Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH Thay đổi biểu mẫu trong rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 30/03/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

Theo đó, sửa đổi các mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời các bạn cùng đón đọc.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2022/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BLĐTBXH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO; XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo (Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH) như sau:

1. Thay thế Phụ lục III Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế Phụ lục IV Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sửa đổi Ghi chú 1 tại khoản 1 mục II Phụ lục VIII như sau: “Không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện”.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2022.

2. Các phụ lục, mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư này được áp dụng trong rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- VPCP: Vụ KGVX, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ LĐTBXH: các đơn vị liên quan, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, VPQGGN (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STTNội dung
1Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông tin chung về hộ gia đình
2Mẫu số 3.2. Phiếu B2 - Thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản
3Mẫu số 3.3. Bảng quy ước điểm Phiếu B1
4Mẫu số 3.4. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực thành thị
5Mẫu số 3.5. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng
6Mẫu số 3.6. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc
7Mẫu số 3.7. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
8Mẫu số 3.8. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Tây Nguyên
9Mẫu số 3.9. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Đông Nam Bộ
10Mẫu số 3.10. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
11Mẫu số 3.11. Bảng điểm chỉ tiêu dinh dưỡng

Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông tin chung về hộ gia đình

Khu vực (Thành thị: 1; Nông thôn: 2):

Dân tộc (ghi theo mã TCTK)

Tỉnh/thành phố: ………………………….…

Xã/phường/thị trấn: …………….……

Quận/huyện/thị xã/thành phố: …………...

Thôn/tổ dân phố: …….………………...

Họ và tên chủ hộ: ………………………….

Số CCCD/CMND:

Mã hộ

Phân loại hộ theo kết quả rà soát năm trước kỳ rà soát

Hộ nghèo

......

Hộ cận nghèo

......

Hộ không nghèo

-----

I. Thông tin về hộ gia đình

I. Vật liệu chính của cột nhà/căn hộ (Đánh dấu X)

10. Máy điều hòa nhiệt độ

1. Bê tông cốt thép

11. Máy giặt, sấy quần áo

2. Gạch/đá

12. Bình tắm nước nóng

3. Sắt/thép/gỗ bền chắc

13. Lò vi sóng, lò nướng

4. Khác, ghi rõ: …………………...……

14. Điện thoại cố định/di động

II. Vật liệu chính của mái nhà/căn hộ (Đánh dấu X)

X. Diện tích đất đai (ghi theo m2)

1. Bê tông cốt thép

1. Diện tích ao, vườn liền kề đất ở

2. Ngói (xi măng, đất nung)

2. Diện tích trồng cây hằng năm

3. Tấm lợp kim loại chuyên dụng

3. Diện tích đất cây lâu năm

4. Khác, ghi rõ: ……………..…………

4. Diện tích mặt nước

III. Vật liệu chính của tường/bao che nhà/căn hộ

(Đánh dấu X)

5. Diện tích đất rừng

XI. Chăn nuôi (ghi số lượng con)

1. Bê tông cốt thép

1. Số lượng trâu, bò, ngựa

2. Gạch/đá

2. Số lượng lợn, dê, cừu

3. Gỗ/kim loại bền chắc

3. Số lượng gà, vịt, ngan, ngỗng, chim

4. Khác, ghi rõ: ………………...………

4. Khác, ghi rõ: ………………...………

IV. Diện tích nhà ở (ghi theo m2)

XII. Hộ nuôi, trồng thủy sản (Đánh dấu X)

V. Loại nhà tiêu đang sử dụng (Đánh dấu X)

XIII. Nguyên nhân hộ còn khó khăn (Đánh dấu X)

1. Tự hoại/bán tự hoại

1. Không có đất sản xuất

2. Thấm dội nước (Suilabh), cải tiến có ống thông hơi (VIP), hố xí đào có bệ ngồi, hai ngăn

2. Không có vốn

3. Khác, ghi rõ…………

3. Không có lao động

VI. Nguồn điện đang sử dụng (Đánh dấu X)

4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất

1. Điện lưới

5. Không biết làm ăn

2. Điện máy phát

6. Không có kỹ năng lao động, sản xuất

3. Loại điện khác

7. Có người ốm đau, bệnh nặng

4. Chưa có điện

8. Khác, ghi rõ………………………………

VII. Số điện tiêu thụ bình quân hộ/tháng (ghi theo KW)

XIV. Các chính sách hỗ trợ (Đánh dấu X)

Đang hưởng

Nhu cầu

VIII. Nước sinh hoạt (Đánh dấu X)

1. Hỗ trợ y tế

1. Nước máy, nước đóng chai/bình, nước mua

2. Hỗ trợ giáo dục

2. Nước giếng khoan

3. Hỗ trợ học nghề

3. Nước giếng đào được bảo vệ, nước khe/mó được bảo vệ

4. Hỗ trợ việc làm

4. Khác, ghi rõ

5. Hỗ trợ nhà ở

IX. Các tài sản lâu bền trong hộ (Ghi số lượng)

6. Hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường

1. Ô tô

2. Xe máy, xe có động cơ

7. Hỗ trợ đất sản xuất

3. Tàu thuyền có động cơ

8. Hỗ trợ vay vốn tín dụng

4. Máy phát điện

9. Hỗ trợ sản xuất, sinh kế

5. Máy in, máy Fax

10. Hỗ trợ tiếp cận thông tin

6. Tivi màu

11. Hỗ trợ pháp lý

7. Dàn nghe nhạc các loại

12. Hỗ trợ tiền điện

8. Máy vi tính/Máy tính bảng

13. Khác, ghi rõ…………………

9. Tủ lạnh

................

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo