Quyết định 773/QĐ-UBND Chế độ tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên thi vào lớp 10 tại TP. HCM

Ngày 21/03/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Theo đó quy định chi tiết chế độ ưu tiên như sau:

- Cộng 02 điểm cho một trong các đối tượng:

  • Con liệt sĩ;
  • Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
  • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

  • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
  • Con thương binh mất sức lao động dưới 81 %;
  • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.

- Cộng 01 điểm cho một trong các đối tượng:

  • Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
  • Người dân tộc thiểu số;

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 773/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 - 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 662/TTr-SGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Ban HĐND.TP;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: Các PCVP;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-VNga)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Anh Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân Thành phố, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19; thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; khuyến khích học sinh thi tuyển vào lớp 10 chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của Thành phố.

2. Đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 và khuyến khích học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 10 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời xây dựng Kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại cũng được học 2 buổi/ngày.

Khuyến khích tiếp tục phát triển các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy tăng cường tiếng Anh, dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố. Khuyến khích tổ chức dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam tại các trường trên địa bàn Thành phố. Chú trọng triển khai Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030”.

3. Thực hiện đúng quy chế ở mỗi bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

4. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh của các cấp khi tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh.

5. Tạo điều kiện thuận lợi khi nộp hồ sơ nhập học, 100% đơn vị có xây dựng phương án tuyển sinh trực tuyến. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

B. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH

I. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON

1. Huy động 100% trẻ năm tuổi đang cư trú trên địa bàn thành phố Thủ Đức, quận, huyện vào trường mầm non theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức, quận, huyện quy định. Có kế hoạch để đảm bảo chỗ học cho trẻ dưới năm tuổi. Tăng dần tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.

2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ năm tuổi phải thực hiện đầy đủ chương trình mầm non năm tuổi theo quy định.

3. Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 (lập đầy đủ danh sách trẻ) và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Đảm bảo việc thực hiện bộ hồ sơ nhập học và phiếu khảo sát đầu vào cho trẻ.

Căn cứ nhu cầu của cha mẹ học sinh và điều kiện của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian nghỉ hè.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

1. Tuyển sinh vào lớp 1:

a) Huy động 100% trẻ sáu tuổi đang cư trú trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quy định.

Không nhận học sinh học sớm tuổi. Không nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh đúng tuyến theo chỉ tiêu phân bổ của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Trường hợp nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn sẽ do Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức, quận, huyện xét duyệt.

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

b) Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp).

c) Thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân1 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025. Tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố.

d) Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01 tháng 8 năm 20222.

2. Tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung):

Tổ chức tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố3.

Đối với các loại hình lớp học tăng cường Ngoại ngữ ở tiểu học, hàng năm, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xem xét, đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyến bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.

3. Tuyển sinh vào lớp 1 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện tại những trường đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập theo Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

- Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình Tiếng Anh tích hợp) theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành phố4.

- Sĩ số học sinh/lớp: không quá 35 học sinh/lớp.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Tuyển sinh vào lớp 6:

a) Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận, huyện nào thì được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó. Đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6 theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quy định.

Không nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn nếu chưa nhận đủ số lượng học sinh đúng tuyến theo chỉ tiêu phân bổ của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Trường hợp nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn sẽ do Ban chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức, quận, huyện xét duyệt.

b) Thực hiện xét tuyển ở các trường trung học cơ sở, riêng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

c) Tùy tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương, trên cơ sở tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường theo yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh nêu tại phần A Kế hoạch này.

d) Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp.

đ) Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 01 tháng 8 năm 2022.

2. Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ:

a) Tiếng Anh

- Tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: căn cứ phụ lục 1 (đính kèm) về điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

- Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa:

+ Đối tượng xét tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài kiểm tra, đánh giá năng lực (thời gian 90 phút).

+ Ngày kiểm tra dự kiến: ngày 25 tháng 6 năm 2022.

+ Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

b) Tiếng Pháp:

Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A). Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể theo học chương trình tăng cường tiếng Pháp hoặc có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

c) Tiếng Trung:

Đối tượng tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình.

d) Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1):

Lớp 6 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3; Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1.

đ) Tiếng Đức:

Lớp 6 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Quận 3 và Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Quận 1.

e) Đối với các loại hình lớp học tăng cường Ngoại ngữ ở trung học cơ sở, hằng năm, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xem xét đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.

3. Tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam:

- Tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trường tiểu học thực hiện Chương trình Tiếng Anh tích hợp phải có trường trung học cơ sở thực hiện Chương trình Tiếng Anh tích hợp để đảm bảo tính liên thông của chương trình.

- Tổ chức thực hiện tại những trường đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập theo Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp Chương trình Tiếng Anh tích hợp theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sĩ số học sinh/lớp: không quá 35 học sinh/lớp.

- Đối tượng tuyển:

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo Chương trình Tiếng Anh tích hợp.

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ năng lực tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện nêu trong Mục 1, Phụ lục 2 (đính kèm) về điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 6 Chương trình tiếng Anh tích hợp.

4. Tuyển sinh lớp 6 chuyên năng khiếu thể dục thể thao vào Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh:

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ thuật, cầu lông, bơi lội.

- Đối tượng xét tuyển: học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện theo quy định.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 6.

+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khỏe Phù Đổng.

- Nộp hồ sơ xét tuyển5 tại trường dự kiến từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo hướng dẫn của trường).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

IV. TUYỂN SINH LỚP 10

1. Tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:

1.1. Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông:

- Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện:

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

+ Học sinh đạt các điều kiện: đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi).

- Học sinh thuộc đối tượng tuyên thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn Thành phố phù hợp năng lực và điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập).

Đối với học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình Giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường trung học phổ thông (ngoại trừ trường chuyên).

- Hồ sơ xét tuyển gồm: đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (đối với các cuộc thi quốc tế).

- Lưu ý: các hồ sơ tuyển thẳng phải được nộp đúng thời gian quy định.

1.2. Tuyển sinh lớp 10 các trường công lập:

1.2.1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định đều được tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Chú ý:

+ Học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú. Tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.

+ Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

1.2.2. Chế độ ưu tiên:

a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81 %;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

- Người dân tộc thiểu số;

Lưu ý: Các hồ sơ thuộc chế độ ưu tiên phải được nộp đúng thời gian quy định.

1.2.3. Môn thi, ngày thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm thi tuyển:

a) Môn thi:

Thi viết ba môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

b) Ngày thi dự kiến: 11, 12 tháng 6 năm 2022.

c) Thời gian làm bài thi:

- Môn Ngữ văn, môn Toán: 120 phút/môn thi.

- Môn Ngoại ngữ: 90 phút.

d) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

- Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn và Ngoại ngữ đều có hệ số 1.

đ) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm.

e) Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, căn cứ vào số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 03 nguyện vọng mà học sinh đã đăng kí theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt.

Học sinh không đậu cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.

1.2.4. Đề thi:

a) Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được năng lực, trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

b) Mỗi môn có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề thi phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.

c) Đề thi và hướng dẫn chấm thi khi chưa được công bố là bí mật Nhà nước độ “Tối mật” theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1.2.5. Hội đồng ra đề thi, Ban in sao đề thi, chuyển giao đề thi:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi tuyển sinh trung học phổ thông. Tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng ra đề thi, công tác ra đề thi, in sao được vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành.

b) Chuyển giao đề thi, bài thi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.2.6. Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký được vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành.

b) Công tác tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo thực hiện theo Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp các qui định hiện hành.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của các trường chuyên (Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa), trường có lớp chuyên (Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân):

2.1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện sau:

+ xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Giỏi.

- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.

2.2. Môn thi, ngày thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển:

a) Môn thi: Thi viết bốn môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

b) Ngày thi dự kiến: 11,12 tháng 6 năm 2022.

c) Thời gian làm bài thi:

- Các bài thi không chuyên: Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút; môn Ngoại ngữ là 90 phút.

- Các bài thi chuyên: mỗi môn là 150 phút.

d) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

- Hệ số điểm bài thi:

+ Điểm các bài thi không chuyên: hệ số 1.

+ Điểm bài thi môn chuyên: hệ số 2.

đ) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển:

- Điểm xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên X 2).

+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

- Cách xét tuyển:

+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.

e) Lưu ý:

- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.

- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:

+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên.

+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

- Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

2.3. Hội đồng ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký: thực hiện như thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.

2.4. Tuyển bổ sung lớp 10 chuyên: tùy tình hình nộp hồ sơ vào các lớp chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chuyên vào thời điểm kết thúc học kỳ I năm học đó.

3. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh:

- Khuyến khích các trường trung học phổ thông có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và phải đáp ứng yêu cầu trong Mục 2, Phụ lục 2 (đính kèm) về điều kiện tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Anh.

4. Tuyển sinh vào lớp 10 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam:

- Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố công khai hằng năm các trường trung học phổ thông có dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp.

- Sĩ số lớp tích hợp từ 25 đến 35 học sinh/lớp. Nếu số lượng học sinh đậu và nộp hồ sơ học tiếng Anh tích hợp không đủ 25 học sinh thì sẽ không mở lớp Tiếng Anh tích hợp tại trường đó. Các học sinh đã nộp hồ sơ sẽ được xem xét chuyển về học tại trường có mở lớp Tiếng Anh tích hợp mà còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển lớp 10 theo 03 nguyện vọng hoặc chuyển đổi loại hình học tập phù hợp.

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và phải đầy đủ các điều kiện của 1 trong 2 nhóm sau:

a) Nhóm 1: Học sinh có tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện:

- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Thành phổ Hồ Chí Minh.

- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).

Căn cứ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và điểm trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp.

Cách tính điểm xét tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau:

* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

b) Nhóm 2: Học sinh không tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở loại từ Khá trở lên.

- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn Tiếng Anh tích hợp.

- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).

Cách tính điểm tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau:

* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm thi môn Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

5. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung:

- Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp 3 trở lên.

6. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1):

- Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1).

- Học sinh muốn học tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) và môn thi Ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là môn tiếng Nhật.

+ Trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1), đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Nhật từ 5,0 trở lên.

- Các trường hợp thí sinh không trúng tuyển vẫn được xét tuyển lớp 10 theo nguyện vọng đã đăng ký.

7. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp:

a) Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ:

- Sau khi được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh các lớp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyến, đó là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Marie Curie.

- Cách tính điểm tuyển như sau:

Điểm tuyển = (Điểm trung bình tuyển sinh lớp 10) x 2 + Điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (trong đó điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 có tính đến chế độ ưu tiên và điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ từ 5,0 trở lên).

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp:

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Pháp được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 1) đã học xong chương trình tiếng Pháp song ngữ cấp trung học cơ sở và có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Pháp từ 5,0 điểm trở lên.

c) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2).

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

8. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông Thủ Đức tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn.

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

9. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức:

a) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 1):

- Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố công khai hằng năm các trường trung học phổ thông có dạy chương trình tiếng Đức (Ngoại ngữ 1).

- Học sinh muốn học tiếng Đức (Ngoại ngữ 1) phải đáp ứng các điều kiện:

+ Đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (Ngoại ngữ 1) và môn thi Ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là môn tiếng Đức.

+ Trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (Ngoại ngữ 1), đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Đức từ 5,0 trở lên.

b) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2):

- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2).

- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

10. Tuyển sinh lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao vào Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Trường Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh:

- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, võ thuật, cầu lông, bơi lội và đá cầu.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường dự kiến từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh tại trường).

- Được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.

- Ưu tiên xét tuyển đối với học sinh chuyên năng khiếu thể dục thể thao đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Tốt nghiệp trung học cơ sở và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.

+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khoẻ Phù Đổng.

+ xếp loại hạnh kiểm lớp 9 từ Khá trở lên; xếp loại học lực lớp 9 từ Trung bình trở lên.

+ Được Hội đồng tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao kiểm tra tố chất thể lực, năng khiếu và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

11. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc:

- Điều kiện tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại Khá, Giỏi và có đủ trình độ tiếng Anh để theo học.

- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường, dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022 (theo hướng dẫn của trường và nếu không có thay đổi do công tác phòng, chống dịch bệnh).

12. Tuyển sinh vào trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Căn cứ xét tuyển:

+ Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Điểm tổng kết các môn học 4 năm trung học cơ sở;

+ Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học cơ sở.

- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường theo các đợt tuyển sinh trong năm do trường quy định.

C. TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC

- Các trường tư thục thực hiện công tác tuyển sinh theo Kế hoạch chủ động của từng trường, không tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao hằng năm và phù hợp với các quy định.

- Thời gian tuyển sinh: từ 01 tháng 7 đến 25 tháng 8 năm 2022.

- Báo cáo Danh sách tuyển sinh khối Mầm non, lớp 1, lớp 6 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Danh sách tuyển sinh khối 10 cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 31 tháng 8 năm 2022.

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai từng bước thực hiện công tác đánh giá ngoài đối với các trường tư thục để làm căn cứ phân bổ chỉ tiêu và xét duyệt danh sách tuyển sinh của nhà trường từ năm học 2022 - 2023 nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và phổ biến đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường trung cấp, Hiệu trưởng các trường tư thục có tuyển sinh để có kế hoạch thực hiện.

- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh của thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các trường; tổ chức tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên, chương trình tích hợp, tăng cường ngoại ngữ. Thành lập Hội đồng tuyển sinh ở các trường trung học phổ thông để thực hiện công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo các trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh; giới thiệu, tạo điều kiện để cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu về trường trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh; công khai mẫu đơn và tổ chức cho cha mẹ học sinh đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến qua cổng Thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức các kỳ thi, khảo sát tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả an toàn và công bằng.

- Phê duyệt chỉ tiêu, danh sách trúng tuyển lớp 10 và kiểm tra công tác tuyển sinh của các đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023 trên địa bàn và nộp Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và chỉ đạo thành lập Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện công tác tuyển sinh, hướng dẫn tìm hiểu thông tin các trường, các chương trình, loại hình học tập để cha mẹ đăng kí nguyện vọng phù hợp. Công khai các mẫu đơn và thủ tục nhập học trên các Cổng Thông tin điện tử; triển khai thủ tục tuyển sinh theo Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

__________

1 Ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện ban hành Kế hoạch cụ thể, trong đó, lưu ý thời điểm cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành mầm non 5 tuổi.

3 Theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025.

4 Theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND và Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

5 Hồ sơ xét tuyển không yêu cầu Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học; nội dung này sẽ được bổ sung khi thực hiện hồ sơ đăng ký nhập học.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023)

1. Đối với học sinh học hết lớp 5 không học chương trình tiếng Anh tăng cường tiểu học, cần có 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau:

- FLYERS: từ 10 khiên trở lên.

- TOEFL Primary: tối thiểu đạt 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary step 2.

- Pearson PTE Breakthrough đạt từ 45 điểm trở lên.

- Các chứng chỉ quốc tế khác trình độ từ A2 trở lên.

- Đạt điểm 6.0 trở lên trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào dành cho học sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường của các trường trung học cơ sở (trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường Trung học cơ sở).

2. Đối với học sinh học hết lớp 5 chương trình tiếng Anh tăng cường tiểu học:

- Có điểm trung bình môn tiếng Anh tăng cường cả năm (4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết) trên 6.0.

- FLYERS: trên 10 khiên.

- TOEFL Primary: tối thiểu đạt 3 huy hiệu của bài thi TOEFL Primary step 2.

- Pearson PTE Breakthrough đạt từ 45 điểm trở lên.

- Các chứng chỉ quốc tế khác trình độ từ A2 trở lên.

- Đạt điểm 6.0 trở lên trong kỳ thi đầu vào dành cho học sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường của các trường Trung học cơ sở.

Chú ý: các chứng chỉ trên và kỳ thi đầu vào không bắt buộc, chỉ dùng trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường Trung học cơ sở.

3. Đối với học sinh học hết lớp 5 chương trình tiếng Anh Tích hợp tiểu học:

- Điểm trung bình năm môn tiếng Anh tích hợp từ 6.0 trở lên.

- Có chứng chỉ Pearson PTE Breakthrough đạt từ 45 điểm trở lên.

- Đạt điểm 6.0 trở lên trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào dành cho học sinh lớp tiếng Anh tích hợp của các trường Trung học cơ sở.

Chú ý: chứng chỉ trên và kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào không bắt buộc, chỉ dùng trong trường hợp số học sinh đăng ký đầu vào vượt so với khả năng tiếp nhận của trường Trung học cơ sở.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023)

1. Điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tích hợp:

- Theo hệ thống Pearson English: học sinh phải có chứng chỉ PTE Young Learners cấp độ Quickmarch (Pass - số sao tối thiểu 3/5 sao).

- Theo hệ thống Cambridge English: học sinh phải có chứng chỉ Flyers (số khiên tối thiểu 12/15 khiên).

- Theo hệ thống ETS: học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là 3/5 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).

- Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

2. Điều kiện tiếp nhận học sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh

- Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Khá, Giỏi.

- Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc có những chứng chỉ ngoại ngữ sau:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3.

+ Chứng chỉ quốc tế đạt trình độ B1 theo khung CEFR.

+ Chứng chỉ Cambridge PET đạt từ 140/170 (hoặc 140/210) hoặc FCE đạt từ 140/190 (hoặc 140/210 điểm).

+ Chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên.

+ Chứng chỉ PTE General Level 2 mức Đạt (Pass) trở lên.

+ Hoặc là học sinh chương trình tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở có điểm trung bình môn Tiếng Anh tích hợp lớp 9 từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo