Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng 2024 3 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng Đảng viên

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng 2024 gồm 3 mẫu, giúp các đồng chí Đảng viên tham có thêm nhiều ý tưởng mới để viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của mình.

Nội dung Bài thu hoạch Bồi dưỡng Đảng viên 2024 cần nêu rõ nội dung chính của quá trình học, cùng những góp ý, đề xuất, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng của Chi bộ mình. Vậy mời các đồng chí Đảng viên cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để hoàn thành bài thu hoạch thật tốt:

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng - Mẫu 1

HUYỆN ỦY...............
TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

BÀI THU HOẠCH
Lớp: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
năm……

Họ và tên: …………………………............................…

Chức vụ: ………………………….............................…

Đơn vị: ……………………………...............................

Qua nghiên cứu chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, các đ/c cần làm rõ các nội dung sau đây:

1/. Những vấn đề đ/c cảm nhận sâu sắc nhất, vì sao?

2/. Nội dung, chương trình, thời gian tổ chức lớp học có phù hợp, đáp ứng yêu cầu hay không?

3/. Những đề xuất, kiến nghị?

BÀI VIẾT

1/. Qua nghiên cứu chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tôi nhận thấy rằng đây là lớp rất cần thiết cho Bí thư và cấp ủy viên cơ sở nhất là các chi Đảng bộ trong nhiệm kì mới(20..-20...). Lớp học đã được các báo cáo viên lần lượt trình bày với 6 nội dung thông qua 6 bài học đó là:

Bài 1: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ.

Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Bài 4: Công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Bài 5: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Bài 6: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Những nội dung trên có mối quan hệ biện chứng với nhau và tôi thấy đều rất cần thiết cho các tổ chức cơ sở Đảng, tuy nhiên nội dung mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất đó là: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, Đảng bộ cơ sở hay nói một cách ngắn gọn là công tác dân vận của các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong bài viết về công tác Dân vận, đăng trên Báo Sự thật số 120 ngày 15-10-1949, với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đã .….. năm trôi qua, kể từ khi Bác viết bài Dân vận (15-10-1949) nhưng Tư tưởng của Người về công tác Dân vận vẫn là ánh sáng soi đường cho Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tư tưởng về công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hành công tác dân vận trong thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ sở để tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong gần 8 thập kỷ qua. Tư tưởng đó đã được thực tiễn lịch sử khẳng định giá trị to lớn, và trở thành bài học quý báu trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, công tác Dân vận cũng giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng. Thực hành công tác dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân ta nhất là các tổ chức cơ sở Đảng vì đây là tổ chức gần dân nhất. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã phê phán mạnh mẽ, không khoan nhượng những quan điểm và thái độ sai lầm, hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử; khẳng định quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và các giá trị văn hóa tinh thần của xã hội, là lực lượng đông đảo có sức mạnh quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng. Vai trò của các cuộc cách mạng như Mác nói là “những đầu tàu của lịch sử”. Do đó, quần chúng nhân dân chính là người quyết định vận mệnh của lịch sử, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lê-nin cho rằng quần chúng là những người tuy ít thông hiểu lịch sử các cuộc cách mạng, nhưng lại có sứ mệnh phá cái cũ dựng lên cái mới. Lê-nin đặc biệt chú ý đến vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo Người, chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần chúng nhân dân. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng được khi quần chúng đông đảo gấp 10, gấp 100 lần trước, tự bắt tay vào việc xây dựng nhà nước và một đời sống kinh tế mới”. Điều đó hoàn toàn phù hợp, thống nhất với một quan điểm tổng quát có tính quy luật về vai trò ngày càng tăng của quần chúng nhân dân.

Tư tưởng về Dân và công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tiếp nhận và kế thừa có chọn lọc những tư tưởng nhân bản truyền thống, với tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh nước ta trong thời đại mới.

Tư tưởng về Dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú và sâu sắc, được thể hiện tập trung nhất, nổi bật nhất đó là Tư tưởng Dân chủ của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Dân chủ chính là cái cốt lõi nhất, bản chất nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân. “Nước ta là nước dân chủ”, “Chế độ ta là chế độ dân chủ”. Dân chủ theo Hồ Chí Minh, nghĩa là “Dân là chủ”, “nhân dân là người chủ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”, “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”.

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, trước những khó khăn bề bộn, tại Đại hội lần thứ VI Đảng ta đã khẳng định lại chân lý “Lấy dân làm gốc”, đề ra phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, khẳng định chỗ dựa vững chắc và sức sáng tạo phong phú là ở nơi dân. Đó là sự kế tục và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân.

Nhờ thường xuyên được đổi mới, những năm qua, công tác dân vận đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; góp phần huy động và tăng cường sức mạnh của khối thống nhất, đại đoàn kết toàn dân; từ đó, tạo thành sức mạnh tổng thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước ta. Mối quan hệ giữa những người làm công tác dân vận và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường một bước. Sự tương hỗ giữa Ban Dân vận và tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp ngày càng chứng tỏ được hiệu quả và giúp củng cố vị trí, vai trò của cả đôi bên, nâng cao chất lượng sâu sát cơ sở và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm tốt công tác tham mưu, góp ý cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng; do vậy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, cơ cấu kinh tế - xã hội đã và sẽ thay đổi. Do đó, bên cạnh sự thống nhất, thì chắc chắn sự khác biệt sẽ không nhỏ do lợi ích của cá nhân, hoặc của các tập đoàn, các địa phương có sự khác nhau, do cách suy nghĩ khác nhau, thậm chí có lúc có nơi đối lập nhau, hoặc không thống nhất với lợi ích cộng đồng. Vì thế đoàn kết và đấu tranh vì lợi ích cộng đồng là một trong những nội dung của công tác dân vận lúc này, và như thế công tác dân vận là “góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao phó” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ. Có như vậy chúng ta mới động viên được sức mạnh bên trong của mỗi người dân và cả xã hội đồng tâm phấn đấu cho sự nghiệp chung của dân tộc.

Tuy nhiên, công tác dân vận hiện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại:

Thứ nhất, trình độ và năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra.

Thứ hai, ở một số nơi, sự phối hợp giữa đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và cấp ủy các cấp chưa thực sự đồng bộ.

Thứ ba, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận hiện vẫn còn bất cập v.v..

Để công tác dân vận thực sự đóng góp vào công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở có hiệu quả, góp phần tích cực phát huy được vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng, củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Dân vận Trung ương xác định, trong thời gian tới, cần làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục tổ chức, động viên nhân dân, hình thành, xây dựng, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên từng địa bàn, địa phương, cơ sở. Tùy từng địa bàn, lĩnh vực, Ban Dân vận phối hợp với tổ chức đảng nắm bắt, sâu sát tình hình thực tế, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống ở địa phương một cách nhanh chóng. Căn cứ vào tình hình cụ thể ở cơ sở mà khởi xướng, phát động các phong trào, các cuộc vận động phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Nói cách khác, là đề ra chủ trương hợp lòng dân, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chỉ đạo giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác dân vận; có cán bộ và lực lượng nòng cốt; có đầu tư điều kiện vật chất - kỹ thuật. Chính thông qua phong trào thi đua yêu nước của quần chúng mà thực hiện có kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thấy được sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chính quyền; đồng thời, cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, phát huy vai trò công tác dân vận “dựa vào dân để xây dựng Đảng” bằng việc khuyến khích nhân dân tham gia góp ý kiến về sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ, về cán bộ, đảng viên trong các dịp tổng kết năm, đại hội chi bộ, đảng bộ; góp phần xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Thông qua kết quả hoạt động thực tiễn ở cơ sở để kiểm tra, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Lắng nghe và vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về việc bố trí đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và giới thiệu nhân sự cấp ủy ở cơ sở, cũng như việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy và làm đúng quy trình, quy định của Đảng, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí; tổng kết, rút kinh nghiệm và cần thực hiện lời dạy của Bác Hồ “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, để giới thiệu những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, nhằm tăng thêm “sinh lực” cho Đảng, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài. Phối hợp với các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các đoàn thể về công tác chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, hội viên; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bốn là, gắn thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là giải pháp cực kỳ quan trọng của công tác dân vận trong việc tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay. Gắn thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng các quy chế, quy định, đời sống văn hóa ở cơ sở, làng, bản, gia đình văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước trong khuôn khổ của pháp luật, có nội dung thiết thực để điều chỉnh, phát huy những mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, dân tộc và con người Việt Nam. Kết hợp thật tốt và nâng cao chất lượng hoạt động của dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Các hình thức dân chủ đại diện là kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế dân chủ, nhưng không loại trừ việc thực hiện dân chủ trực tiếp, làm tốt dân chủ trực tiếp sẽ làm cho dân chủ đại diện được thực hiện tốt hơn và ngược lại. Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở càng được coi trọng bao nhiêu thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở được phát huy cao độ bấy nhiêu, thể hiện rõ ở việc lãnh đạo chính quyền quản lý các mặt hoạt động của cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nên tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể làm tốt công tác phổ biến pháp luật, nâng cao dân trí, giúp cho dân hiểu biết đúng đắn về chính sách, pháp luật để thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Năm là, công tác dân vận cần góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy nhằm tăng cường vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh cần thiết phải đổi mới việc ban hành, triển khai nghị quyết của đảng ủy cả về nội dung lẫn quy trình, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong việc thực hiện những vấn đề lớn có quan hệ đến cuộc sống và quyền lợi của đông đảo nhân dân địa phương như: định hướng quy hoạch đất đai và địa bàn dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, huy động sức dân để xây dựng các công trình công cộng... đều cần phải coi trọng và tiến hành các cuộc vận động nhân dân, thực chất là làm công tác dân vận. Đảng ủy bàn bạc tập thể và đề ra chủ trương định hướng; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đề ra biện pháp tổ chức thực hiện theo quyền hạn và chức trách của mình, dưới sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của đảng ủy. Xây dựng quy chế làm việc và thực hiện có nền nếp chế độ làm việc giữa bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người đứng đầu các đoàn thể nhân dân, bảo đảm cho cấp ủy quán xuyến được các mặt công tác ở xã, phường, thị trấn, trong đó có công tác dân vận.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nông dân nước ta vẫn là một lực lượng rất to lớn. Vì vậy công tác vận động nông dân là quá trình tiếp tục nâng cao sự giác ngộ của nông dân về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên nông dân phát huy quyền làm chủ và nội lực của mình, đoàn kết đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách về kinh tế, xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng Hội nông dân các cấp, nhất là ở cơ sở thành lực lượng trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, thắt chặt khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Làm được như thế là thiết thực học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh./.

2/. Nội dung, chương trình, thời gian tổ chức lớp học theo tôi như thế là rất phù hợp và đáp ứng được theo yêu cầu của chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vì: Tài liệu đã có sẵn, báo cáo viên chỉ trình bày và làm rõ thêm các nội dung quan trọng và liên hệ thực tế để chứng minh làm rõ thêm nên thời lượng 1 buổi nghiên cứu 1 bài là phù hợp, nội dung giữa các bài có sự liên quan chặt chẽ với nhau và chương trình thì rất hợp lí và logic.

Ví dụ: Bài 1 thì nghiên cứu về Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhưng để thực hiện được nhiệm vụ đó thì phải có sự phân công rõ ràng của các thành viên trong chi ủy thì vấn đề này sẽ được tiếp tục nghiên cứu ở bài 2 là nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ…

3/. Đề xuất, kiến nghị: ……………..

..... ngày... tháng ...năm 20....

Người viết bài thu hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng - Mẫu 2

HUYỆN ỦY.................
TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
------------

BÀI THU HOẠCH
Lớp: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Khóa.... – năm 20.....

Họ và tên: ..............................................

Chức vụ: . ............................................

Đơn vị: .................................................

Câu 1: Theo đồng chí và từ thực tiễn cơ sở đồng chí cần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở hiện nay như thế nào?

Trả lời:

Câu 1: Theo đồng chí và từ thực tiễn cơ sở đông chí cần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở hiện nay như thế nào?

Câu 2: Theo đồng chí làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Trả lời:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Trở thành Đảng cầm quyền, điều kiện hoạt động, quy mô, nội dung và nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng thay đổi căn bản, trọng trách của Đảng trước dân tộc nặng nề hơn, Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, phạm vi lãnh đạo, nhiệm vụ của Đảng trở nên rộng lớn, phức tạp hơn, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cũng phải thay đổi cơ bản, những nguy cơ đối với Đảng cũng tăng lên. Là Đảng cầm quyền, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên “phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước”. Cương lĩnh của Đảng đã xác định: “Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Trong những năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của phương thức lãnh đạo và yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và hệ thống chính trị về hệ thống những hình thức, biện pháp, cách thức lãnh đạo và đã mang lại những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Đảng ta đã rất coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào nội dung lãnh đạo mà còn phụ thuộc vào phương thức lãnh đạo.

Trong tình hình kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập, thì các tổ chức Đảng cần phải phải nâng cao năng lực lãnh đạo để thật sự trở thành hạt nhân lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiều năm qua, các cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Xã Pơng Drang đã thực hiện tốt các phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu. Tại đợt bồi dưỡng này theo tôi về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay như sau:

Thứ nhất: Đổi mới công tác ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết:

Có thể nói Nghị quyết là sản phẩm trí tuệ của tập thể chi bộ, là phương tiện quan trọng để đảng thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức.

- Nghị quyết phải được xây dựng chi tiết đầy đủ các nội dung, như: Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, kế hoạch, giải pháp thực hiện, phân công thực hiện. Đồng thời phải có sơ kết rút kinh nghiệm, tổng kết.

- Phải gắn trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên đảng viên, từng chi bộ, huy động và giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể vào việc triển khai Nghị quyết, từ đó làm căn cứ để nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên và cán bộ.

Thứ 2: Đổi mới trong công tác quản lý đảng viên:

Làm tốt công tác quản lý đảng viên là yếu tố quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Muốn quản lý đảng viên tốt, cần làm tốt các công việc sau:

- Trước hết là việc giao nhiệm vụ cho đảng viên, căn cứ 4 nhiệm vụ của người đảng viên, căn cứ vị trí công tác, nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể giao và đặc điểm tình hình thực tế để giao nhiệm vụ cho từng đảng viên bằng những công việc cụ thể. Giao nhiệm vụ đảng viên thực hiện hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên. Thông qua việc giao nhiệm vụ đảng viên, các đảng viên ở các vị trí khác nhau đều nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của mình để phấn đấu, từ đó thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu, góp phần thúc đẩy quá trình tự phê bình và phê bình có chất lượng, mang tính xây dựng.

- Quản lý đảng viên còn cần phải nắm rõ diễn biến tư tưởng, những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống của đảng viên. Công tác này phải xuất phát nơi gần gũi nhất với đảng viên. Cấp ủy phải xây dựng chế độ nắm và báo cáo tình hình đảng viên hàng tháng, quý, phải làm tốt công tác liên hệ với chi bộ tại nơi cư trú, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời để chấn chỉnh uốn nắn, giáo dục, nâng cao chất lượng đảng viên.

Thứ 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

Để việc lãnh đạo của đảng không rơi vào tình trạng: Hoặc là thiếu lãnh đạo, chỉ đạo hoặc là làm thay công việc của các tổ chức đoàn thể thì cần quan tâm đến một số nội dung sau:

- Xây dựng quy chế phối hợp: Quy chế phối hợp sẽ phân định rõ mối quan hệ, quyền và trách nhiệm, cách thức làm việc, chế độ sinh hoạt, trao đổi, phối hợp, từ đó tổ chức đảng thực hiện được vai trò lãnh đạo nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức.

- Đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên mà đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của tổ chức đó. Đảng phải làm tốt công tác cán bộ, xây dựng được bộ máy cán bộ các tổ chức đoàn thể vừa có năng lực chuyên môn vừa trung thành với Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy chi bộ đã quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, phân công đảng viên tham gia các hoạt động để bám sát, theo dõi phong trào, kịp thời nắm bắt thông tin tham mưu cho cấp ủy, chi bộ.

Câu 2: Theo đồng chí làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Trả lời:

Xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên,

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của chi bộ thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt, phần lớn các chi ủy đã chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt, chọn được thông tin cần thiết, nội dung phù hợp để bàn thảo và quyết định, có hội ý và bàn bạc thống nhất trước khi báo cáo với chi bộ, chi bộ đã thực hiện tốt quy trình, nguyên tắc và đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Cùng với việc triển khai nội dung sinh hoạt định kỳ theo quy định, chi bộ đã xác định được các nội dung sát đúng với tình hình xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo học tập cho con em, giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn hoạn nạn.

Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, qua đó khẳng định những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục những đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, không để kéo dài ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chi bộ. Kết quả phân tích chất lượng qua các năm đến nay không có đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ.

Sinh hoạt chi bộ có tầm quan trọng rất lớn. Thông qua sinh hoạt chi bộ, các Nghị quyết chủ trương đường lối của Đảng, nhiệm vụ của chi bộ được triển khai đến từng đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các nguyên tắc dân chủ, tập trung được thể hiện trực tiếp, đảng viên thể hiện được tâm tư nguyện vọng, chính kiến, đóng góp với hoạt động của Đảng.

Do đó trong những năm qua Trung ương Đảng đã có nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó các vấn đề cơ bản được thể hiện tại Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09/BTCTW ngày 02/3/2012 Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

Tôi thiết nghĩ, nếu các chi bộ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 10 và hướng dẫn 09 thì sinh hoạt của chi bộ sẽ có chất lượng cao.

Tuy nhiên, theo tôi để đảm bảo chất lượng sinh hoạt của chi bộ thì cần quan tâm một số vấn đề chính sau:

1. Phải làm tốt công tác chuẩn bị:

Đây là bước rất quan trọng. Đồng chí bí thư và các chi ủy viên phải nghiên cứu kỹ Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để quán triệt, triển khai; chuẩn bị báo cáo thực hiện công việc tháng trước, nhiệm vụ tháng tiếp theo; phát hiện để đưa vào nội dung sinh hoạt những vấn đề nổi cộm cần giải quyết về nhiệm vụ của chi bộ, về tư tưởng của đảng viên; chuẩn bị thông tin thế giới, trong nước, ngành, đơn vị mà đảng viên cần được thông tin. Cấp ủy phải có cuộc họp chuẩn bị trước khi sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bí thư phải phân công thư ký ghi biên bản cuộc họp; chuẩn bị nội dung kết luận để biểu quyết tại cuộc họp.

2. Phải chọn nội dung sinh hoạt thiết thực:

- Trong sinh hoạt thường kỳ, các nội dung sinh hoạt phải đưa ra được các thông tin sát với hoạt động của chi bộ, gắn với nhiệm vụ của các đảng viên. Tránh đưa các thông tin, nội dung chung chung, không sát với tình hình mà chi bộ và đảng viên, quan tâm. Trong đó cần trọng tâm vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đảng viên.

- Tránh sa đà vào công tác chuyên môn: Đây là vấn đề một số chi bộ thường mắc phải. Công tác chuyên môn là một nhiệm vụ chính trị mà chi bộ phải lãnh đạo, là nhiệm vụ rất quan trọng của chi bộ. Tuy nhiên dưới góc độ chi bộ đảng, cần làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đó. Cao hơn, chi bộ bàn về định hướng, giải pháp tháo gỡ, giải pháp về tổ chức, cán bộ để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn chứ không tổ chức sinh hoạt như buổi giao ban chuyên môn.

3. Phải tạo điều kiện để nhiều đảng viên tham gia ý kiến:

Trước mỗi buổi sinh hoạt cấp ủy cần thông báo nội dung, yêu cầu tham gia ý kiến đến từng đảng viên. Nếu có thể phải gặp gỡ để giao nhiệm vụ tham gia ý kiến tại buổi họp.

Vai trò của người điều hành sinh hoạt chi bộ rất quan trọng. Người điều hành phải đặt câu hỏi, đưa ra những vấn đề để nhiều đảng viên có thể phát biểu ý kiến. Đặc biệt với những đồng chí ít tham gia ý kiến phải có kế hoạch chu đáo tạo điều kiện cho họ phát biểu. Tránh tình trạng tại buổi sinh hoạt chủ yếu là cán bộ, cấp ủy tham gia ý kiến, dần trở thành thói quen trong sinh hoạt, giảm tính dân chủ, sức chiến đấu của đảng viên.

4. Chi bộ cơ sở phải tổ chức phổ biến cho các đảng viên về chỉ thị 10 và hướng dẫn 09, trong đó có liên hệ thực tế để mỗi đồng chí đảng viên đều thấm nhuần, thực hiện thành thục về chức năng nhiệm vụ của mình làm cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách đồng đều ở chi bộ.

Có thể nói, việc đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo của chi bộ sát đúng với thực tiễn, nhất là việc ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình cụ thể của từng tổ bộ môn “nói đi đôi với làm” đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo ,cảnh quan, môi trường làm việc, làm cho niềm tin nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, của chi bộ được củng cố và giữ vững.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, chi bộ luôn chú trọng về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đ/c về đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo tất cả các đ/c để phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối của tổ chức đảng trên địa bàn dân cư, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu đưa chi bộ Lý Tự Trọng phát triển toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

..... ngày... tháng ...năm 20....

Người viết bài thu hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Câu 1. Trình bày vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Gợi ý làm bài:

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là một tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan. Sự lãnh đạo ấy vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi trở thành một Đảng duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện trong mối quan hệ khá phức tạp và nhạy cảm với cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước, mà biểu hiện tập trung nhất là bộ máy nhà nước, đòi hỏi phải phân định sự lãnh đạo của Đảng đối với vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng lãnh đạo toàn bộ hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tiễn, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn được xác định trong từng mối quan hệ với từng thiết chế, tổ chức cụ thể trong hệ thống chính trị.

Sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện nay đặt trong điều kiện mới, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh mẽ nền dân chủ trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên:

Có 5 mục tiêu cơ bản mà bất kỳ ai đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải làm. Cụ thể:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng đắn cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi bạn thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bạn thực sự mới có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng CSVN không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn phấn đấu vào Đảng là những người dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị.

– Luôn nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao trình độ về mọi mặt, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến, tin cậy. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

– Đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên

– Thứ 3: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Thứ 5: Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở
Đây là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, tích cực đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.

+ Tích cực và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch.

Câu 2: Anh/chị hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công tác?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nhân cách mẫu mực, điều đó thể hiện qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Người. Tất cả những điều này liên quan chặt chẽ tới nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức.

Do vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Ở đơn vị tôi đang công tác hiện nay, việc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc vận động này cũng cho kết quả tốt và ngày càng đi lên.

Cụ thể, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, kiểm tra giám sát của chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được bắt đầu ngay từ những điều bé nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện nhỏ về việc tuân thủ kỷ luật của Bác mà ai cũng có thể học và làm theo.

Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự rèn luyện đạo đức cách mạng, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thẳng thắn, trung thực, và tận tụy mọi công việc không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn tích cực và tự giác trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính thực tiễn trong công việc, thường xuyên chia sẻ lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, động viên, giúp đỡ trên tinh thần xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ, thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là để “mắt sáng, bút sắc, lòng trong”. Hơn bao giờ hết, các phóng viên cần tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường những bài viết về đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân.

Mỗi chúng ta hằng ngày chỉ cần dành ít thời gian đọc lại và suy ngẫm những lời dạy bảo, những câu chuyện, những bài viết, bài nói chuyện và những việc làm của Bác, để học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực của Người là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện mình trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. để góp phần sự thành công chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tổ chức thực bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở như thế nào?

Tại tiểu mục 3 Mục III Hướng dẫn 59-HD/BTGTW năm 2022 quy định về tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở như sau:

3. Tổ chức thực hiện

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được thực hiện thống nhất trong cả nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm chính trị cấp huyện.

Việc mở lớp do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy,... chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy cùng cấp và Trung tâm chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức mở lớp. Sau mỗi lớp học, Trung tâm chính trị cấp huyện cùng với Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy,... và Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy cùng cấp đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp ủy quận, huyện,... và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức cùng cấp tiếp tục theo dõi, nắm bắt chất lượng, hiệu quả công tác của bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở sau khi học xong chương trình bồi dưỡng.

Việc cấp giấy chứng nhận cho học viên được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được thực hiện thống nhất trong cả nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm chính trị cấp huyện.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.526
  • Lượt xem: 52.657
  • Dung lượng: 293,5 KB
Tìm thêm: Đảng viên
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan