Biên bản kiểm tra đồng cấp Điều lệ công đoàn Mẫu biên bản kiểm tra điều lệ công đoàn

Biên bản kiểm tra đồng cấp Điều lệ công đoàn được sử dụng rất phổ biến trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Biên bản kiểm tra đồng cấp Điều lệ công đoàn được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ tiến trình của buổi kiểm tra. Việc kiểm tra đồng cấp Điều lệ công đoàn nhằm công khai tài chính, các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của ngành, cơ sở. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu Biên bản kiểm tra đồng cấp Điều lệ công đoàn mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
HUYỆN .................
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

........, ngày ... tháng ... năm 20.......

BIÊN BẢN
KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
TẠI TRƯỜNG ...........................

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện đoàn kiểm tra:

- Hôm nay vào lúc ... giờ..., ngày ... tháng ... năm 2........

- Tại CĐCS trường..................................tiến hành kiểm tra Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, năm .........

- Ông (Bà): ........................ Chủ nhiệm UBKT Trưởng ban.

- Ông (Bà): ....................... Ủy viên UBKTCĐ Thư ký.

- Ông (Bà):....................... Ủy viên UBKTCĐ Ủy viên

2. Đại diện BCH CĐCS:

- Ông (Bà): ....................... Chủ tịch công đoàn.

- Ông (Bà): ....................... P.Chủ tịch công đoàn.

- Ông (Bà): ....................... Kế toán công đoàn.

- Ông (Bà): ....................... Thủ quỹ công đoàn.

- Ông (Bà): ....................... Tổ trưởng tổ nữ công

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công đoàn trường ....................... , nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay; nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra có ý kiến kết luận như sau:

1- Kiểm tra việc tổ chức phổ biến, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và quy định của Công đoàn ngành:

Sau Đại hội Công đoàn trường ....................... , Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc họp

2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn, chế độ thông tin báo cáo hoạt động công đoàn và việc công khai tài chính công đoàn:

Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, cơ bản được bảo đảm và duy trì. Các cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ theo dõi Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã thể hiện được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau Hội nghị có thông báo kết luận để triển khai thực hiện.

Công tác công khai tài chính đã được thực hiện bằng việc báo cáo công khai trong Hội nghị Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm với các nội dung như: trình dự toán thu chi kinh phí công đoàn hàng năm với của Công đoàn ngành; duyệt báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn...

3- Việc xây dựng và thực hiện các qui chế hoạt động của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn và quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Công đoàn đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra và có chương trình phối hợp với Chính quyền; đồng thời, chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy chế hoạt động.

Việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở được Công đoàn đặc biệt quan tâm.

4- Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.

Công đoàn đã quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn, là một trong 3 cuộc vận động lớn và chương trình hành động của nhiệm kỳ. Kết nạp 100% CĐV mới vào tổ chức công đoàn, luôn giữ vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh - xuất sắc.

5- Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn:

Ban chấp hành Công đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ; Uỷ ban kiểm tra đã giúp cho Ban chấp hành xây dựng chương trình kiểm tra hàng quý, năm. Các cuộc kiểm tra đều được thể hiện bằng biên bản kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn ngành và phù hợp tình hình thực tế của ngành.

6- Đánh giá chung:

Tuy còn một số tồn tại như: một số công đoàn chưa đảm bảo ngày giờ công; một số cuộc họp không ghi rõ ngày giờ họp, thành phần tham dự, tên người vắng.

Việc công khai tài chính thực hiện khá tốt, nhìn chung công đoàn đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của cấp trên và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của ngành, cơ sở; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành. Hiện tại chưa thấy có biểu hiện vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam (trong những nội dung đã kiểm tra).

Biên bản kết thúc lúc ... giờ ..... phút cùng ngày.

TM.BCH
Chủ tịch
TM. Đoàn kiểm tra
Chủ nhiệm UBKTCĐ
Thư ký

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 6.807
  • Lượt xem: 37.505
  • Dung lượng: 139,1 KB
Sắp xếp theo