Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2024 - 2025 Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2024 - 2025 gồm 3 mẫu, kèm theo cách viết, quy định chấm và thủ tục phúc khảo bài thi vào 10 năm 2024 rất chi tiết, giúp các em học sinh dễ dàng viết đơn phúc khảo vào 10.

Ngay sau khi công bố điểm thi vào 10 của địa phương mình mà các em thấy kết quả không đúng với khả năng làm bài của mình, thì các em hãy viết đơn, rồi nộp đơn trong vòng 10 ngày kể từ khi điểm thi được công bố. Tuy nhiên mỗi tỉnh thành lại có quy định riêng, nên các em hãy  theo dõi thông tin cập nhật tại địa phương mình.

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:.........................................

2. Ngày sinh:............tháng.............năm.............

3. Học sinh cơ sở giáo dục:

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày ........./........./

5. Tại Hội đồng thi:.............................................

6. Phòng thi số:...., Số báo danh:......(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyênMôn chuyên
Môn
Điểm thi

........, ngày ...... tháng ...... năm .......

Xác nhận của CSGD
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Học sinh ký tên

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng 6 năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:................................

Dân tộc:...................................................

Sinh ngày: ....tháng........ năm................

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP..............

Học sinh trường: Quận, Huyện...................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:....

SBD:................ Phòng thi số.........................

Tổng số điểm thi đã công bố : ......................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STTMôn phúc khảo (ghi bằng chữ)Điểm thi tuyển sinhGhi chú
1
2
3

Lý do cần nói rõ thêm:................Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

................................................

Xác nhận của Trường/Trung tâmThành phố …….., ngày.....tháng.....năm ….
Hiệu trưởng/Giám đốc TT
(Ký tên và đóng dấu)

THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20.... - 20...

Kính gửi:- Hiệu trưởng trường THPT ...............................
- Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 20.... - 20....

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ..................

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

MônĐiểm bài thiĐề nghị phúc khảo(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)Ghi chú
Ngữ văn
Tiếng Anh
Toán
Môn chuyên.........Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng.... năm 20....

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Khi tiến hành lập mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần lưu ý đảm bảo những thông tin sau đây bởi chỉ những mẫu đơn hợp lệ

- Thông tin về người làm đơn xin phúc khảo: Người làm đơn cần trình bày rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên cơ sở giáo dục các em đang theo học.

- Tiếp theo đó là các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh mà các bạn học sinh đã tham gia bao gồm:

 • Thông tin về ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
 • Tên và địa chỉ hội đồng thi.
 • Số phòng thi, số báo danh của thí sinh trên giấy thi

- Nội dung cần khúc khảo: Người làm đơn xin phúc khảo cần ghi rõ môn thi mình cần xin phúc khảo lại và điểm thi của môn xin phúc khảo lại theo kết quả nhận được.

- Lý do xin phúc khảo: Việc trình bày lý do, những băn khoăn thắc mắc sẽ rất cần thiết để hội đồng phúc khảo nắm được nguyện vọng của các thí sinh.

- Cuối cùng, các thí sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 cần xin xác nhận của cơ sở giáo dục nơi mình theo học và gửi biểu mẫu này lên hội đồng phúc khảo.

Quy định chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 

- Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn do Sở GDĐT quy định và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn quy định kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

- Trước khi bàn giao bài thi cho các Ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi tiến hành các việc sau đây:

 • Tra cứu từ số báo danh để tìm ra số phách bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo; rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra;
 • Tập hợp các bài thi cần phúc khảo theo từng môn thi của kỳ thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ giấy thi của từng bài thi hiện có trong túi;
 • Bàn giao bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo cho Ban Làm phách để làm phách; tiếp nhận bài thi đã được làm phách từ Ban Làm phách và giao cho Ban Phúc khảo bài thi để chấm phúc khảo;
 • Việc giao nhận bài thi giữa Ban Thư ký Hội đồng thi và Ban Phúc khảo bài thi thực hiện theo quy định tại hướng dẫn này.

- Chấm phúc khảo bài thi: mỗi bài thi do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo theo quy định và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi trở lên và có sự giám sát của thanh tra.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

 • Nếu kết quả chấm của hai CBChT chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai CBChT chấm phúc khảo ký xác nhận;
 • Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tổ chức cho cán bộ chấm thi chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;
 • Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;
 • Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 1,0 điểm trở lên đối với môn Ngữ Văn, 0,5 điểm trở lên đối với các môn thi còn lại thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo Trưởng ban Phúc khảo bài thi để xử lý theo quy định.

- Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo bài thi trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Sở GDĐT.

- Ban chỉ đạo quận huyện in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm; đồng thời, thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

Thủ tục phúc khảo bài thi vào lớp 10 năm 2024

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo theo mẫu (đã có tại phần 3 bài viết) tại 2 địa điểm:

 • Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục (tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9).
 • Với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã.

Bước 2: Trường tiếp nhận đơn phúc khảo sẽ gửi đơn lên phòng GD&DT chuyển dữ liệu về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Bước 3: Sở GD và ĐT lập hội đồng chấm điểm phúc khảo.

Lưu ý:

 • Thí sinh cần nộp đơn xin phúc khảo theo thời gian quy định là trong 10 ngày ngay sau khi có điểm thi chính thức niêm yết tại các trường.
 • Tuy nhiên tại một số địa phương sẽ có thời hạn nộp đơn phúc khảo ngắn hơn nên cần theo dõi thông tin tại các sở GD & DT của mình.
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 4.823
 • Lượt xem: 41.219
 • Dung lượng: 120,1 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo