Quyết định 2968/QĐ-BYT Công bố 12 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sửa đổi

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Ngày 16/05/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 2968/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, công bố 12 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế sửa đổi, trong đó có: Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động; Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp; Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động; Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động…Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 56/2017/TT-BYT NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính được sửa đổi quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 11 thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ( Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính -VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

PHỤ LỤC I:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BYT, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú
I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương
1. Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;Hội đồng Giám định y khoa thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bộ Giao thông vận tải;Hội đồng giám định Y khoa Trung ương. TTHC được ban hành tại Thông tư số 14/2016/ TT-BYT
2. Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa
3. Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa
4. Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa
5. Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
6. Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
7. Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa
8. Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoa
9. Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
Thủ tục hành chính cấp trung ương
10. Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn Giám định y khoa Hội đồng giám định Y khoa Trung ương TTHC được ban hành tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT
11. Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân Giám định y khoa
12 Khám giám định phúc quyết lần cuối Giám định y khoa

.....

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 53
  • Lượt xem: 76
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 466,4 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan: