Tiếng Anh 9 Unit 3: A Closer Look 1 Soạn Anh 9 Kết nối tri thức trang 30

Tiếng Anh 9 Unit 3: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi trang 30 Tiếng Anh 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 3: Healthy living for teens trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 3 lớp 9 bám sát theo chương trình SGK Global Success 9. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 9. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 9 theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 9 Unit 3: A Closer Look 1

Bài 1

Circle the correct word or phrase to complete each sentence. (Khoanh tròn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

1. It's always difficult for students to give / make priority to work, school, and family.

2. David works out at his home gym to maintain his mental / physical health.

3. Well-balanced / Badly balanced living is hard to achieve if you have many things to do

4. Managing / Making time means organising and planning how to divide your time between different activities.

5. I tried to accomplish / get my goal of cycling five kilometres a day.

Đáp án:

1. give

2. physical

3. Well-balanced

4. Managing

5. accomplish

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh luôn khó có thể ưu tiên cho công việc, học tập và gia đình.

2. David tập thể dục tại nhà để duy trì sức khỏe thể chất.

3. Khó đạt được cuộc sống cân bằng nếu bạn có nhiều việc phải làm.

4. Quản lý thời gian có nghĩa là tổ chức và lên kế hoạch phân chia thời gian của bạn cho các hoạt động khác nhau.

5. Tôi đã cố gắng hoàn thành mục tiêu đạp xe 5km mỗi ngày.

Bài 2

Match the words and phrases with their definitions. (Nối các từ và cụm từ với định nghĩa của chúng.)

1. delay

a. the planned day and time that something is required to be completed

2. due date

b. believing that good things will happen

3. optimistic

c. too anxious and tired to be able to relax

4. stressed out

d. things that stop you from paying attention to what you are doing

5. distractions

e. not to do something until a later time

Đáp án:

1. e

2. a

3. b

4. c

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. trì hoãn: không làm điều gì đó cho đến một thời điểm sau đó

2. ngày đến hạn: ngày và giờ theo kế hoạch mà một việc gì đó cần phải được hoàn thành

3. lạc quan: tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra

4. căng thẳng: quá lo lắng và mệt mỏi để có thể thư giãn

5. phiền nhiễu: những điều khiến bạn không chú ý đến những gì bạn đang làm

Bài 3

Complete the sentences with the words and phrases from 2. (Hoàn thành câu với các từ và cụm từ ở phần 2.)

1. I want to know the ______ for my history assignment.

2. I'm trying to go to bed earlier because I'm feeling ______ at the moment.

3. He intended to ______ telling her the news, waiting for the right moment.

4. I'm ______ about the result of the exam I took last week.

5. I prefer to study in the school library because there are too many ______ at home.

Đáp án:

1. due date

2. stressed out

3. delay

4. optimistic

5. distractions

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn biết ngày đến hạn nộp bài tập lịch sử của mình.

2. Tôi đang cố đi ngủ sớm hơn vì lúc này tôi cảm thấy căng thẳng.

3. Anh định trì hoãn việc báo tin cho cô ấy, chờ đợi thời điểm thích hợp.

4. Tôi lạc quan về kết quả bài kiểm tra tuần trước.

5. Tôi thích học ở thư viện trường hơn vì ở nhà có quá nhiều thứ khiến tôi mất tập trung.

Bài 4

Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /h/ and /r/. (Nghe và lặp lại các từ. Hãy chú ý đến âm /h/ và /r/.)

Bài nghe:

Bài 4

Bài 5

Listen and practise the sentences. Pay attention to the bold words with/h/ and /r/. (Nghe và thực hành các câu. Hãy chú ý đến những từ in đậm với /h/ và /r/.)

Bài nghe:

1. Keep healthy by eating well and exercising regularly.

2. He usually does his homework and then reads a good book.

3. I'm ready to change my eating habits.

4. I finished several days ahead of the due date.

5. She's always worrying about her physical health.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 17
  • Lượt xem: 814
  • Dung lượng: 167,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo