Công văn 133/GSQL-GQ3 Hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất thiết bị để trình diễn

Công văn 133/GSQL-GQ3 hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất thiết bị để trình diễn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
Số: 133/GSQL-GQ3
V/v: hướng dẫn thủ tục tạm nhập
tái xuất thiết bị để trình diễn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty NIHON ECCOTS

Trả lời công văn số 02EC/2013 ngày 30/01/2013 của Văn phòng đại diện Công ty NIHON ECCOTS về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi Công ty dự kiến tạm nhập tái xuất thiết bị) nộp và xuất trình bộ hồ sơ cụ thể liên quan đến lô hàng để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng đại diện Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Việt Đức

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo