Công văn 4811/BHXH-CNTT Hướng dẫn tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Ngày 24/12/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4811/BHXH-CNTT về tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải Công văn tại đây.

Nội dung Công văn 4811/BHXH-CNTT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4811/BHXH-CNTT
V/v tạo lập giy ra viện và giấy chng sinh trên Cng tiếp nhận

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (Cổng tiếp nhận). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập giấy ra viện (theo Phụ lục 3, Thông tư 56/2017/TT-BYT) và giấy chứng sinh (theo Phụ lục 5, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm).

- Dữ liệu về giấy nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh được tạo lập trên Cổng tiếp nhận sẽ tự động bị khóa (không thay đổi/xóa) sau thời gian 30 ngày kể từ ngày tạo lập. Cơ sở KBCB cần thay đổi thông tin gửi đề nghị mở khóa tới cơ quan BHXH (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm) BHXH các tỉnh phê duyệt đề nghị mở khóa như Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03 gửi kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Lê Hùng Sơn;
- Phó TGĐ Đào Việt Ánh;
- Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

...............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan: