Thông tư 22/2012/TT-BTTTT Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------------
Số: 22/2012/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH DÀNH RIÊNG

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng,

Điều 1. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

1. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng gồm việc cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) với mức giá cước thấp hơn:

a) 8.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư trong nước và đối với dịch vụ thư nhận từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam;

b) 150.000 đồng/chiếc đối với dịch vụ thư quốc tế được chấp nhận từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài.

2. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng được điều chỉnh giảm dần và kết thúc theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:

a) Được cung cấp các dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Phải theo dõi riêng và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả cung ứng dịch vụ trong phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

2. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính khác:

a) Không được vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng tại Điều 1 Thông tư này dưới mọi hình thức;

b) Phải bảo đảm mức giá cước ở tất cả các nấc khối lượng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của dịch vụ thư có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) mà doanh nghiệp cung ứng phải cao hơn mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn hoặc xem xét, sửa đổi, bổ sung.


Nơi nhận:
- Như Khoản 3, Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu VT, BC.
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Bắc Son

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức: