Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2023 - 2024 Thể lệ bầu BCH Liên đội

Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2023 - 2024 là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong Đại hội được lập ra nhằm hướng dẫn, tạo tính thống nhất trong việc bỏ phiếu bầu ra BCH Liên đội.

Nhiệm kỳ Đại hội Liên đội là 1 năm/lần. Liên đội tổ chức Đại hội vào thời gian từ đầu năm học đến trước ngày 20 tháng 10 hàng năm. Thời gian diễn ra Đại hội không quá 1 buổi đối với Đại hội liên đội. Đại hội Liên đội là một trong những hoạt động rất quan trọng trong nhà trường, nhằm mục đích để tổng kết các hoạt động sau một năm học của các chi đội, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Vậy sau đây là 3 mẫu Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội năm 2023 - 2024, mời các bạn cùng theo dõi.

Thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội - Mẫu 1

Kính thưa Đại hội, được sự tín nhiệm của đại hồi bầu chúng tôi vào ban bầu cử BCH Liên đội, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để bầu ra BCH liên đội mới năm học 20.... - 20....

Căn cứ đề án xây dựng BCH Liên đội năm học 20.... - 20..., vừa được đại hội thông qua, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin công bố nguyên tắc thể lệ bầu cử BCH liên đội như sau:

- Thủ tục, nguyên tắc:

+ Bầu bằng phiếu kín.

+ Các đại biểu tự tay bầu và bỏ phiếu.

- Danh sách bầu cử gồm: 9 đội viên

- Trong đó:

+ Ứng cử là: 0 đội viên

+ Đề cử là 0 đội viên

- Số lượng bầu BCH mới: 7 bạn

- Phiếu hợp lệ:

+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu đủ hoặc thiếu số bạn theo quy định (có thể từ 1đến 7 đội viên) chúng ta gạch tên 2 bạn.

+ Phiếu bầu không rách nát

+ Số người bầu cử phải có tên trong danh sách bầu cử (danh sách bầu cử đã được thống nhất của đại hội)

- Phiếu không hợp lệ:

+ Là phiếu không do ban tổ chức Đại hội phát ra.

+ Là phiếu bầu quá số bạn vào BCH đã được thống nhất trong khi xây dựng đề án BCH

+ Là phiếu bầu những bạn không có tên trong danh sách bầu cử.

+ Phiếu gạch trên hoặc dưới tên người bầu.

- Người trúng cử:

+ Là người có phiếu bầu quá bán (Từ 51% trở lên)

+ Nếu bầu lần thứ nhất chưa đủ số người vào BCH thì sẽ bầu tiếp.

Ban bầu cử chúng tôi rất mong đại hội của chúng ta sáng suốt lựa chọn ra những bạn đủ đức, đủ tài để tham gia BCH, điều hành công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhà trường ngày một tiến bộ và phát triển.

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu phát phiếu ...............(Chờ các bạn bầu)

Xin mời đại hội tiến hành bỏ phiếu. Xin mời đoàn chủ tịch, thư ký bỏ phiếu trước, xin mời các bạn đi theo dãy bàn....

Xin hỏi đại hội còn bạn nào chưa bỏ phiếu không?

Sau đây tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu, xin mời đại hội giải lao ít phút.

(Giải lao xong)

Như vậy đại hội đã tiến hành bầu cử xong. Thay mặt ban bầu cử tôi xin phép được xin thông qua kết quả bầu cử như sau:

STTHọ và tênChị độiSố phiếu%
1
2
3
4
5
6
7

Căn cứ kết quả bầu cử những bạn có tên sau đã trúng cử vào ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20.... - 20.... Xin mời các bạn bước lên phía trước.

STTHọ và tênChị độiSố phiếu%
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Đại hội hãy dành 1 tràng pháo tay thật lớn cho BCH liên đội mới của chúng ta nào.

Xin trân trọng kính mời Cô ……………………. - Tổng phụ trách Đội của trường lên giao nhiệm vụ cho BCH mới.

Em xin trân trọng kính mời cô!

Sau đây xin mời BCH liên đội mới đọc lời hứa quyết tâm.

Thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội - Mẫu 2

…………. ………….

…………..…………………………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…, ngày … tháng … năm 20…

THỂ LỆ BẦU CỬ
(Đối với trường hợp bầu không có số dư)

-----

I. VỀ NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ:

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu tại Đại hội:

+ Số lượng được bầu là :……………đội viên.

+ Danh sách ứng cử viên là :………..đội viên.

- Việc bầu cử ủy viên Ban Chỉ huy chi đội (liên đội)/ liên đội trưởng/ liên đội phó phải tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín.

- Người được bầu trúng cử khi có quá nửa (1/2) số phiếu bầu đồng ý (là số phiếu thu về, kể cả hợp lệ hay không hợp lệ)

- Đối với trường hợp bầu Ban Chỉ huy chi đội (liên đội): Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1, nếu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

II. THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH:

1. Về phiếu bầu:

- Phiếu bầu là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành. Phiếu bầu được in sẵn theo danh sách do Đại hội đã thông qua theo vần chữ cái A, B, C…

+ Phiếu hợp lệ là phiếu bầu do Tổ Kiểm phiếu phát ra và có đóng dấu của nhà trường (hoặc ký hiệu quy ước của Ban Tổ chức Đại hội), phiếu bầu đủ số lượng phải bầu.

+ Phiếu không hợp lệ là phiếu không bầu ai (phiếu trắng), phiếu đánh dấu ở cả 2 cột “đồng ý” và “không đồng ý” hoặc không đánh dấu cột nào ở cùng một dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu; không rõ bầu hay không bầu; phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua; phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên người bầu; phiếu không có đóng dấu của nhà trường (hoặc ký hiệu quy ước của Ban Tổ chức Đại hội).

2. Về cách bầu:

- Người tham gia bầu cử nhận phiếu bầu từ Tổ Kiểm phiếu.

- Đội viên tín nhiệm ai thì để đánh dấu vào ô “đồng ý”; không tín nhiệm ai thì đánh dấu vào ô “không đồng ý”, không đánh dấu vào giữa hay cả hai ô. Tuyệt đối không được ký tên hoặc đánh ký hiệu vào phiếu bầu.

- Khi bầu xong, các đại biểu tự bỏ phiếu của mình vào thùng phiếu được đặt tại vị trí quy định tại Hội trường.

- Đội viên tham gia bầu cử sau khi bầu xong phải chờ nghe kết quả kiểm phiếu.

Thể lệ bầu cử Đại hội Liên đội - Mẫu 3

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô!

Kính thưa Đại hội!

Xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban kiểm phiếu bầu cử ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 20... - 20.... Thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử như sau:

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn một số nguyên tắc, thủ tục bầu cử Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 20... - 20... như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

Bầu cử Ban chỉ huy Liên Đội nhiệm kỳ 20... - 20... theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

(bao gồm Bầu Ban chỉ huy Liên đội và bàu chức danh Liên đội trưởng - Liên đội phó.)

II. THỂ LỆ BẦU CỬ:

1. Người có quyền bầu cử:

Chỉ có đại biểu Đại hội triệu tập trên cơ sở bầu chọn từ đại hội chi đội, và đại biểu được Đại hội chỉ định mới có quyền bầu cử.

2. Phiếu bầu:

- Là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu được in sẵn, danh sách bầu cử được xếp theo thứ tự a, b, c được Đại hội thông qua, có đóng dấu treo của nhà trường.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không bầu ai (gọi tắc là phiếu trắng)

- Phiếu xoá giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai, để ai

- Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua

- Phiếu có ký hiệu

- Phiếu ký tên người bầu

- Phiếu không có dấu của nhà trường.

- Phiếu bầu thiếu so với số lượng vẫn là phiếu hợp lệ.

4. Điều kiện trúng cử: Người được bầu trúng cử khi có quá nửa (1/2) số phiếu bầu đồng ý trên tổng số phiếu phát ra.

5. Cách bầu:

- Khi bầu cử ban chỉ huy Liên đội và Liên đội trưởng - Liên đội phó: Đại biểu tín nhiệm bạn nào nào thì để nguyên, không tín nhiệm bạn nào thì gạch giữa họ và tên người đó.

- Khi các đại biểu đã gạch phiếu xong, đại biểu tiến hành bỏ phiếu thứ tự: Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký bỏ phiếu trước và tiếp theo là đại biểu Đại hội bỏ phiếu theo thứ tự từng chi đội.

- Phiếu của Đại biểu nào, đại biểu đó trực tiếp bỏ vào hòm phiếu. Sau khi bỏ phiếu vào hòm phiếu, các đại biểu đi vòng ra phía sau để trở về vị trí chứng kiến Ban kiểm phiếu kiểm tra số lượng phiếu bầu cử.

*Lưu ý: Trong quá trình gạch phiếu, nếu đại biểu làm hỏng phiếu có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu và Ban kiểm phiếu thu lại các phiếu hỏng.

* Tiếp tục chương trình xin mời Ban bầu cử phát phiếu bầu cử cho đại biểu.

* Tiến hành phát phiếu và bầu cử.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 447
  • Lượt xem: 6.265
  • Dung lượng: 146,8 KB
Sắp xếp theo