Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 20/05/2023

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Theo đó quy định rõ về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các tổ chức tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng. Vậy dưới đây là toàn bộ các điều kiện về đấu giá quyền sử dụng đất, mời các bạn theo dõi.

I. Quy định tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;
 • Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;
 • Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

II. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện:

 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện: Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất và không thuộc đối tượng bị cấm.

 • Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014. Đồng thời, phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.

 • Tổ chức không thuộc đối tượng bị cấm; Đáp ứng điều kiện về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

III. Điều kiện đối với đất đem ra đấu giá

Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

 • Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai;
 • Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;
 • Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Nghị định quy định kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định này thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

 • 17 lượt xem
👨 Trịnh Thị Thanh Cập nhật: 22/04/2023
Xem thêm: Nghị định 10/2023/NĐ-CP
Sắp xếp theo