Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 năm 2021 - 2022 Đơn phúc khảo điểm thi vào lớp 10

Giới thiệu Tải về
  • 8 Đánh giá

Sau khi nhận được thông báo điểm bài thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của mình, nhưng cảm thấy băn khoăn thì các em hãy viết đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10, gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi để xin phúc khảo.

Nội dung mẫu đơn xin phúc khảo thi vào lớp 10 cần ghi rõ thông tin cá nhân, đã dự thi ở hội đồng thi nào, khóa thi ngày nào, cần phúc khảo môn nào.... Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:.........................................

2. Ngày sinh:............tháng.............năm.............

3. Học sinh cơ sở giáo dục:

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ngày ........./........./

5. Tại Hội đồng thi:.............................................

6. Phòng thi số:...., Số báo danh:......(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyênMôn chuyên
Môn
Điểm thi

........, ngày ...... tháng ...... năm .......

Xác nhận của CSGD
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Học sinh ký tên

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20…

(Khóa thi ngày … tháng 6 năm 20…)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:................................

Dân tộc:...................................................

Sinh ngày: ....tháng........ năm................

Nơi sinh: Quận, Huyện Tỉnh, TP..............

Học sinh trường: Quận, Huyện...................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Hội đồng coi thi:....

SBD:................ Phòng thi số.........................

Tổng số điểm thi đã công bố : ......................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STTMôn phúc khảo (ghi bằng chữ)Điểm thi tuyển sinhGhi chú
1
2
3

Lý do cần nói rõ thêm:................Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

................................................

Xác nhận của Trường/Trung tâmThành phố …….., ngày.....tháng.....năm ….
Hiệu trưởng/Giám đốc TT
(Ký tên và đóng dấu)

THÍ SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin phúc khảo vào lớp 10 - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

Kính gửi:- Hiệu trưởng trường THPT ...............................
- Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2021 - 2022.

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ..................

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

MônĐiểm bài thiĐề nghị phúc khảo(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)Ghi chú
Ngữ văn
Tiếng Anh
Toán
Môn chuyên.........Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng.... năm 2021

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.662
  • Lượt xem: 23.833
  • Dung lượng: 120,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: