Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2020 - 2021 Đơn phúc khảo điểm thi vào lớp 10

Sau khi nhận được thông báo điểm số bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2020 của mình, nhưng cảm thấy băn khoăn thì các em hãy viết đơn xin phúc khảo bài thi, gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi để phúc khảo.

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:.........................................

2. Ngày sinh:............tháng.............năm.............

3. Học sinh cơ sở giáo dục:

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày ........./........./

5. Tại Hội đồng thi:.............................................

6. Phòng thi số:...., Số báo danh:......(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

  Môn không chuyên Môn chuyên
Môn          
Điểm thi          

 

  ........, ngày ...... tháng ...... năm .......

Xác nhận của CSGD
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Học sinh ký tên

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng 6 năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:................................

Dân tộc:...................................................

Sinh ngày: ....tháng........ năm................

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP..............

Học sinh trường: Quận, Huyện...................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:....

SBD:................ Phòng thi số.........................

Tổng số điểm thi đã công bố : ......................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT Môn phúc khảo (ghi bằng chữ) Điểm thi tuyển sinh Ghi chú
1      
2      
3      

Lý do cần nói rõ thêm:................Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

................................................

Xác nhận của Trường/Trung tâm Thành phố …….., ngày.....tháng.....năm ….
Hiệu trưởng/Giám đốc TT
(Ký tên và đóng dấu)

THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT ...............................
  - Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2019 - 2020.

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /5/ 2019

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn Điểm bài thi Đề nghị phúc khảo(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo) Ghi chú
Ngữ văn      
Tiếng Anh      
Toán      
Môn chuyên.........     Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo
   

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng.... năm 2020

 

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.222
  • Lượt xem: 10.743
  • Dung lượng: 119,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo