Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2024 (3 Mẫu) Báo cáo công tác khuyến học

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá hoạt động của hội khuyến học từ đó rút ra những kinh nghiệm cho cả năm để có được kết quả hoạt động khuyến học tốt nhất.

Hội khuyến học đã đã trở thành một trong những nhóm hội quan trọng của trường học, xã phường hay các đơn vị. Thông qua hội khuyến học các em học sinh nhận được những phúc lợi xã hội, khuyến khích tinh thần chăm học hỏi để hoàn thiện bản thân cũng như giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mời các bạn tham khảo các mẫu báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm:

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm - Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
HỘI KHUYẾN HỌC
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

Số:...... /BC-HKH

, ngày….. tháng 6 năm 20…..

BÁO CÁO
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ………

Thực hiện công văn số …/CV – HKH ngày …/…/20… a Hội khuyến học huyện ……… BTV Hội khuyến học xã …… sơ kết việc thực hiện công tác hoạt động của Hội khuyến học 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

Phần I: BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…

1. Công tác tổ chức và phát triển hội.

 • Tổng số hội viên của chi hội: …
TTHọ và tênChức vụDân tộcGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Đầu năm đến nay phát triển được: … hội viên.

2. Tình hình xây dựng xã hội học tập

 • Tổng số gia đình hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm gia đình nào.
 • Tổng số dòng họ hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm dòng họ nào.
 • Tổng số Hội đồng hương khuyến học: …, trong đó từ đầu năm đến nay: Chưa phát triển thêm Hội đồng hương nào.
 • Tình hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, thành lập các tiểu ban phụ trách các mảng nội dung hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên: Chưa có kinh phí hỗ trợ nên Trung tâm hoạt động chưa có hiệu quả.

3. Hoạt động quỹ khuyến học:

 • Tổng số quỹ khuyến học: … đồng.
 • Cấp học bổng và các hỗ trợ khác cho học sinh nghèo hiếu học: ….
 • Khen thưởng học sinh giỏi các cấp: …

4. Đánh giá chung:

Qua 6 tháng đầu năm 20… Hội Khuyến học xã ……….. đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch hoạt động của hội trong năm 20.... Tuy nhiên: Do trình độ và năng lực am hiểu chưa sâu về công tác khuyến học khuyến tài, nên công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia vào công tác hội chưa đạt hiệu quả. Đối với chi hội thôn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động.Việc triển khai và học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như điều lệ của hội cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân còn hạn chế.

5. Đề xuất kiến nghị:

UBND huyện xem xét bố trí … . biên chế chuyên trách công tác Hội khuyến học và phụ trách công tác hoạt động giáo dục cộng đồng cho xã. Xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ phụ trách chuyên trách.

Hội khuyến học huyện hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn hoạt động của Hội khuyến học xã; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

Phần II: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20...

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học xã ... năm 20... và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20.... Nay BTV Hội khuyến học xã .......... đề ra chương trình 6 tháng cuối năm 20... như sau:

1/ Công tác tuyên truyền:

 • Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;
 • Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vào xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia học tập nâng cao kiến thức trình độ dân trí địa phương.
 • Kết hợp các nhà trường, đoàn thể thôn buôn vận động học sinh ra lớp, giảm học sinh bỏ học, lưu ban.
 • Thực hiện khẩu hiệu “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Huy động toàn thể nhân dân, cán bộ thôn buôn, vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp.

2/ Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội:

 • Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCH các chi hội thôn buôn, Thành lập mới và phát triển mỗi chi hội thôn buôn 10 hội viên.
 • Củng cố xây dựng bộ phận chuyên môn, tham mưu kế hoạch vận động góp quỹ cho sự hoạt động của hội.

3/ Công tác xây dựng xã hội học tập:

 • Vận động các hộ đăng ký gia đình hiếu học đạt 20% tổng số hộ.
 • Xét công nhận gia đình hiếu học đạt 50% trên tổng số hộ đăng ký.

4/ Xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học:

 • Trong 6 tháng cuối năm 20... vận động tiền mặt đạt từ 10 - 12 triệu đồng (cùng hiện vật quy ra tiền).
 • Vận động hiện vật đến cuối năm đạt 5.000 quyển vở.
 • Trợ cấp cho 100% học sinh có sổ hộ nghèo bằng 05 quyển vở/năm (từ khối 1 đến khối 9).
 • Vận động cấp học bổng cho 10 học sinh tiểu học, 05 học sinh THCS.

Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 20... của Hội khuyến học xã ...........

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm - Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
HỘI KHUYẾN HỌC
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

Số:...... /BC-HKH

, ngày….. tháng 6 năm 20…..

BÁO CÁO
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….

Thực hiện Công văn …….. ngày …. tháng … năm ….. của Hội khuyến học huyện Trạm Tấu về việc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….. Hội khuyến học xã …….. xin báo kết quả hoạt động cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã …….. là một xã vùng cao, vùng III, vùng đặc biệt khó khăn, cách huyện lỵ ……..km. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn thấp, sự hiểu biết chưa cao, tỷ lệ đói nghèo còn cao. An ninh quốc phòng tương đối đảm bảo. Cấp ủy chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mọi điều kiện cho nhà trường cũng như học sinh được thuận lợi.

Diện tích tự nhiên của xã là ……..ha trong đó đất nông nghiệp là 2651,61ha. Đất phi nông nghiệp là ……..ha. Đất chưa sử dụng ……..ha. Dân số ……..

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

1. Công tác tham mưu, tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể

Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về XDXHHT: Không có.

BCH hội đã tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong địa bàn toàn xã, trong nhà trường, trong các thôn, trong nhân dân và các em học sinh.

Xây dựng tổ chức phát triển giáo dục trong địa bàn toàn xã, trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể, trường học. Tuyên truyền điều lệ của hội Khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học Việt Nam là hạt nhân của cuộc vận động xây dựng xã hội học tập.

Khẳng định sự cần thiết phải thành lập Hội Khuyến học các cấp, nhằm tập hợp các lực lượng xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào qui trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái của xã hội xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ.

Các nội dung cụ thể đã phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể,… hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thường xuyên đi tuyên truyền vận động học sinh đi học thất thường ra học chuyên cần học sinh có nguy cơ bỏ học ra học.

2. Công tác xây dựng, củng cố phát triển hội, hội viên

Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học xã.

Tiếp tục phát triển tổ chức hội, phấn đấu 100% thôn, dòng họ, cơ quan, đơn vị có tổ chức hội. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia là hội viên Hội khuyến học.

3. Triển khai, thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg; Quyết định 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập

Trong công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến học về xây dựng xã hội học tập, Các hình thức nhân rộng các mô hình học tập: Số lớp tập huấn: 01 lớp; thành phần tham gia tập huấn: Các thành viên của hội và người dân; Số người tham gia tập huấn: 60 người.

Công tác phối hợp với các nhà trường và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch: Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tập huấn đạt kết quả.

Việc xây dựng hệ thống sổ sách, thống kê, theo dõi quản lý danh sách các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký và đạt danh hiệu học tập: Có nhưng chất lượng chưa cao.

Kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT và CĐHT cấp xã: Đã triển khai tới các hộ gia đình, dòng họ và các đơn vị đóng trên địa bàn xã.

4. Triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT quy định về việc đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã.

Hội Khuyến học huyện đã tổ chức tập huấn triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã triển khai đại trà việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. 6 tháng đầu năm 2018 đã có:……..hộ gia đình đăng ký “Gia đình học tập”;…….. dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”……..thôn đăng ký “Cộng đồng học tập”. Một số Hội thực hiện tốt phong trào này.

Hạn chế: Nhiều hội viên triển khai chưa tốt chưa phát phiếu đăng kí hoặc phát phiếu đăng ký nhưng chưa nắm chắc thông tin phản hồi.

5. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm HTCĐ xã cùng nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm ……...

Tuyên truyền, vận động và phối hợp với trường Mầm non trên địa bàn để thực hiện đề án phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động học sinh bỏ học đến trường, nhằm giữ vững và nâng cao hiệu quả của phổ cập giáo dục THCS.

TTHTCĐ thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã để phối hợp cùng hoạt động

Trung tâm đã phối hợp với các trưởng thôn của các thôn để tuyên truyền các hoạt động của trung tâm.

Hoạt động của TTHTCĐ xã …….. được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là:

- Tuyên truyền về cơ hội học tập, tham gia học tập tại TTHTCĐ.

- Tổ chức tìm hiểu nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Tổ chức các lực lượng phối hợp để triển khai kế hoạch.

* Các chuyên đề đã tổ chức:

- Học nghề ngắn hạn:

+ Số lớp: ……..

+ Số người tham gia: ……..

- Chuyên đề giáo dục pháp luật:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia:……..

- Chuyên đề giáo dục Sức khỏe:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia:……..

- Chuyên đề giáo dục môi trường:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia: ……..

- Chuyên đề văn hóa - xã hội:

+ Số lớp: 1 lớp (xóa mù chữ) mở tại thôn ……..

+ Số lượt người tham gia: ……..

- Chuyên đề phát triển kinh tế:

+ Số lớp: ……..

+ Số người lượt tham gia: ……..

- Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống:

+ Số lớp: ……..

+ Số người lượt tham gia: ……..

6. Hoạt động hỗ trợ giáo dục:

Công tác phối hợp với nhà trường trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, triển khai các Quyết định, Kế hoạch của cấp trên về xây dựng XHHT.

Số tiền vận động được ủng hộ xây dựng trường học, hỗ trợ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là……..

Số học sinh có nguy cơ bỏ học được vận động ra lớp trở lại.

Số CBQL, giáo viên đỡ đầu học sinh là ……..người; số học sinh được đỡ đầu là …….. học sinh; các hình thức giúp đỡ học sinh của giáo viên là bằng hiện vật (quần, áo, giầy, dép, tất, mũ,...).

Tổng kinh phí hoạt động hỗ trợ cho giáo dục trong năm của hội khuyến học xã là ……..

7. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài:

a) Công tác vận động: Cán bộ công chức cấp xã; cán bộ viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Y tế, giáo dục;...đang đóng trên địa bàn xã Trạm Tấu, mức vận động đóng góp là một ngày lương/người/năm.

b) Kết quả số quỹ huy động được tính đến tháng 6 năm 2018: ……..

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Chi động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn: ……..

Chi mua bánh kẹo vui Tết Trung thu cho học sinh: ……..

Chi cho các nội dung khác theo quy chế chi của hội: ……..

9. Công tác kiểm tra:

Hình thức kiểm tra: Chưa thực hiện được.

Số lượng các đơn vị đã được kiểm tra:

Kết quả kiểm tra:

10. Các hoạt động khác:

Trong năm …….. Hội Khuyến học xã …….. đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển công tác xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia vào công tác hội chưa đạt hiệu quả. Đối với chi hội thôn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động. Việc triển khai và học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như Điều lệ của hội cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân còn hạn chế.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Ưu điểm:

Phong trào khuyến học trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến: Công tác củng cố tổ chức hội được chú trọng. Thông qua các cuộc vận động khuyến học khuyến tài, các cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương, phong trào thi đua xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” được xây dựng.

Vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng đã được phát huy nhờ vậy đã động viên tinh thần học tập của học sinh, vượt khó vươn lên, động viên tinh thần thầy cô giáo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường.

2. Nhược điểm:

Công tác phát triển hội viên còn chậm.

Việc phát triển tổ chức Hội thực hiện chưa đồng bộ.

Công tác triển khai xây dựng các mô hình học tập một số hội thực hiện chưa tốt.

Quỹ hội vận động được còn thấp nên việc tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài còn hạn chế.

Đa số cán bộ Thường trực hội là kiêm nhiệm nên việc lãnh đạo tổ chức hoạt động hội gặp khó khăn.

Chưa có các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về XDXHHT.

Chưa có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hội khuyến học.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đảng ủy, UBND cần tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài; chỉ đạo các cấp chính quyền thôn tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân để nâng cao nhận thức về công tác hoạt động giáo dục học tập cộng đồng cho xã. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ phụ trách chuyên trách.

Hội khuyến học huyện hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn hoạt động của Hội khuyến học xã; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

Các hội viên cần chủ động tích cực tham gia tuyên truyền hoạt động, và vận động kết nạp hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM..........

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học xã …….. năm……... Nay Hội khuyến học xã …….. đề ra chương trình hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm …….. như sau:

1. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vào xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia học tập nâng cao kiến thức trình độ dân trí địa phương.

Kết hợp các nhà trường, đoàn thể thôn vận động học sinh ra lớp, giảm học sinh bỏ học, lưu ban.

Thực hiện khẩu hiệu “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Huy động toàn thể nhân dân, cán bộ thôn vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp.

2. Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCH các chi hội thôn, Thành lập mới và phát triển hội viên, ban khuyến học tại các thôn, dòng họ.

Củng cố xây dựng bộ phận chuyên môn, tham mưu kế hoạch vận động góp quỹ cho sự hoạt động của hội.

3. Công tác xây dựng xã hội học tập:

Vận động các hộ đăng ký gia đình hiếu học đạt 25% tổng số hộ.

Xét công nhận gia đình hiếu học đạt 60% trên tổng số hộ đăng ký.

4. Xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học:

Trong năm …….. vận động đóng góp quỹ tiền mặt đạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ hiện vật hỗ trợ, cấp học bổng cho học sinh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm ……..và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm ……..của Hội khuyến học xã ……..

Nơi nhận:

- Hội khuyến học huyện (b/c);

- Lưu VP, HKH xã

TM. HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

CHỦ TỊCH

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm - Mẫu 3

UBND PHƯỜNG .........

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số : 03/BC-HKH

...... ngày ...tháng ...năm 20.....

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20.. CỦA HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG...............

A/ Đánh giá hoạt động công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 20.....

Tất cả các nội dung hoạt động của công tác khuyến học trong 6 tháng đầu năm 20..... đã được Hội khuyến học phường báo cáo với Hội Khuyến học thành phố thông qua các báo cáo quý I, II. Tuy nhiên Hội Khuyến học phường ................... xin nhấn mạnh một số điểm đã làm tốt và chưa làm tốt sau đây:

1/ Những mặt đã làm tốt:

- Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về khuyến học-khuyến tài và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có các văn bản chỉ đạo công tác khuyến học-khuyến tài.

- Công tác thu nhận hồ sơ và duyệt hồ sơ cho các học sinh,sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vươn lên học khá, giỏi đã được hội làm kịp thời, công khai và chu đáo.

- Các chi hội trực thuộc đã làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ hội.

-  Đã phối hợp với thành Hội tổ chức kiểm tra các tiêu chí học tập của 06 “Đơn vị học tập”.

2/ Những hạn chế cần khắc phục.

- Vẫn còn một số Chi Hội trực thuộc chưa làm tốt công tác tuyên truyền và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học.

- Việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương và thủ trưởng các cơ quan của các chi Hội cơ sở về xây dựng kế hoạch vận động cán bộ và nhân dân tham gia ủng hộ và đóng góp quỹ khuyến học còn chậm.

B/ Phương hướng,nhiệm vụ, mục tiêu công tác khuyến học 6 tháng cuối năm 20......

I/ Nhiệm vụ

1/ Nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 20.....

Hội Khuyến học phường tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch năm 20......

2/ Các nhiệm vụ thể:

- Tập trung thực hiện kế hoạch vận động xây dựng quỹ hội và tổ chức phát học bổng một cách linh hoạt ,có hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HTSĐ và xây dựng XHHT; trọng tâm là tuyên truyền các bộ tiêu chí công nhận các danh hiệu học tập và cách đánh giá, cho điểm, công nhận danh hiệu học tập.

- Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các nhà trường đặc biệt là tham gia hỗ trợ khai giảng năm học mới và tổ chức vinh danh khen thưởng những học sinh giỏi, HS có hoàn cảnh khó khăn vào đại học.

-  Tiếp tục chăm lo việc học cho người lớn, phấn đấu đạt chỉ tiêu cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia các hình thức học tập thường xuyên tại Trung tâm VH-TT-HTCĐ. Tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời.

- Triển khai tập huấn các bộ tiêu chí gia đình học tập,dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Sau hội nghị triển khai ở cấp trên, phường sẽ triển khai đến các hội cơ sở, sau đó các hội cơ sở triển khai đến CB,CC,VC,CNLĐ, các KDC, DH, gia đình. Nhất thiết phải hoàn thành dứt điểm trong năm 20...... Để năm 2017 tiếp tục xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường.

- Xét và khen CBQL, GV giỏi làm khuyến học xuấ sắc.

II/ Các Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 20......

1/ Chỉ tiêu phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học

- Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài theo Kế hoạch năm 20......

2/ Chỉ tiêu phát các loại học bổng:

-  Không bỏ sót đối tượng nào.

- Hồ sơ đúng quy định, nộp đúng thời gian theo thông báo.

3/ Chỉ tiêu về tuyên truyền các bộ tiêu chí về các mô hình học tập: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập đến CB,CC,VC, CN LĐ, các khu dân cư, dòng họ, gia đình là 100%.

4/Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời : 100% các chi hội trực thuộc tham gia.

Yêu cầu các chi hội trực thuộc triển khai nội dung sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và phương hướng ,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đến cán bộ và hội viên trong đơn vị mình. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo lãnh đạo Hội khuyến học phường nghiên cứu, giải đáp.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- TT UBND phường;

- Các chi hội trực thuộc;

- Các thành viên BCH;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 2.312
 • Lượt xem: 24.673
 • Dung lượng: 220,4 KB
Sắp xếp theo