Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách

Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Số: 10/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp
ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ
trên địa bàn thành phố Hà Nội
_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 2/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân, tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên ngành Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Tài chính tại Tờ trình số 144/TTr-BTL-STC ngày 30/1/2011; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 305/STP-VBPQ ngày 22/2/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Trợ cấp ngày công lao động và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm:

- Dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ theo quy định được trợ cấp ngày công lao động: hệ số 0,10 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

- Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động thêm: hệ số 0,05 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

2. Hỗ trợ tiền ăn:

Dân quân khi được cấp Thành phố, cấp huyện huy động huấn luyện, làm nhiệm vụ theo Điều 8, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng: hệ số 0,7 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức.

4. Hỗ trợ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã đóng bảo hiểm xã hội: nếu tham gia được hỗ trợ đóng BHXH 16% và BHYT 3% tổng mức phụ cấp được hưởng.

5. Các chế độ khác của lực lượng dân quân tự vệ không quy định tại Quyết định này thực hiện theo đúng Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009 và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban TGTƯ, các Ban HĐND TP: KTNS, VHXH;
- Sở Tư pháp;
- Các PVP, các phòng CV;
- Báo HNM, KT&ĐT, TT Công báo; Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu VT, KTh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển

Chia sẻ bởi: 👨 Vũ Thị Chang
Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Luật Dân sự
Sắp xếp theo