Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 các Đảng viên phải tiến hành viết bài thu hoạch. Tuy nhiên, rất nhiều Đảng viên còn bỡ ngỡ, chưa biết viết bài thu hoạch như nào? Vậy mời các đồng chí cùng theo dõi mẫu bài thu hoạch cùng cách viết trong bài viết dưới đây:

Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ…………………………

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….…, ngày…tháng…năm 20…

*
(Đóng dấu treo của chi, đảng bộ)

 

BÀI THU HOẠCH
Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ……………, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họ và tên:……………………………………………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………...............................................

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..

Nội dung câu hỏi

Qua học tập nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở và NQ Đại hội Đảng bộ huyện …….. khóa …., nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân, đồng chí hãy trình bày kế hoạch (hoặc chương trình hành động) cụ thể của đồng chí để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ nơi công tác và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………?

Trả lời:

.....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

 

NGƯỜI VIẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo quy định, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng phải tuân thủ hình thức sau:

  • Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.
  • Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

Nhìn chung, bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng có các nội dung như sau:

  • Đảng Cộng sản Việt Nam và thời gian (ngày tháng năm)
  • Tên đảng bộ, chi bộ
  • Tên văn bản: bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện...... nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Các thông tin của người viết, gồm:

- Họ và tên người viết

- Chức vụ Đảng

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể

- Đơn vị người viết công tác

- Sinh hoạt tại chi bộ

- Nội dung câu hỏi và câu trả lời

- Người viết ký, ghi rõ họ tên

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 111
  • Lượt xem: 1.051
  • Dung lượng: 102,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chủ đề liên quan