Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Ngày 25/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất - nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu.

Mục lục của thông tư 38/2015/TT-BTC

Chương I: Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan ...
 • Điều 3. Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế
 • Điều 4. Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ
 • Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
 • Điều 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
 • Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

Chương II: Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Mục 1. Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan

 • Điều 8. Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 9. Áp dụng biện pháp kiểm tra hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu
 • Điều 10. Áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 11. Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra sau thông quan
 • Điều 12. Áp dụng quản lý rủi ro trong giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
 • Điều 13. Áp dụng quản lý rủi ro đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
 • Điều 14. Quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, mất tích
 • Điều 15. Trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro

Mục 2. Khai hải quan

 • Điều 16. Hồ sơ hải quan
 • Điều 17. Xem hàng hoá, lấy mẫu hàng hóa trước khi khai hải quan
 • Điều 18. Khai hải quan
 • Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan
 • Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan
 • Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa
 • Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

Mục 3. Kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa; đưa hàng về bảo quản, giải phóng hàng, thông quan hàng hóa

 • Điều 23. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế
 • Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan
 • Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 27. Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, kiểm tra việc áp dụng văn bản thông báo kết quả xác ...
 • Điều 28. Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành
 • Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa
 • Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan
 • Điều 31. Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 32. Đưa hàng về bảo quản
 • Điều 33. Giải phóng hàng
 • Điều 34. Thông quan hàng hóa

Mục 4. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

 • Điều 35. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 36. Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần
 • Điều 37. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm
 • Điều 38. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp
 • Điều 39. Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp
 • Điều 40. Áp dụng căn cứ tính thuế đối với một số trường hợp đặc biệt

Mục 5. Quy định về nộp thuế, lệ phí

 • Điều 41. Đồng tiền nộp thuế
 • Điều 42. Thời hạn nộp thuế
 • Điều 43. Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp
 • Điều 44. Địa điểm, hình thức nộp thuế
 • Điều 45. Thu nộp lệ phí hải quan
 • Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định
 • Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 • Điều 48. Ấn định thuế
 • Điều 49. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Mục 6. Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát

 • Điều 50. Quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan
 • Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
 • Điều 52. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều này được hướng dẫn bởi Mục 7 Công văn 2733/TCHQ-GSQL năm 2015
 • Điều 53. Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu

Chương III: Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Mục 1. Quy định chung

 • Điều 54. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
 • Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu
 • Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư,...
 • Điều 57. Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lực gia công, sản xuất
 • Điều 58. Địa điểm làm thủ tục hải quan
 • Điều 59. Kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất nhập khẩu
 • Điều 60. Báo cáo quyết toán

Mục 2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài

 • Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm
 • Điều 62. Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại
 • Điều 63. Thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp
 • Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
 • Điều 65. Xử lý quá hạn nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và quá thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện
 • Điều 66. Xử lý đối với trường hợp bên đặt gia công từ bỏ nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công

Mục 3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

 • Điều 67. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá đặt gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công
 • Điều 68. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam
 • Điều 69. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị

Mục 4. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

 • Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm
 • Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa
 • Điều 72. Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm
 • Điều 73. Thủ tục hải quan đối với trường hợp bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để trực tiếp xuất ...

Mục 5. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

 • Điều 74. Nguyên tắc chung
 • Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX
 • Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công
 • Điều 77. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
 • Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX
 • Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định
 • Điều 80. Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản lý hải quan

Chương IV: Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Mục 1. Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

 • Điều 81. Xác nhận doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất
 • Điều 83. Quản lý, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
 • Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Mục 2. Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các loại hình khác

 • Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế
 • Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
 • Điều 87. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện ...
 • Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển
 • Điều 89. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu
 • Điều 90. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu
 • Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
 • Điều 92. Giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và các dịch vụ thực hiện trong địa điểm thu ...
 • Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần
 • Điều 94. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới

Chương V: Xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng

 • Điều 95. Từ chối nhận hàng
 • Điều 96. Xử lý việc từ chối nhận hàng

Chương VI: Thủ tục thành lập, di chuyển, mở rộng, thu hẹp, chấm dứt hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan; địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa; kho hàng không kéo dài

 • Điều 97. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội ...
 • Điều 98. Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
 • Điều 99. Kho hàng không kéo dài
 • Điều 100. Địa điểm kiểm tra tập trung
 • Điều 101. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
 • Điều 102. Địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy

Chương VII: Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các quy định khác về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Mục 1. Các trường hợp miễn thuế, thủ tục miễn thuế

 • Điều 103. Các trường hợp miễn thuế
 • Điều 104. Đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
 • Điều 105. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế
 • Điều 106. Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Mục 2. Các trường hợp xét miễn thuế, thủ tục xét miễn thuế

 • Điều 107. Các trường hợp xét miễn thuế
 • Điều 108. Hồ sơ xét miễn thuế
 • Điều 109. Thủ tục, trình tự xét miễn thuế
 • Điều 110. Thẩm quyền xét miễn thuế

Mục 3. Các trường hợp xét giảm thuế, thủ tục xét giảm thuế

 • Điều 111. Các trường hợp xét giảm thuế
 • Điều 112. Hồ sơ xét giảm thuế
 • Điều 113. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét giảm thuế

Mục 4. Hoàn thuế, không thu thuế; thủ tục hoàn thuế, không thu thuế

 • Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế
 • Điều 115. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi ...
 • Điều 116. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...
 • Điều 117. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu ...
 • Điều 118. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại ...
 • Điều 119. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc ...
 • Điều 120. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu ...
 • Điều 121. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam
 • Điều 122. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài ...
 • Điều 123. Hồ sơ hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức ...
 • Điều 124. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp tạm nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển ...
 • Điều 125. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài ...
 • Điều 126. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong sự giám sát, quản lý của cơ ...
 • Điều 127. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế ...
 • Điều 128. Hồ sơ không thu thuế
 • Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế
 • Điều 130. Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế
 • Điều 131. Cập nhật thông tin hoàn thuế, không thu thuế
 • Điều 132. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền ...

Mục 5. Tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế, gia hạn nộp tiền thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

 • Điều 133. Tiền chậm nộp
 • Điều 134. Nộp dần tiền thuế nợ
 • Điều 135. Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 • Điều 136. Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Mục 6. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

 • Điều 137. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Điều 138. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
 • Điều 139. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
 • Điều 140. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Chương VIII: Kiểm tra sau thông quan

 • Điều 141. Thu thập thông tin và xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan
 • Điều 142. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan
 • Điều 143. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
 • Điều 144. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan
 • Điều 145. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan

Chương IX: Tổ chức thực hiện

 • Điều 146. Quy định về biểu mẫu nghiệp vụ, biểu mẫu báo cáo tại Luật Hải quan và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
 • Điều 147. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 148. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 149. Hiệu lực thi hành
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.097
 • Lượt xem: 1.068
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 1,4 MB
0 Bình luận
Sắp xếp theo