Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 Báo Quân Đội nhân dân - Kỳ 1

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 - Kỳ 1 giúp các bạn nhanh chóng trả lời các câu hỏi cuộc thi. Thời gian diễn ra cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội 12/3/2024 đến hết ngày 12/10/2024, chia thành 6 kỳ, mỗi tháng 1 kỳ.

Hiện tại, đang diễn ra kỳ 1 từ ngày 12/3 - 11/4/2024. Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 - Kỳ 1

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

B. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

C. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

D. Lấy Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm nền tảng tư tưởng.

Câu 2: Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết?

A. Đủ 17 tuổi trở lên.

B. Đủ 18 tuổi trở lên.

C. Đủ 19 tuổi trở lên.

D. Đủ 20 tuổi trở lên.

Câu 3: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên là?

A. Cơ quan dân chính đảng.

B. Hội đồng nhân dân.

C. Ủy ban nhân dân.

D. Mặt trận Tổ quốc.

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, quy định nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất?

A. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

C. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

D. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Luật.

B. Pháp lệnh.

C. Hiến pháp.

D. Nghị định, nghị quyết liên tịch.

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, tội nào sau đây là tội nặng nhất?

A. Sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy.

B. Hiếp dân, mua bán người.

C. Trộm cắp, cướp tài sản.

D. Phản bội Tổ quốc.

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân? Việc thực hiện các quyền này do luật định.

A. Đủ mười tám tuổi trở lên.

B. Đủ mười chín tuổi trở lên.

C. Đủ hai mươi tuổi trở lên.

D. Đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.

Câu 8: Hiến định nào sau đây về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013 là đúng?

A. Là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Là nhà nước xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

C. Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

D. Là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng cách nào?

A. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua các cơ quan pháp luật.

B. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

C. Bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

D. Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Câu 10: Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do cơ quan nào quyết định?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

C. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

D. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

B. TỰ LUẬN.

Câu hỏi: Theo bạn, vì sao mỗi công dân phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”?

Một quốc gia phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước đạt đến một trình độ dân chủ cao, ở đó pháp luật được thượng tôn, mọi thành viên trong xã hội thực hiện lối sống theo pháp luật.

Quản lý đất nước bằng pháp luật được đặt ra như một yêu cầu khách quan. Pháp luật là những chuẩn mực chung, bắt buộc đối với mọi người. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống lành mạnh, thể hiện một trình độ văn minh, là lối sống có văn hóa, có kỷ cương, trách nhiệm.

Muốn đất nước có kỷ cương thì phải giữ nghiêm phép nước. Có giữ nghiêm phép nước thì thế nước mới vững chãi. Như vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội mà cao hơn, đó là góp phần giữ gìn thế nước, sự trường tồn của dân tộc. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” phải là khẩu hiệu hành động thường xuyên, phải biến thành hành động trong thực tế.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 643
  • Lượt xem: 18.445
  • Dung lượng: 109,8 KB
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan