Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn GDCD 11 năm 2022 - 2023 Ôn tập giữa kì 2 lớp 11 môn Công dân

Đề cương ôn tập giữa kì 2 GDCD 11 năm 2022 - 2023 là tài liệu hữu ích mà Download.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 GDCD 11 giới hạn nội dung ôn thi kèm theo một số bài tập trắc nghiệm. Thông qua đề cương ôn thi giữa kì 2 Công dân 11 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi giữa học kì 2 lớp 11 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 11, mời các bạn cùng tải tại đây.

I. Lý thuyết ôn thi giữa kì 2 GDCD 11

Bài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Nguồn gốc của Nhà nước

Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hoà được.

2. Bản chất của nhà nước

- Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp.

- Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

* Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

* Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đôí với giai cấp khác.

Như vậy, xét về mặt bản chất, Nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Thế nào là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng cộng sản lãnh đạo.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

* Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Có hai chức năng cơ bản sau đây:

- Một là: Chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

- Hai là: chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân

* Hai chức năng trên có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau, trong đó chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất và giữ vai trò quyết định.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị (đọc thêm)

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động: Xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

BÀI 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Dân chủ là quyền lực của nhân dân, thuộc về nhân dân.

- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ chính bản chất của chủ nghĩa xã hội, được thể hiện trên 5 phương diện sau:

* Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân.

* Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về TLSX.

* Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

* Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động, được thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. ( nhấn mạnh )

* Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chính trị.

a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ((HDHS Tự học)

- Nội dung:

Thực hiện quyền làm chủ của công dân đối với TLSX, trên cơ sở đó làm chủ quá trình quản lí sản xuất và phân phối sản phẩm.

- Biểu hiện

* Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần kinh tế.

* Mọi công dân cũng như các thành phần kinh tế đều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

Tóm lại, Làm chủ trên lĩnh vực kinh tế là cơ sở củng cố quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực chính trị.

b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

- Nội dung:

Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

- Biểu hiện

+ Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện trước hết ở các quyền sau đây:

* Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức CT - XH

* Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.

* Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

* Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

* Quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

* Quyền khiếu nại, tố cáo..........

c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá

- Nội dung

Thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của công dân trong lĩnh vực văn hoá.

- Biểu hiện

* Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.

* được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của chính mình.

* Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

* Giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi áp bức về tinh thần và đưa văn hoá đến cho mọi người.

d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội (HDHS Tự học)

- Nội dung

Đảm bảo những quyền xã hội của công dân.

- Biểu hiện

* Quyền lao động; Quyền bình đẳng nam, nữ;

* Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội;

* Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ;

* Quyền được đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động;

* Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội.

3. Những hình thức cơ bản của dân chủ

Dân chủ được thực hiện thông qua hai hình thức cơ bản:

a. Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.

b. Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, cơ quan đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.

3. BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

1. Chính sách dân số.

a. Tình hình dân số ở nước ta hiện nay.

( Đọc thêm)

b. Mục tiêu và phương hướng thực hiện chính sách dân số.

* Mục tiêu:

- Giảm tỉ lệ tăng dân số

- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí

- Nâng cao chất lượng dân số.

* Phương hướng:

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí trong việc thực hiện chính sách dân số.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân bằng nhiều con đường, biện pháp.

- Nhà nước đầu tư đúng mức cho công tác dân số.

c. Trách nhiệm công dân

- Chấp hành chính sách, pháp luật về dân số .

- HS: Không nên yêu sớm, không quan hệ tình dục trước hôn nhân.

2. Chính sách giải quyết việc làm.

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay Thiếu việc làm ở cả thành thị và nông thôn. b. Mục tiêu và phương hướng

* Mục tiêu:

- Tập trung giải quyết việc làm cả ở thành thị và nông thôn.

- Phát triển nguồn nhân lực.

- Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo.

* Phương hướng:

- Thúc đấy phát triển sản xuất và dịch vụ.

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

c. Trách nhiệm công dân:

- Chấp hành chính sách việc làm và pháp luật về lao động.

- Chủ động tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập.

- HS: + Tích cực học tập và rèn luyện

+ Có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

II. Bài tập trắc nghiệm giữa kì 2 GDCD 11

Câu 1: Nhiệm vụ nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Phát triển giáo dục công lập.
B. Duy trì kinh tế nhà nước.
C. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
D. Phát triển kinh tế tập thể.

Câu 2: Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa là Nhà nước

A. của dân, do dân, vì dân.
B. của giai cấp thống trị.
C. của đảng viên và công chức nhà nước.
. của tầng lớp tiến bộ.

Câu 3: Nội dung nào sau đây là chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN?

A. Bảo đảm lợi ích của tầng lớp trí thức.
B. Bảo đảm lợi ích của đảng viên.
C. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
D. Bảo vệ lợi ích của người cầm quyền.

Câu 4: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính

A. văn minh, tiến bộ.
B. nhân dân và dân tộc.
C. khoa học đại chúng.
D. quần chúng rộng rãi.

Câu 5: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện cụ thể trên mấy phương diện?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6

Câu 6: Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội là dân chủ
trên lĩnh vực

A. xã hội.
B. chính trị.
C. văn hoá.
D. kinh tế.

Câu 7: Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ

A. tư hữu về quá trình sản xuất.
B. công hữu về quá trình sản xuất.
C. tư hữu về tư liệu sản xuất
D. công hữu về tư liệu sản xuất.

Câu 8: Nhân dân có quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là dân chủ trên lĩnh vực

A. xã hội.
B. văn hoá.
C. chính trị.
D. kinh tế.

Câu 9: Nội dung nào sau đây thể hiện một trong những mục tiêu của chính sách dân số?

A. Nâng cao chất lượng dân số.
B. Phân tầng giai cấp.
C. Tăng cường quản lí thu nhập.
D. Chia đều của cải.

Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. San bằng mọi nguồn phúc lợi xã hội.
B. Tăng cường công tác quản lí.
C. Phân hóa trình độ giữa các giai cấp.
D. Chia đều ngân sách quốc gia.

Câu 11: Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ là một trong những phương hướng của chính sách nào sau đây?

A. Bảo vệ tài nguyên.
B. Xóa bỏ thị trường.
C. Giải quyết việc làm.
D. Gia tăng dân số.

Câu 12: Chức năng nào của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là căn bản nhất và giữ vai trò quyết định?

A. Thiết lập và xây dựng.
B. Bảo đảm an ninh chính trị.
C. Xây dựng và trấn áp.
D. Tổ chức và xây dựng.

Câu 13: Bác T tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy bác T đã thực hiện tốt trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

A. Quyền đóng góp ý kiến.
B. Quyền được cung cấp thông tin.
C. Tham gia quản lí nhà nước.
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 14: Nhà nước ta thực hiện nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh
sản, nhằm góp phần

A. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
B. Giảm quy mô dân số.
C. Nâng cao chất lượng dân số
D. Phân bố dân số hợp lí.

Câu 15: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của

A. mọi công dân.
B. các doanh nghiệp
C. lực lượng vũ trang.
D. thế hệ trẻ

Câu 16: Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được thể hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của tổ chức nào sau đây?

A. Hội nông dân.
B. Đảng Cộng sản.
C. Mặt trận Tổ quốc.
D. Hội chữ thập đỏ.

Câu 17: Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây ?

A. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình.
B. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng.
C. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt của các dân tộc
D. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc.

Câu 18: Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường.
B. Bác D tuyên truyền mọi người thực hiện pháp luật
C. Anh G không vi phạm pháp luật.
D. Anh C không tố giác tội phạm.

Câu 19: Tại hội nghị toàn dân, nhân dân biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng đường liên thôn của địa phương là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Trực tiếp.
B. Gián tiếp.
C. Đại diện.
D. Trung gian.

Câu 20: Quyền nào dưới đây là một trong các nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền sáng tác văn học.
B. Quyền lao động.
C. Quyền tự do báo chí.
D. Quyền bình đẳng nam nữ.

Câu 21: Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là Nhà nước là

A. dân chủ phân quyền.
B. dân chủ liên minh.
C. dân chủ gián tiếp.
D. dân chủ trực tiếp.

Câu 22: Để góp phần tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nhà nước cần có biện pháp nào sau đây?

A. Khôi phục ngành nghề truyền thống.
B. Thúc đẩy mọi loại cạnh tranh.
C. Khuyến khích mọi nguồn thu nhập.
D. Chia đều nguồn quỹ phúc lợi.

..............

Tải file tài liệu để xem thêm đề cương giữa kì 2 GDCD 11

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 319
  • Lượt xem: 10.474
  • Dung lượng: 130,8 KB
Tìm thêm: GDCD 11
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan