Phụ lục Nghị định 11/2020/NĐ-CP Trọn bộ Biểu mẫu đi kèm Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Nghị định 11/2020/NĐ-CP về quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, đã được Chính phủ ban hành vào ngày 01/03/2020. Theo đó ban hành kèm theo Nghị định là các biểu mẫu trong  lĩnh vực kho bạc nhà nước.

Phụ lục Nghị định 11/2020/NĐ-CP này sẽ có hai phần chính là: Mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực thu nộp ngân sách Nhà nước và Mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bộ phụ lục này.

Trọn bộ Phụ lục kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Phụ lục 1

CÁC MẪU TỜ KHAI THUỘC LĨNH VỰCTHU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

---------------------------------

Mẫu sốTên gọiKý hiệu
1Bảng kê nộp thuế01/BKNT
2Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nướcC1-02/NS
03a1Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá
03a2Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá
03b1Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá
03b2Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá
03cBiên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính (Áp dụng đối với trường hợp in từ chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà nước)C1-10/NS

Mẫu số 1: Bảng kê nộp Thuế

Mẫu số 01
Ký hiệu: 01/BKNT

Mã hiệu

Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ............

Người nộp thuế: ..................................... Mã số thuế:...................................

Địa chỉ:....................................

Quận/Huyện: Tỉnh, TP:........................................

Người nộp thay:...........................................

Địa chỉ:..........................................

Quận/Huyện: ........................ Tỉnh, TP: ........................................

Đề nghị NH/KBNN: ..............................trích TK số: ............................... hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: .......................Tỉnh, TP:...............................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………..

STTSố tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báoNội dung khoản nộp NSNNSố tiền
Tổng số tiền:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.............................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày .....tháng năm......

Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu số 2: Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Không ghi vào
khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □

Khác: …………..

Mẫu số 02

Ký hiệu: C1-02/NS

Mã hiệu: …………..

Số: ……………….

Số tham chiếu: .................

Người nộp thuế: ............................. Mã số thuế: ....................

Địa chỉ: ...............................................................................................

Quận/Huyện: ................ Tỉnh, TP:................................

Người nộp thay: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................... Quận/Huyện: ........................... Tỉnh, TP:..................................................

Đề nghị NH/KBNN: ..................................... trích TK số: .....................hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ..................................... Tỉnh, TP: .................................

Mở tại NH ủy nhiệm thu:..........................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ...............................................

Phần dành cho người nộp thuế ghiPhần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi
STTSố tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báoNội dung các khoản nộp NSNNSố nguyên tệSố tiền VNDchươngNDKT (TM)ĐBHC
Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ :

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………. Nợ TK: .....................................

Có TK: ....................................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày tháng năm......

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Phụ lục II

CÁC MẪU TỜ KHAI THUỘC LĨNH VỰC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

---------------------------

Mẫu sốTên gọiKý hiệu
04aGiấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nướcC2-12/NS
04bGiấy điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nướcC2-13/NS
05aGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng(Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn chi thường xuyên)C2-03/NS
05bGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng ngoại tệ (Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn chi thường xuyên bằng ngoại tệ)C2-08/NS
05cGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (Trường hợp đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư)C3-02/NS
06Giấy nộp trả kinh phíC2-05a/NS
07Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng
08aBảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)
08bBảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Áp dụng đối với các khoản thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài nước)
09Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng
10Bảng kê kinh phí đã chi trả cho đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - thương binh và xã hội quản lý
11Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
12Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện
13Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án
14Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp
15aGiấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoàiC2-19/NS
15bGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng số đã ghi thu, ghi chiC2-18/NS

16a1

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước, không kèm nộp thuế)

C2-02a/NS

16a2

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước kèm nộp thuế)

C2-02b/NS

16a3

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ)

C2-06a/NS

16a4

Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước

(Trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

C2-06b/NS

16b1

Giấy rút vốn đầu tư

(Áp dụng cho các trường hợp, trừ trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ dành cho Bộ Ngoại giao)

C3-01/NS

16b2

Giấy rút vốn đầu tư kiêm thu ngân sách nhà nước

(Dành riêng cho Bộ Ngoại giao, trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

C3-06/NS

16c1

ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế)

C4-02a/KB

16c2

ủy nhiệm chi ngoại tệ

(Trường hợp ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ)

C4-02b/KB

16c3

ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi kèm nộp thuế)

C4-02c/KB

16c4

ủy nhiệm chi

(Trường hợp ủy nhiệm chi chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)

C4-02d/KB


Mẫu số 08a
Mã hiệu: ………….....
Số: …………………...

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: …………………………………

2. Mã đơn vị: ……………………. Mã nguồn: ………………

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ...:…………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số ………......... ký ngày …………tháng………..năm…………. và phụ lục hợp đồng số…………ngày………tháng……….năm ………. giữa tên (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ); giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký:

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày tháng năm giữa (đơn vị sử dụng ngân sách) và (nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ):

Đơn vị: Đồng

STTNội dung công việcĐơn vị tínhSố ngĐơn giáThành tiền
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Tổng số

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

- Thanh toán tạm ứng:………………………. - Thanh toán trực tiếp:………

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: …………………………………………………………………….

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: …………………………………………………………………………

- Thanh toán tạm ứng:……………………. - Thanh toán trực tiếp: ....


ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày…..tháng…..năm…..
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..............................

Phụ lục III

CÁC MẪU TỜ KHAI THUỘC LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
(Kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

Mu sTên gọiKý hiệu
17Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký01/MTK
18Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký02/MTK
19Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước06-ĐCSDTK/KBNN
20aBảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước01a-SDKP/ĐVDT
20bBảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước (Dùng cho cơ quan tài chính)01b-SDKP/ĐVDT
20cBảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước02a-SDKP/ĐVDT
20dBảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại Kho bạc Nhà nước (Dùng cho cơ quan tài chính)02b-SDKP/ĐVDT
20eBảng đối chiếu tiền gửi kinh phí ngân sách nhà nước cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) năm ... chuyển sang năm03-SDKP/ĐVDT
20fBảng đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách trung ương (cấp tỉnh/cấp huyện) theo hình thức rút dự toán năm ... chuyển sang năm...04-SDKP/ĐVDT

...............

Mời các bạn cùng tham khảo thông tin chi tiết của bộ phụ lục tại file dưới đây!

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 51.514
  • Lượt xem: 181.205
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1 MB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác