Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng - Tuần 3 giúp các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích, dễ dàng trả lời các câu hỏi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) và Công đoàn tỉnh Cao Bằng (04/4/1947 - 04/4/2023) quá trình thành lập, xây dựng và phát triển.

Qua đó, còn giúp các bạn hiểu rõ hơn về chức năng của Công đoàn, dễ dàng tìm hiểu về lịch sử hoạt động của Công đoàn Việt Nam và lịch sử hoạt động Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Lưu ý: Mỗi người tham gia chỉ được tham gia dự thi 1 lần duy nhất trên tuần.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng - Tuần 3

Câu hỏi số 1 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ II khai mạc ngày tháng năm nào?

A 23/3/1960

B 21/3/1960

C 22/3/1960

D 24/3/1960

Câu hỏi số 2 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 08-11/5/1977

B Ngày 08-11/5/1980

C Ngày 08-11/5/1979

D Ngày 08-11/5/1978

Câu hỏi số 3 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị nào trả lương cho cán bộ công đoàn không chuyên trách?

A Đơn vị sử dụng lao động

B Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

C Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

D Liên đoàn Lao động tỉnh

Câu hỏi số 4 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi nghỉ làm việc trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì có được đơn vị sử dụng lao động chi trả lương trong những ngày nghỉ này hay không?

A Có

B Do hai bên thỏa thuận

C Không

Câu hỏi số 5 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 11-14/02/1975

B Ngày 11-14/02/1972

C Ngày 11-14/02/1973

D Ngày 11-14/02/1974

Câu hỏi số 6 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 01-15/01/1951

B Ngày 01-15/01/1949

C Ngày 01-15/01/1950

Câu hỏi số 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A B. 6 tháng 1 lần

B A. 3 tháng 1 lần

C 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần.

Câu hỏi số 8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

A 2 tháng 1 lần

B 6 tháng 1 lần

C 3 tháng 1 lần

Câu hỏi số 9 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 70 %.

B 60 %.

C 80%.

D 50%.

Câu hỏi số 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức công đoàn, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp?

A 02 (Khiển trách, cảnh cáo)

B 02 (Khiển trách, giải tán)

C 03 (Khiển trách, cảnh cáo, giải tán)

Câu hỏi số 11 Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động có tổ chức Công đoàn?

A 75 % trở lên

B 95 % trở lên

C 85 % trở lên

Câu hỏi số 12 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 10-12/11/1995

B Ngày 10-12/11/1994

C Ngày 10-12/11/1992

D Ngày 10-12/11/1993

Câu hỏi số 13 Hệ thống Công đoàn Việt Nam gồm có mấy cấp

A 4 Cấp (TW, tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS)

B 3 Cấp

C 2 Cấp

Câu hỏi số 14 Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A Tính quần chúng, tính xã hội.

B Tính giai cấp, tính quần chúng.

C Tính giai cấp, tính xã hội.

D Tính chính trị, tính giai cấp.

Câu hỏi số 15 Chủ đề Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

A Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

B Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

C Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Câu hỏi số 16 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A 17

B 19

C 15

Câu hỏi số 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Cán bộ công đoàn có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu quyền hạn

A 06 nhiệm vụ và 07 quyền hạn

B 09 nhiệm vụ và 06 quyền hạn

C 06 nhiệm vụ và 09 quyền hạn

D 07 nhiệm vụ và 06 quyền hạn

Câu hỏi số 18 Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: trách nhiệm của đoàn viên công đoàn là gì?

A Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn.

B Bao gồm tất cả các đáp án trên

C Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

D Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Câu hỏi số 19 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XI được khai mạc ngày, tháng, năm nào?

A 28/6/1990

B 28/6/1992

C 28/6/1991

D 28/6/1993

Câu hỏi số 20 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn cơ sở có số lượng không quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở?

A 1/2

B 1/3

C 1/4

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng - Tuần 2

Câu hỏi số 1 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX được tổ chức vào thời gian nào?

A Tháng 10/2004

B Tháng 10/2003

C Tháng 10/2002

D Tháng 10/2005

Câu hỏi số 2 Đoàn viên công đoàn có những nhiệm vụ gì?

A Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

B Cả 4 đáp án trên.

C Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

D Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

E Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi số 3 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá VIII là đồng chí nào?

A Đồng chí Cù Thị Hậu

B Đồng chí Nguyễn An Lương

C Đồng chí Đặng Ngọc Chiến

Câu hỏi số 4 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): để phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công đối với trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì

A Chỉ định 01 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách

B Chỉ định 01 đoàn viên nữ phụ trách

C Cả hai phương án đều đúng

Câu hỏi số 5 Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 70 trở lên %.

B 50 trở lên%.

C 60 trở lên %.

D 80 trở lên %.

Câu hỏi số 6 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XII được tổ chức vào năm nào?

A 1998

B 1997

C 1996

Câu hỏi số 7 Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của tổ chức công đoàn gồm những nội dung nào?

A Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

B Tất cả những nội dung trên.

C Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

D Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn.

Câu hỏi số 8 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A Bao gồm tất cả các đáp án trên

B Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

C Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

D Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

Câu hỏi số 9 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tối thiểu phải có bao nhiêu ủy viên?

A 02

B 03

C 04

Câu hỏi số 10 Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ là đồng chí?

A Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

B Đồng chí Tôn Đức Thắng

C Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Câu hỏi số 11 Đâu là những phương pháp hoạt động cơ bản của công đoàn cơ sở?

A Phương pháp thuyết phục; phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế.

B Phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế; phương pháp thuyết phục.

C Phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế.

Câu hỏi số 12 Chỉ thị 06/CT-UBND về trích nộp kinh phí Công đoàn do đơn vị nào ban hành?

A Uỷ ban nhân dân tỉnh

B Phòng văn xã Uỷ ban nhân dân tỉnh

C Phòng Kinh tế Uỷ ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi số 13 Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khoá IV là đồng chí nào?

A Đồng chí Nguyễn Hộ

B Đồng chí Nguyễn Đức Thuận

C Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu hỏi số 14 Đoàn viên công đoàn nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương thì trong thời gian đó có phải đóng đoàn phí?

A Không đóng đoàn phí.

B Đóng đoàn phí đầy đủ.

C Đóng 50% đoàn phí.

Câu hỏi số 15 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ III khai mạc ngày tháng năm nào?

A 15/3/1962

B 16/3/1962

C 14/3/1962

D 17/3/1962

Câu hỏi số 16 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì có được gia hạn hợp đồng không ?

A Không

B Do hai bên thỏa thuận

C Có

Câu hỏi số 17 Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của tổ chức công đoàn gồm nội dung nào sau đây?

A Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn.

B Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

C Bao gồm tất cả các đáp án trên

D Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu hỏi số 18 Nguồn thu chính hình thành tài chính công đoàn là gì?

A Cả 3 đáp án trên.

B Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

C Ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn thu khác.

D Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Câu hỏi số 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Hình thức tổ chức công đoàn cơ sở như thế nào?

A Công đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên

B Tất cả đáp án trên đều đúng

C Công đoàn cơ sở có tổ công đoàn

D Công đoàn cơ sở không có tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên

Câu hỏi số 20 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ II khai mạc ngày tháng năm nào?

A 23/3/1960

B 22/3/1960

C 21/3/1960

D 24/3/1960

Câu hỏi số 21 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ ba bầu đồng chí nào làm Thư ký?

A Đồng chí Hứa Thị Xuân Đào

B Đồng chí Đinh Ngọc Sang

C Đồng chí Dương Công Khởi

Câu hỏi số 22 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030

A Bao gồm cả hai đáp án trên.

B Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

C Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

Câu hỏi số 23 Từ khi thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ đến khi họp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I là bao nhiêu năm?

A 22 năm

B 21 năm

C 20 năm

Câu hỏi số 24 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 80%.

B 50%.

C 70 %.

D 60 %.

Câu hỏi số 25 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra do ai bầu ra?

A Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp chỉ định

B Đại hội công đoàn cùng cấp bầu ra

C Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp bầu ra

Câu hỏi số 26 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào?

A Tháng 11/2007

B Tháng 11/2006

C Tháng 11/2008

Câu hỏi số 27 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đối tượng nào sau đây có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn?

A Người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

B Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

C Người sử dụng lao động.

Câu hỏi số 28 Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 xác định đến năm 2025 tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn ở các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn mỗi năm tăng bao nhiêu phần trăm (%) trở lên?

A 10% trở lên

B 20% trở lên

C 30% trở lên

Câu hỏi số 29 Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A Tính chính trị, tính giai cấp.

B Tính giai cấp, tính xã hội.

C Tính giai cấp, tính quần chúng.

D Tính quần chúng, tính xã hội.

Câu hỏi số 30 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI được khai mạc ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 17/10/1986

B Ngày 17/10/1989

C Ngày 17/10/1987

D Ngày 17/10/1988

Câu hỏi số 31 Theo quy định của Luật Công đoàn 2012: trong công tác tham gia quản lý, quyền và trách nhiệm của Công đoàn như thế nào đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ

B Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

C Phối hợp xây dựng quy chế dân chủ

Câu hỏi số 32 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu % công đoàn các cấp có quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền đồng cấp?

A 98%.

B 100%.

C 90%.

D 95 %

Câu hỏi số 33 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tham gia Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở không vượt quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra?

A 1/4

B 1/2

C 1/3

Câu hỏi số 34 Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo do đơn vị nào ban hành?

A Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

B Văn phòng Tỉnh uỷ

C Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Câu hỏi số 35 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ V tổ chức vào năm nào?

A 1968

B 1967

C 1969

Câu hỏi số 36 Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh và lồng ghép với phong trào thi đua nào?

A Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

B Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

C Phong trào “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

D Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Câu hỏi số 37 Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A Trên 75 %

B Trên 85 %

C Trên 65 %

Câu hỏi số 38 Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: đoàn viên công đoàn có bao nhiêu quyền?

A 6

B 5

C 7

D 8

Câu hỏi số 39 Các nguyên tắc hoạt động của công đoàn?

A Liên hệ mật thiết với quần chúng.

B Cả 3 đáp án trên.

C Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

D Tập trung dân chủ.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng - Tuần 1

Câu 1: Chủ đề Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

A. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

B. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

C. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Câu 2: Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 14/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vấn đề gì?

A. Về trích nộp kinh phí Công đoàn

B. Về Phát triển đoàn viên công đoàn

C. Về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Câu 3: Tài chính công đoàn dùng để chi các nội dung nào sau đây?

A. Bao gồm cả 4 nội dung trên.

B. Chi thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và làm công tác xã hội do công đoàn tổ chức.

C. Chi trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn.

D. Chi cho các hoạt động của công đoàn.

E. Chi khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, đoàn viên và những người có công xây dựng tổ chức công đoàn.

Câu 4: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Nữ công quần chúng của công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu người?

A. 05

B. 03

C. 07

Câu 5: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A. Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

B. Là quan hệ hiệp thương thống nhất

C. Là quan hệ hợp tác, phối hợp

Câu 6: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A. 27

B. 29

C. 25

Câu 7: Ban nữ công quần chúng CĐCS có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, CNVCLĐ nội dung nào dưới đây?

A. Cả 3 đáp án trên.

B. Tuyên truyền thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề;

C. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp tới lao động nữ và trẻ em;

D. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giới và bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

Câu 8: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10-12/11/1995

B. Ngày 10-12/11/1992

C. Ngày 10-12/11/1994

D. Ngày 10-12/11/1993

Câu 9: Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu phần trăm (%) cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn?

A. 80 %.

B. 100%.

C. 85 %.

D. 95%.

Câu 10: Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có quyền nào sau đây khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan.

B. Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

C. Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu 11: Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 12: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 11/2007

B .Tháng 11/2008

C. Tháng 11/2006

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Bao gồm tất cả các đáp án trên

B. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật

C. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

D. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

Câu 14: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 36 giờ

B. 12 giờ

C. 24 giờ

D. 40 giờ

Câu 15: Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A .Tính chính trị, tính giai cấp.

B. Tính quần chúng, tính xã hội.

C. Tính giai cấp, tính xã hội.

D. Tính giai cấp, tính quần chúng.

Câu 16: Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) công nhân lao động được hướng dẫn, tư vấn, giao kết hợp đồng lao động đúng quy định ?

A. Trên 70 %

B. Trên 80 %

C. Trên 60 %

Câu 17: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A. 70 trở lên %.

B. 80 trở lên %.

C. 50 trở lên%.

D. 60 trở lên %.

Câu 18: Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu có bao nhiêu % công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong số công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiế ?

A. 10%.

B. 5%.

C. 15%.

D. 20%

Câu 19: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX có bao nhiêu đại biểu chính thức dự Đại hội?

A. 900 đại biểu

B. 800 đại biểu

C. 1000 đại biểu

Câu 20: Công đoàn tỉnh Cao Bằng thành lập vào ngày tháng năm nào ?

A. 04/4/1948

B. 04/4/1947

C. 04/4/1949

D. 04/4/1950

Câu 21: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tham gia Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở không vượt quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra?

A. 1/4

B. 1/3

C. 1/2

Câu 22: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): để phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công đối với trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì

A. Chỉ định 01 đoàn viên nữ phụ trách

B. Chỉ định 01 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách

C. A, B đều đúng

Câu 23: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023

A. Bao gồm cả hai đáp án trên.

B. Phấn đấu trên 70% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C. Phấn đấu có 12 triệu đoàn viên.

Câu 24: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn có mấy hình thức tổ chức?

A. 02

B. 01

C. 03

Câu 25: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp đạt bao nhiêu%?

A. 30 % trở lên

B. 35 % trở lên

C. 20% trở lên

D. 25% trở lên

Câu 26: Ban nữ công quần chúng CĐCS do cấp nào ra quyết định thành lập?

A. Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

B. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở

C. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

D. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Câu 27: CĐCS đủ điều kiện thành lập khi có từ bao nhiêu đoàn viên trở lên?

A. 07 đoàn viên

B. 05 đoàn viên

C. 10 đoàn viên

Câu 28: Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A. 19-21/3/2014

B. 19-21/3/2013

C. 19-21/3/2012

Câu 29: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045

A. Bao gồm cả hai đáp án trên.

B. 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C. Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Câu 30: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ?

A. TLĐLĐ

B. CĐVN

C. TLĐ

Câu 31: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A. 3 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần.

B. 6 tháng 1 lần

Câu 32: Công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu đoàn viên thì được tổ chức đại hội đại biểu?

A .150 đoàn viên.

B. 200 đoàn viên.

C. 250 đoàn viên.

Câu 33: Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018- 2023, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh?

A. 80% trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng tuần 1

B. 60% trở lên.

C. 90% trở lên.

D. 70% trở lên.

Câu 34: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

A. 3 tháng 1 lần

B. 6 tháng 1 lần

C. 2 tháng 1 lần

Câu 35: Trang Fanpage của LĐLĐ tỉnh hiện nay có tên là gì?

A. Công đoàn tỉnh Cao Bằng.

B. Công đoàn Cao Bằng.

C. Công đoàn CB.

Câu 36: Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ X được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A. 20-22/9/1987

B. 20-22/9/1988

C. 20-22/9/1985

D. 20-22/9/1986

Câu 37: Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo do ai ký ban hành?

A. Đồng chí Trần Hồng Minh

B. Đồng chí Triệu Đình Lê

C. Đồng chí Lại Xuân Môn

Câu 38: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn?

A. 02 (Khiển trách, khai trừ)

B. 02 (Khiển trách, cảnh cáo)

C. 03 (Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ)

Câu 39: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra bao nhiêu quan điểm chỉ đạo?

A. 03

B. 04

C. 05

Câu 40: Từ khi thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ đến khi họp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I là bao nhiêu năm?

A. 21 năm

B. 20 năm

C. 22 năm

Chức năng của Công đoàn

Công đoàn có ba chức năng đó là:

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

- Tham gia quản lý

- Tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là chức năng trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn. Trong quan hệ lao động hiện nay, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để thực hiện được chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn cần tập trung tham gia xây dựng và giám sát việc thưc hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; phải gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ chính sách,chế độ làm việc, điều kiện làm việc, tiền lương , thang lương, định mức lao động, nội qui lao động, giao kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với nội dung có lợi hơn cho người lao động, cũng như việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc... Đại diện người lao động tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ người lao động. Mặt khác làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, công tác an toàn vệ sinh lao động, cũng như tham gia giải quyết và giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo... Làm tốt công tác giải quyết tranh chấp lao động và lãnh đạo đình công theo qui định của pháp luật.

Chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý Kinh tế - Xã hội

Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, công tác. Qua đó người lao động trực tiệp tham gia công tác quản lý; vận động người lao động tham gia xây dựng kế hoạch SX, kinh doanh, nhiệm vụ công tác... tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thàn cho người lao động... Để thực hiện được: Công đoàn cần tham gia tổ chức Hội nghị người lao động; Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm; cử người lao động tham gia các hội đồng; tổ chức đối thoại xã hội, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; phát động các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

Chức năng tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động

Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn. Vận động, giáo dục người lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức chấp hành pháp luật, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Giáo dục bản lĩnh giai cấp, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Hình thức: Thông tin đại chúng, thông tin nội bộ, tổ chức các cuộc thi, hội thi, công tác tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sông văn hóa công nhân. Chức năng của Công đoàn là một thể thống nhất, đồng bộ, tương tác lẫn nhau. Trong đó chức năng “Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động” là chức năng trung tâm, đông thời cũng là mục tiêu hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 274
  • Lượt xem: 12.536
  • Dung lượng: 339,9 KB
Tìm thêm: Bài dự thi
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan