theo ma trn
Thang đim 10
40
4
160
5
30
3
90
3
30
2
60
2
100%
9
310
10
S đim
T l
2đ
20%
1đ
10%
3 đ
30%
3. Độ dài đường tròn,
độ dài cung. Din
tích hình tròn, hình
qut.
Tính được độ
dài cung tròn,
din tích hình
qut tròn
S câu
S đim
T l
2 (3a, 3b)
2đ
20%
2
2 đ
30%
Tng s câu
Tng s đim
T l %
1
1đ
10%
6
6đ
60%
1
1đ
10%
1
1đ
10%
9
10 đ
100%
IV. ĐỀ KIM TRA.
Câu 1 (1đim): Hãy nêu tên mi góc
BOC
;
EIF
;
QKN
;
BAC
M
I
P
O
C
O
E
O
Q
K
A
B
H
F
D
N
Câu 2 (4 đim):
Cho hình v bên, biết Cm là tiếp tuyến ti C ca
đường tròn,
ADC
= 60
0
, AB là đường kính ca
đường tròn, hãy tính
a. S đo ca góc ABC
b. S đo góc AOC
c. S đo ca góc ACm
d. S đo góc BAC
60
O
C
m
D
A
B
Câu 3 (2 đim):
Cho hình v bên , biết
MON
= 120
0
và R = 3cm
a. Tính độ dài cung
MaN
b. Tính din tích hình qut MONaM
Câu 4 (3 đim):
Cho rABC nhn, ni tiếp đường tròn (O). V 2 đường cao AE và CF ct nhau ti H.
a. Chng minh t giác BEHF ni tiếp
b. Chng minh t giác AFEC ni tiếp
c. Chng minh đường thng OB vuông góc vi EF.
a
O
N
M
V. ĐÁP ÁN - BIU ĐIM:
Câu
Ni dung
Đim
1
BOC
góc tâm
EIF
góc có đỉnh bên trong đường tròn
QKN
góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
BAC
góc ni tiếp
0.25
0.25
0.25
0.2
5
2
60
O
C
m
D
A
B
a
1
ABC s AC
2
= Æ
(góc ni tiếp)
1
ADC s AC
2
= Æ
(góc ni tiếp)
1
ABC ADC s AC
2
Þ= =)
0
ABC 60Þ=
0.25
0.25
0.25
0.25
b
=AOC sÆAC
(góc tâm)
1
ADC s AC
2
= Æ
Þ= =
0
A C 2.A DC 120
Þ=
0
AOC 120
0.25
0.25
0.25
0.25
c
=ACm sÆAC
(góc to bi tt và dây)
Þ==
0
ACm ADC 60
0.5
0.5
d
Xét
CA B
=
0
C90
(chn na đường tròn)
Þ+=
Þ=-
Þ=-=
0
0
00 0
CBA CA B 90
CBA 90 CA B
CBA 90 60 30
0.25
0.25
0.25
0.25
3
a
Độ dài cung MaN là: l =
0
0
180
120.3.14,3
180
=
Rn
p
= 6,28 (cm)
1.0
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.762
  • Lượt xem: 24.435
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,2 MB