Hướng dẫn chơi game The Game of Life Tài liệu hướng dẫn chơi game mô phỏng Cờ tỷ phú

The Game of Life là một trò chơi mô phỏng cuộc sống giống với Cờ tỷ phú. Với thiết kế đồ họa 3D, thì đây là một tựa game đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm kiếm hiện nay.

Tải The Game of Life trên Windows

Tải The Game of Life trên Android Tải The Game of Life trên iOS

Để giúp cho các bạn có thể dễ dàng cài đặt và chơi game này, thì hôm nay chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn chơi game The Game of Life.

Cách chơi game The Game of Life

CARD GAME
Đánh bài như th󰗀 nào?
Hãy nh󰗜 là, ph󰖤i ki󰗀m th󰖮t nhi󰗂u đi󰗄m!
N󰗀u lá bài không có bi󰗄u tư󰗤ng nào 󰗠 góc trên bên ph󰖤i, b󰖢n có th󰗄
đánh nó luôn! Đó là bư󰗜c đ󰖨u đ󰗄 xây d󰗲ng cu󰗚c s󰗒ng c󰗨a chính
mình. Hãy đ󰗎c th󰖮t to lá bài lên và k󰗄 chuy󰗈n cho ngư󰗞i cùng chơi.
Ví d󰗦: *Đánh lá bài Career Pop-star*
“Mình tên là Miley Cyrus, mình s󰖾 li󰗀m t󰖦t c󰖤 các b󰖢n!”
*Twerk*
N󰗀u lá bài có bi󰗄u tư󰗤ng đ󰗐 󰗠 góc trên bên ph󰖤i, nghĩa là b󰖢n c󰖨n
ph󰖤i đánh m󰗚t lá bài nh󰖦t đ󰗌nh trư󰗜c khi có th󰗄 đánh nó. Ký hi󰗈u
cho th󰖦y b󰖢n c󰖨n đánh lá bài nào.
Ví d󰗦, đ󰗄 đánh “Sail solo around the world” (trèo thuy󰗂n vòng quanh th󰗀 gi󰗜i), b󰖢n c󰖨n
ph󰖤i có thuy󰗂n đã! V󰖮y b󰖢n ph󰖤i đánh lá bài “Boat” (thuy󰗂n) trư󰗜c!
Chu󰖪n b󰗌!
1. S󰖰p x󰗀p các lá bài theo màu. Gi󰗰 l󰖢i 2 th󰖼 nh󰖰c
nh󰗠 trên tay
2. Tráo bài th󰖮t k󰗺 và đ󰖸t chúng úp xu󰗒ng.
3.
L󰖨n lư󰗤t m󰗘i ngư󰗞i b󰗒c 1 lá, cho đ󰗀n khi m󰗎i
ngư󰗞i đ󰗂u có đ󰗨 5 lá bài.
B󰖢n có th󰗄 l󰖦y bài t󰗬 b󰖦t k󰗴 màu nào - K󰗀t h󰗤p
gi󰗰a các màu tùy ý b󰖢n.
B󰖢n không nh󰖦t thi󰗀t ph󰖤i l󰖦y bài t󰖦t c󰖤 các
màu, ch󰗊 c󰖨n đ󰗨 5.
Ví d󰗦, b󰖢n có th󰗄
l󰖦y
1 lá career
2 lá wealth
2 lá adventure
N󰗀u b󰖢n b󰗒c ph󰖤i lá bài +10, đ󰖸t nó sang m󰗚t
bên và l󰖦y 1 lá bài khác. Khi t󰖦t c󰖤 m󰗎i ngư󰗞i
đã l󰖦y đ󰗨 5 lá bài, đ󰖸t +10 tr󰗠 l󰖢i vào đúng
màu và tráo l󰖢i th󰖮t k󰗺.
Nh󰗜 ph󰖤i 󰗊m bài đó!
Bao g󰗔m
110 lá: 27 màu h󰗔ng (Family cards), 27 màu xanh nư󰗜c
bi󰗄n (Career cards), 27 màu xanh cây (Wealth cards), 27
lá màu vàng (Adventures Cards) và 2 th󰖼 nh󰖰c nh󰗠.
M󰗦c tiêu
Là ngư󰗞i chơi có s󰗒 đi󰗄m cao nh󰖦t khi trò chơi k󰗀t thúc.
Càng có nhi󰗂u lá bài đư󰗤c đánh ra phía trư󰗜c b󰖢n = càng
nhi󰗂u đi󰗄m
Đánh ra nh󰗰ng lá bài đ󰗄 t󰖢o ra nh󰗰ng câu chuy󰗈n cho
nhân v󰖮t c󰗨a mình. Hãy đ󰗎c qua lu󰖮t trư󰗜c đã và chơi th󰗮
m󰗚t ván r󰗔i m󰗜i try hard nhé!
Câu chuy󰗈n c󰗨a ngư󰗞i chơi 1
Câu chuy󰗈n c󰗨a ngư󰗞i chơi 2
LLá bài +10.
20 năm đã trôi qua
Bài b󰗐
màu vàng
Bài b󰗐
màu h󰗔ng
L󰖦y b󰖦t k󰗴 lá bài nào m󰗘i khi k󰗀t thúc lư󰗤t chơi!
M󰗘i lá bài
đ󰗂u có m󰗚t s󰗒
đi󰗄m khác nhau.
Ngư󰗞i có s󰗒
đi󰗄m cao nh󰖦t
s󰖾 th󰖰ng!
N
Cách chơi!
R󰖦t đơn gi󰖤n, khi đ󰗀n lư󰗤t:
1. Đánh 1 i duy nh󰖦t.
2. K󰗄 câu chuy󰗈n tương 󰗪ng v󰗜i lá
bài đó.
3. B󰗒c 1 i m󰗜i: lá trên
cùng c󰗨a b󰖦t k󰗴 ch󰗔ng bài nào,
k󰗄 c󰖤 ph󰖨n bài b󰗐.
D󰗅 CHƯA?
B󰖢n có th󰗄 s󰗮 d󰗦ng lá bài có bi󰗄u tư󰗤ng “Mũi tên
màu đ󰗐” đ󰗄 l󰖦y bài t󰗬 ngư󰗞i chơi khác! Ví d󰗦: s󰗮
d󰗦ng lá bài “Lawsuit” (ki󰗈n) ngư󰗞i chơi khác
1. Ch󰗎n m󰗚t ngư󰗞i chơi khác và nói cho h󰗎 bi󰗀t t󰖢i sao h󰗎
b󰗌 ki󰗈n v󰗜i b󰖦t k󰗴 lý do nào! (tòa đ󰗪ng v󰗂 phía b󰖢n mà!)
2. Ngư󰗞i chơi đó s󰖾 ph󰖤i ch󰗎n 1 lá bài mà h󰗎 đã đánh có
giá tr󰗌 ít nhât là 30 đi󰗄m và đưa cho b󰖢n.
3. Đ󰖸t lá bài đó vào phía c󰗨a b󰖢n.
4. Đ󰖸t lá bài “Lawsuit” thay vào lá bài mà h󰗎 m󰖦t đi.
M󰗚t khi lá bài nào đã đư󰗤c đánh ra, nó không th󰗄 quay tr󰗠 l󰖢i tay
c󰗨a b󰖦t k󰗴 ngư󰗞i chơi nào n󰗰a
2-4
PLAYERS
AGES
+
8
090480000 10 I GOL.indd 1 10/1/10 4:29 PM
Bi󰗄u tư󰗤ng màu đ󰗐
N󰗀u lá bài có bi󰗄u tư󰗤ng đ󰗐 trên góc, b󰖢n s󰖾 ph󰖤i hoàn
thành m󰗚t s󰗒 đi󰗂u ki󰗈n trư󰗜c khi đánh bài đó. Đ󰗄 ý
k󰗺 trư󰗜c khi đánh nhé!
Ví d󰗦:
Đ󰗄 k󰗸 ni󰗈m “Đám
cư󰗜i vàng, b󰖢n
ph󰖤i đã k󰗀t hôn
ch󰗪! (Wedding
Card).
B󰖢n không th󰗄
“nâng c󰖦p ngôi
nhà” n󰗀u như chưa
mua m󰗚t căn nhà.
nào c󰖤.
Nh󰗰ng lá bài có th󰗄 đánh ngay
Ki󰗄m tra xem li󰗈u 󰗠 góc trên bên ph󰖤i có bi󰗄u
tư󰗤ng gì không. N󰗀u không, b󰖢n có th󰗄 đánh 󰗠
b󰖦t k󰗴 lư󰗤t nào!
Đôi lúc, b󰖢n ph󰖤i
đánh m󰗚t lá bài màu
này trư󰗜c khi đánh
m󰗚t lá bài t󰗬 b󰗚 màu
khác.
Ví d󰗦: b󰖢n c󰖨n ph󰖤i đánh lá bài “Boat” (Thuy󰗂n) t󰗬 b󰗚
“Wealth lá cây” trư󰗜c khi có th󰗄 đánh lá “Sail solo boat
around the world(Du thuy󰗂n quanh th󰗀 gi󰗜i m󰗚t
mình) t󰗬 b󰗚 “Adventure vàng”.
Lá bài có mũi tên 󰗠 góc giúp b󰖢n đ󰗖i bài ho󰖸c
l󰖦y m󰗚t quân bài c󰗨a ngư󰗞i chơi khác.
Ví d󰗦, dùng lá bài đ󰗄 cư󰗜p “Wedding card”
c󰗨a h󰗎. Cư󰗜p v󰗤 r󰗔i sau đó ki󰗈n đ󰗄 l󰖦y quy󰗂n
nuôi con!
Lá bài mũi tên này s󰖾 đư󰗤c đ󰖸t vào phía ngư󰗞i chơi đó,
thay cho nh󰗰ng lá bài m󰖦t đi. Kho󰖤n đ󰗂n bù thi󰗈t h󰖢i!
S󰗲 nghi󰗈p
Hãy tìm vi󰗈c ! N󰗀u công
vi󰗈c đó có bi󰗄u tư󰗤ng
”Ch󰗪ng ch󰗊 󰗠 góc, b󰖢n
ph󰖤i có b󰖲ng đ󰖢i h󰗎c trư󰗜c
khi xin đư󰗤c công vi󰗈c này!
Ngay khi b󰖢n tìm đư󰗤c vi󰗈c, b󰖢n
có th󰗄 tăng đi󰗄m b󰖲ng cách đánh
nh󰗰ng lá bài “Payday”. B󰖢n ch󰗊 có
th󰗄 đánh t󰗒i đa 3 lá “Payday” 󰗪ng
v󰗜i m󰗘i công vi󰗈c
R󰖦t th󰗲c t󰗀
B󰖢n ch󰗊 có th󰗄 có M󰗙T passport duy
nh󰖦t và M󰗙T đám cư󰗜i duy nh󰖦t (tr󰗬
khi b󰖢n chơi phiên b󰖤n 󰖥n Đ󰗚). N󰗀u
b󰖢n b󰗌 “m󰖦t passport”, b󰖢n có th󰗄
thay th󰗀 b󰖲ng m󰗚t lá bài khác sau.
Các lá bài
Hãy nhìn th󰖮t k󰗺 nh󰗰ng lá bài trư󰗜c khi đánh!
Lá bài +10 và k󰗀t thúc ván.
Có t󰖦t c󰖤 8 lá bài +10. M󰗘i 1 lá th󰗄 hi󰗈n
r󰖲ng 10 năm đã trôi qua! Trò chơi k󰗀t
thúc sau 60 năm (ho󰖸c 40 ho󰖸c 80 n󰗀u
mu󰗒n game ng󰖰n hơn ho󰖸c dài hơn)
Khi b󰗒c đư󰗤c lá +10 b󰖦t k󰗴: 1. Cho m󰗎i ngư󰗞i
bi󰗀t và đ󰖸t nó sang bên khu v󰗲c c󰖢nh chơi
2. B󰗒c m󰗚t lá bài khác b󰖦t k󰗴. Lư󰗤t c󰗨a b󰖢n đ󰗀n đây
k󰗀t thúc.
3. Ngay khi có ngư󰗞i b󰗒c đ󰗀n lá +10 th󰗪 sáu, 60
năm đã trôi qua và k󰗀t thúc ván (ho󰖸c 40, 80).
4. C󰗚ng t󰗖ng s󰗒 đi󰗄m mà b󰖢n có, ch󰗊 tính nh󰗰ng lá bài
đư󰗤c đánh ra. Không tính nh󰗰ng lá bài v󰖬n còn trên
tay.
5. Ngư󰗞i có đi󰗄m s󰗒 cao nh󰖦t là ngư󰗞i chi󰗀n th󰖰ng!
N󰗀u có t󰗊 s󰗒 hòa, ngư󰗞i đánh ra nhi󰗂u bài hơn là ngư󰗞i
chi󰗀n th󰖰ng. N󰗀u s󰗒 bài b󰖲ng nhau, có th󰗄 phân đ󰗌nh
th󰖰ng thua b󰖲ng vi󰗈c tung đ󰗔ng xu, o󰖴n tù tì, cu󰗚c
chi󰗀n m󰗚t m󰖦t m󰗚t còn, v.v...
Không có bài đ󰗄 đánh?
N󰗀u không đánh đư󰗤c lá bài nào, hãy ch󰗎n 1 lá bài đ󰗄
b󰗐 đi! Đ󰖸t ng󰗮a lên c󰖢nh ch󰗔ng bài cùng màu và b󰗒c 1
lá khác. Lư󰗤t c󰗨a b󰖢n k󰗀t thúc.
Ngư󰗞i chơi khác có th󰗄 b󰗒c lá bài mà b󰖢n b󰗐 đi, v󰖮y
hãy suy nghĩ th󰖮t c󰖪n th󰖮n!
®
®
090480000 10 I GOL.indd 2 10/1/10 4:29 PM
Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 30
  • Lượt xem: 891
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 3,3 MB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo