Biên bản vận động học sinh ra lớp Biên bản vận động học sinh đến trường

Biên bản vận động học sinh ra lớp được lập ra để ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt của nhà trường với gia đình học sinh để vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp học. Biên bản cần ghi rõ thời gian, ý kiến của gia đình học sinh, rồi ký xác nhận của cả 2 bên.

Biên bản vận động học sinh ra lớp năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp

Hôm nay vào lúc ……giờ …..phút, ngày …..tháng …..năm 20………

Tôi là:..............................................

Đã đến nhà ông (bà)…………………………………cư ngụ tại............................................., có con là …………………………sinh ngày…../…../…… được biên chế vào lớp ….. của năm học 2020 - 2021 để vận động em trở lại lớp tiếp tục công việc học tập.

Sau một thời gian trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

- Ý kiến của gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …… phút cùng ngày và có đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất.

CHỦ HỘ
(hoặc đại diện gia đình)

......, ngày ….tháng …..năm....…

Người ghi biên bản

 

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 31
  • Dung lượng: 95,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo