Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng - Tuần 3 Cuộc thi Niềm tin, kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng - Tuần 3 diễn ra từ 7h00 ngày 27/11/2023 đến 23h00 ngày 03/12/2023. Qua đó, giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận của cuộc thi trực tuyến Niềm tin, kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/11/2023 và kết thúc ngày 10/12/2023 trên nền tảng trực tuyến congdoanvietnam.org và mạng xã hội, với 2 giai đoạn.

 • Giai đoạn 1 có chủ đề: "Gửi niềm tin", diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13/11 đến 4/12), tương ứng với 3 đợt thi. Thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận, thời gian 20 phút, có 2 lần dự thi/1 tuần.
 • Ở giai đoạn 2 có chủ đề: "Trao kỳ vọng", diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 26/11 đến 10/12.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin, trao kỳ vọng - Tuần 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biểu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội

B. 1.000 đại biểu tham dự

C. 980 đại biểu tham dự

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1969.

B. Tháng 6 năm 1969.

C. Tháng 7 năm 1969.

Câu 4. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng

B. Gần 5 nghìn tỷ đồng

C. Gần 6 nghìn tỷ đồng

Câu 5. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng

B. Công đoàn Dầu khí

C. Công đoàn Bình Dương

Câu 6. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

A. Đại hội toàn thể.

B. Đại hội đại biểu.

C. Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 7. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.

B. Ít nhất 75%.

C. Ít nhất 70%.

D. Ít nhất 60%.

Câu 8. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A.“Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 9. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028;

B.Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

D. Cả 3 thành tố trên đều đúng

Câu 10. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1935

C. Năm 1950

Câu 12. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4

C. 5

Câu 13. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

D. Lần thứ tư

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 15. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

A.Tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1919.

B. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925.

C.Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927

Câu 16. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội

Câu 17. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023

B. Từ 30/12 – 03/12/2023

C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 18. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 19. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.

B. Năm 2005.

C. Năm 2006.

Câu 20. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn

C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

II. Câu hỏi tự luận

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Trả lời:

Công đoàn Việt Nam – Ngọn đèn lịch sử của người lao động

Tổ chức chính trị – xã hội quan trọng nhất đối với công nhân và người lao động, Công đoàn Việt Nam, là thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được hình thành dựa trên ý chí tự nguyện. Nhiệm vụ hàng đầu của Công đoàn là đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Suốt hành trình 93 năm phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng mạnh mẽ, khẳng định chỗ đứng là nguồn động viên đáng tin cậy của người lao động. Cống hiến quan trọng của Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người lao động đã làm nên tên tuổi và uy tín của tổ chức.

Trong giai đoạn 2023-2028, Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vững mạnh, đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động, thực hiện mục tiêu của Đại hội XIII. Mục tiêu là đóng góp tích cực vào xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, tiên tiến, và mạnh mẽ, phản ánh đúng yêu cầu của thời đại mới.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng sau:

 • Tăng cường Tuyên truyền và Giáo dục:Cải thiện nhận thức của đoàn viên và người lao động về vai trò và vị thế của Công đoàn.
 • Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục để liên kết chặt chẽ với thực tế cuộc sống và công việc hàng ngày.
 • Bảo vệ quyền lợi của Người lao động:Chủ động tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật và chính sách liên quan đến lao động.
 • Hợp tác chặt chẽ với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
 • Phát triển tổ chức Công đoàn:Mạnh mẽ phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin, trao kỳ vọng - Tuần 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A.Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

B.Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C.Bộ Nội vụ

Câu 2. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A.700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)

B.600.000 đoàn viên ưu tú

C.500 đoàn viên ưu tú

Câu 4. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A.Tôn Đức Thắng

B.Hoàng Quốc Việt

C.Nguyễn Đức Cảnh

Câu 5. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A.85%

B.90%

C.92%

Câu 6. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A.“Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B.“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

C.Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 7. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A.Lần thứ nhất

B.Lần thứ hai

C.Lần thứ ba

D.Lần thứ tư

Câu 8. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Đại hội I

B.Đại hội II

C.Đại hội III

D.Đại hội IV

Câu 9. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A.Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B.Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C.Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D.Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 10. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A.Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B.Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C.Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 11. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A.Lần đầu tiên

B.Lần thứ hai

C.Lần thứ ba

Câu 12. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Hoàng Quốc Việt

B.Tôn Đức Thắng

C.Nguyễn Đức Thuận

Câu 13. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A.Tháng 5 năm 1969.

B.Tháng 6 năm 1969.

C.Tháng 7 năm 1969.

Câu 14. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A.Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B.Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C.Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D.Cả 3 khâu đột phá trên đều đúng

Câu 15. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A.Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B.Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C.Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D.Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A.Đại hội V

B.Đại hội VI

C.Đại hội VII

D.Đại hội VIII

Câu 17. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A.Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B.Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

C.Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 18. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A.Năm 2019

B.Năm 2020

C.Năm 2021

Câu 19. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A.Cán bộ công đoàn

B.Đoàn viên công đoàn

C.Người sử dụng lao động

Câu 20. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A.Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

B.Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C.Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D.Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

II. Tự luận

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tố chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Gợi ý:

Chúng ta đang đứng trước một thời kỳ quan trọng, nơi tất cả chúng ta – những người làm việc, những người xây dựng đất nước – cùng nhau hướng tới mục tiêu chung. Là thành viên của Công đoàn Việt Nam, tôi rất tự hào và vô cùng trách nhiệm khi tham gia viết những dòng này, để chúng ta cùng nhau tạo nên những ý tưởng và sáng kiến đột phá, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2023-2028.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã đề ra những mục tiêu quan trọng, và chúng ta là những người chịu trách nhiệm thực hiện chúng. Để đạt được điều này, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là sự thay đổi do Công nghiệp 4.0 mang lại. Chúng ta cần tăng cường hỗ trợ và đào tạo nghề cho người lao động, bảo vệ quyền lợi của họ, và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

Chúng ta cũng cần tạo điều kiện để thu hút và giữ chân tài năng. Bằng cách xây dựng môi trường làm việc sáng tạo và công bằng, chúng ta có thể đảm bảo rằng người lao động không chỉ làm việc mà còn cảm thấy hạnh phúc và động viên.

Đàm phán và đối thoại cũng đóng vai trò quan trọng. Việc giao tiếp hiệu quả giữa người lao động, doanh nghiệp và chính phủ sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định thông minh và bền vững.

Hãy khuyến khích sự sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng lao động. Chúng ta có thể tạo ra các quỹ hỗ trợ cho những dự án mới, khám phá những ý tưởng mang tính đổi mới và phát triển.

Chúng ta chỉ có thể đạt được những điều này khi chúng ta hành động cùng nhau, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Hãy cùng nhau xây dựng một Công đoàn Việt Nam mạnh mẽ, hỗ trợ người lao động và đóng góp vào sự phồn thịnh và hạnh phúc của đất nước.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin, trao kỳ vọng - Tuần 1

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

B. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C. Bộ Nội vụ

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

A. Luật Công đoàn

B. Bộ Luật Lao động

C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Câu 4. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 10 kỳ Đại hội.

B. 11 kỳ Đại hội.

C. 12 kỳ Đại hội.

Câu 5. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1935

C. Năm 1950

Câu 6. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 4

5

C. 6

D. 7

Câu 7. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A. Đại hội V

B. Đại hội VI

C. Đại hội VII

D. Đại hội VIII

Câu 8. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì

B. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019

C. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 9. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

A. Tôn Đức Thắng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 10. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%.

C. 22,7%.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Thuận

B. Nguyễn Văn Tư

C. Cù Thị Hậu

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Dương Xuân An

C. Nguyễn Văn Tư

Câu 13. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

A. Chuyển động 24h

B. Cuối tuần tuyệt vời

C. Giờ thứ 9+

Câu 14. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Phạm Thế Duyệt

C. Nguyễn Văn Tư

Câu 15. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

A. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;

B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

C. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 16. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 17. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 5

B. Điều 6

C. Điều 10

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

A. Thành phố Hà Nội.

B. Tỉnh Thái Nguyên

C. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 19. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A. Lần đầu tiên

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

Câu 20. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4

C. 5

Câu tự luận 1 (0/2500 ký tự)

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Trả lời:

Dưới đây là một số thông điệp cũng như đề xuất gửi đến tổ chức Công đoàn Việt Nam, các bạn có thể tham khảo để có thêm ý tưởng cho bài dự thi của mình.

Thông điệp tuổi trẻ: Trong sáng, trách nhiệm và nghị lực

Lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuổi trẻ Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, với lòng yêu nước nồng nàn, luôn hiểu rất rõ và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, cố gắng phấn đấu để thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng đó. Đoàn tạo động lực và sự lan tỏa trong những người trẻ, trong cộng đồng, lấy giá trị thực tiễn để thuyết phục đông đảo thanh niên có chung nhận thức về lý tưởng, hoài bão. Cán bộ Đoàn cần phải gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, không ngại khó, ngại khổ, để dẫn dắt thanh niên.

Tuổi trẻ và sáng tạo

Những phong trào, chương trình của Đoàn luôn tạo ra những định hướng tốt đẹp, lan tỏa những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Tôi tin rằng sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có thêm nhiều hoạt động, phong trào nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tôi xin chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra thành công rực rỡ.

Công đoàn Việt Nam: cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên

Tôi tin rằng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới sẽ có thêm nhiều biện pháp giải quyết được những vấn đề lớn của tuổi trẻ. Đồng thời, phát huy vai trò của mình trong tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực, tạo cảm hứng và thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết, hào hứng, xung kích của đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội để rèn luyện, phấn đấu ngày một trưởng thành hơn.

Tạo môi trường rèn luyện và phát triển

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với tổ chức Đoàn mà còn đối với mỗi đoàn viên, thanh niên trên cả nước. H’Hen Niê tin rằng sau đại hội, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục có thêm nhiều phong trào, chương trình thiết thực để đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện và phát triển.

Chú trọng việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

Tôi hy vọng tổ chức Đoàn quan tâm triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện cả về đạo đức, tri thức và kỹ năng. Chú trọng việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với tổ chức, hoạt động Đoàn.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 141
 • Lượt xem: 19.740
 • Dung lượng: 220 KB
Tìm thêm: Bài dự thi
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan