Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

Ngày 30/12/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2017

Theo đó, Thông tư số 28/2016 sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non tại Thông tư 17/2009 ở một số nội dung sau:

  • Bổ sung nội dung thích nghe đọc thơ, kể chuyện, thích hát, nghe hát, thích vẽ vào mục tiêu của Chương trình giáo dục nhà trẻ.
  • Về chế độ sinh hoạt của trẻ, Thông tư 28/TT-BGDĐT cũng quy định theo tháng tuổi của trẻ. Nhưng thay vì quy định thời gian cố định như Thông tư 17/2009/BGD thì Thông tư số 28 quy định một khoảng thời gian linh hoạt hơn. Ví dụ chế độ sinh hoạt đối với trẻ từ 3 - 6 tháng tuổi như sau: Đón trẻ từ 20 - 30 phút (thay vì trước kia là cố định 30 phút), ngủ 80 - 90 phút (trước kia là 90 phút), tương tự bú mẹ 20 - 30 phút, chơi - tập 50 - 60 phút, ngủ 110 - 120 phút, bú mẹ 20 - 30 phút, chơi - tập 50 - 60 phút, ngủ 80 - 90 phút, bú mẹ 20 - 30 phút và trả trẻ 50 - 60 phút.
  • Giảm khẩu phần ăn đối với trẻ trong Chương trình giáo dục nhà trẻ như sau: Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của trẻ từ 3 – 6 tháng là từ 500 – 550Kcal (mức cũ là 555 Kcal); trẻ từ 6 – 12 tháng là 600 - 700 Kcal (mức cũ là 710 Kcal); trẻ từ 12 - 36 tháng tuổi là 930 - 1000 Kcal (mức cũ là 1180 Kcal).
  • Bên cạnh đó, Thông tư 28/2016 tăng tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng như chất đạm khoảng 13% – 20% năng lượng khẩu phần, chất béo khoảng 30% – 40% năng lượng khẩu phần và chất bột khoảng 47% – 50% năng lượng khẩu phần.
  • Thông tư số 28/BGDĐT bổ sung vào Nội dung giáo dục theo độ tuổi đối với trẻ từ 12 – 24 tháng và 24 – 36 tháng việc ngửi mùi và nếm vị một số món ăn.

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT - Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 28/2016/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quốc gia thẩm định một số nội dung sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ tư tiểu mục IV mục A như sau:

“- Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình; thích nghe đọc thơ, kể chuyện...”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 tiểu mục II mục B như sau:

“1. Trẻ 3 - 12 tháng tuổi

Trẻ 3 - 6 tháng tuổi

- Bú mẹ.

- Ngủ: 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 3 - 6 tháng TUỔI

Thời gianHoạt động
20 - 30 phútĐón trẻ
80 - 90 phútNgủ
20 - 30 phútBú mẹ
50 - 60 phútChơi - Tập
110 - 120 phútNgủ
20 - 30 phútBú mẹ
50 - 60 phútChơi - Tập
80 - 90 phútNgủ
20 - 30 phútBú mẹ
50 - 60 phútTrả trẻ

Trẻ 6 - 12 tháng tuổi

- Bú mẹ và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 6 - 12 THÁNG TUỔI

Thời gianHoạt động
20 - 30 phútĐón trẻ
80 - 90 phútNgủ
50 - 60 phútĂn
50 - 60 phútChơi - Tập
20 - 30 phútBú mẹ
110 - 120 phútNgủ
50 - 60 phútĂn
50 - 60 phútChơi - Tập
80 - 90 phútTrẻ bé ngủ/Trẻ lớn chơi/Trả trẻ

2. Trẻ 12 - 24 tháng tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 12 - 18 THÁNG TUỔI

Thời gianHoạt động
20 - 30 phútĐón trẻ
50 - 60 phútChơi - Tập
80 - 90 phútNgủ
50 - 60 phúĂn chính
50 - 60 phútChơi - Tập
20 - 30 phútĂn phụ
110 - 120 phútNgủ
50 - 60 phútĂn chính
80 - 90 phútChơi/trả trẻ

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 18 - 24 THÁNG TUỔI

Thời gianHoạt động
50 - 60 phútĐón trẻ
110 -120 phútChơi - Tập
50 - 60 phútĂn chính
140 - 150 phútNgủ
20 - 30 phútĂn phụ
50 - 60 phútChơi - Tập
50 - 60 phútĂn chính
50 - 60 phútChơi/Trả trẻ
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12.460
  • Lượt xem: 44.683
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 221,8 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo