Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chính xác và chuẩn nhất.

Mẫu biên bản kiểm phiếu được lập ra nhằm ghi chép, thống kê lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh bí thư Chi bộ, Đảng bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ - Mẫu 1

ĐẠI HỘI ……………..

LẦN THỨ ….. NHIỆM KỲ 20....-20....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày .. tháng ….năm 20....

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
GIỚI THIỆU CHỨC DANH BÍ THƯ ……………
NHIỆM KỲ 20....-20....

Tại Đại hội Đảng bộ …………………………., nhiệm kỳ 20.... – 20...., tổ chức vào………….. ngày ……./……./20....; tại ……… ………… đã tiến hành giới thiệu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 20....-20.....

* Tổ kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c……………………………………………………

2. Đ/c……………………………………………………

3. Đ/c……………………………………………………

* Kết quả:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu

+ Trong đó phiếu hợp lệ: phiếu + Phiếu không hợp lệ: phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. được / phiếu = %
2. được / phiếu = %
3. được / phiếu = %
4. được / phiếu = %
5. được / phiếu = %
6. được / phiếu = %

Biên bản được kiểm lập vào hồi …..…..h………. cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ - Mẫu 2

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG B...
-------------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......ngày ... tháng ... năm........

BIÊN BẢN KIM PHIẾU

Bầu Bí thư Chi bộ/Đảng bộ ….......... tại Đại hội

ngày ... tháng ... năm............., nhiệm kỳ.................

1. Đại hội Chi bộ/đảng bộ…. trong phiên họp ngày ... tháng ... năm............. đã tiến hành bầu cử bí thư chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ............................... theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm: ….. đồng chí có tên sau đây (ghi theo thứ tự a, b, c):

3. Đại hội đã bầu Ban (Tổ) kiểm phiếu gồm: ....................................... đồng chí

Trong đó Trưởng ban (tổ trưởng) là đồng chí: ........................... và các thành viên là:

- Đồng chí.....................................................................................................................

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: ............... đ/c

- Tổng số đảng viên dự Đại hội: …........ đ/c

- Số đảng viên vắng mặt: …................ đ/c

- Số đảng viên dự bị: ….................... đ/c

- Số đảng viên chính thức: ...........… đ/c

- Tổng số đảng viên có mặt khi bầu cử: … đ/c

5. Tổng số phiếu phát ra: …............ phiếu

- Số phiếu thu về: …....................... phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ........................… phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: … phiếu (Lý do: ..............................…)

- Số phiếu bầu đủ số lượng: … .......Phiếu

- Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: … phiếu

- Kết quả số phiếu được bầu từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên được đại hội triệu tập)

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1
2

6. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí sau đây đã trúng cử Bí thư Chi bộ/đảng bộ .... nhiệm kỳ ..........

TT Họ và tên Số phiếu đạt được Tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập
1
2

7. Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào hồi ... ngày ... tháng .. .năm.........

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

T.M/BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.114
  • Lượt xem: 11.788
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 139,3 KB