Biên bản họp phụ huynh đầu năm trường Tiểu học (4 Mẫu) Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học 2023 - 2024 là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong trường học, được lập ra để ghi chép lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp phụ huynh đầu năm.

Thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh và là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại trường. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.... Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, giấy mời họp phụ huynh.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm lớp 5 - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ………

TRƯỜNG TH………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. ngày .. tháng ……năm 20………

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM LỚP 5 D

NĂM HỌC 20… – 20…………

I. Thời gian

Hôm nay, vào lúc ….ngày …. tháng …….. năm 20…..

Địa điểm: Tại lớp ………. Trường ………………………………….

II. Thành phần

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp: ……………………………… chủ toạ

2. Thư ký: ……………………………… ………………………………

III. Nội dung

1. Ổn định - điểm diện

- Số phụ huynh có mặt:.................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt: ..............Lý do: không

2. Tuyên bố lý do

Được sự đồng ý của BGH Trường TH ............lớp 5D tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 20...- 20....để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Báo cáo tình hình đầu năm học

Tổng số học sinh: ....... Nữ: .........

Con hộ nghèo: ........... Cận nghèo: .......... ; Học sinh khuyết tật: ..........

a.Ưu điểm

- Nhìn chung các em đều lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

- Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học nên các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

b. Nhược điểm

- Do việc học tập ở thời điểm đầu năm chưa thực sự đi vào nề nếp nên có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các học sinh gây ra việc còn lơ là trong học tập

- Còn một vài HS chưa ngoan, có em còn nói chuyện trong giờ học. Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ: ....................)

- Vệ sinh cá nhân một số em chưa tốt: ....................

- Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt:....................

4. Một số chỉ tiêu và biện pháp

a. Chỉ tiêu

- Phấn đấu chỉ tiêu đặt ra như sau:

- Đạt: ..........% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

- HTXS: ..........em, Tỉ lệ:..........

- HTT.......... em, Tỉ lệ: ..........%

- HT: ..........em.Tỉ lệ: ..........%

b. Một số biện pháp

Vì chất lượng giáo dục của lớp nên giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất trí biện pháp để thực hiện được mục tiêu như sau:

* Học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập

- Chuẩn bị bài học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- Có ý thức vươn lên trong học tập để đạt kêt quả cao nhất.

- Đăng kí đôi bạn cùng tiến.

- Chấp hành tốt nội quy của trường, của lớp đề ra.

* Giáo viên

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.

- Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh về những việc liên quan đến kết quả học tập và rèn luyện của các em.

* Phụ huynh

- Nhắc nhở con em đi học đúng giờ.

- Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà.

- Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

5. Thông qua các khoản thu đầu năm

- Quỹ nhà trường:..........đ/ 1 HS

- Quỹ lớp: ..........đ/ 1 HS

6. Ý kiến của phụ huynh

................................................................................

................................................................................

7. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Ông/Bà:.............Chi hội trưởng

2. Ông/Bà: ................Chi hội phó

3. Ông/Bà: .Ủy viên.............

IV. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

......................................

Hội trưởng Hội CMHS

....................................

GVCN

..................................

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 20...- 20...

A. Thời gian- Địa điểm:

- Hôm nay, vào hồi ……………, ngày 15 tháng 9 năm 20....

- Địa điểm: ………… lớp ........- Trường ……..........................................…

B. Thành phần:

- Chủ toạ:…………………………...............................................................

- Thư ký:………………………....................................................................

- Tổng số giáo viên có mặt:....../........ Vắng:............Lý do:........................

- Tổng số phụ huynh có mặt:...../ ......

Vắng.......................có lý do ....…

C. Nội dung:

I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp:

1. Tổng số học sinh có mặt tại thời điểm 15/9/20...: ...........HS

Trong đó:

+ Số học sinh được lên lớp: ......HS; Số học sinh lưu ban: ............. HS.

+ HS khuyết tât:.....( Họ tên.....................................)

+ HS nữ........HS dân tộc thiểu số:........; HS nữ dân tộc:............

+ Học sinh có hộ khẩu ở xã ............................ là:.......HS.

+ HS thuộc hộ nghèo:......., Nữ:.........HSDT con hộ nghèo:........Nữ:.........

+ HS đã có thẻ BHYT:................

2. Tình hình học tập của lớp và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 20...-20...

* Thuận lợi:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* Khó khăn:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* Công tác xã hội hoá giáo dục tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:

- Xây dựng khuôn viên, bồn cây, trồng cây bóng mát sân trường.

- Lắp các loại biển bảng trong và ngoài phòng học theo quy định.

- .........................................

4. Các khoản đóng góp trong năm học 20...-20....

* Đóng góp xã hội hoá giáo dục ( đã được UBND xã ............ nhất trí): Tính 1HS/ năm học ( đồng )

1. XD, sửa chữa cơ sở vật chất : ................... .

2. Quỹ khuyến học: ....................... ( Quy chế chi tiêu )

3. Quỹ đội: ..................... ( Quy chế chi tiêu )

4. Bảo vệ: ......................... ( Theo thoả thuận hợp đồng).

Tổng cộng: ............................../HS/năm.

* Các khoản thu khác phục vụ cho học sinh:

- BHYT: ......................./HS/năm.

- BH thân thể ( theo các mức tham gia):

- Tiền áo đồng phục: mua theo đăng kí.

- Tiền điện : ...........đ/HS/năm ( trường chính).( Quyết toán theo hoá đơn)

- Phôtô bài kiểm tra 1 năm:…………..

- Sổ liên lạc ( theo giá quy định):…………..

- Học bạ cho HS lớp 1 (theo giá quy định): ……………….

- Quỹ lớp (mua đồ dùng hàng ngày: chổi, chậu, lọ hoa, khăn trải bàn...):...........

…………………………………………………………………………

5. Kết quả bầu ban đại diện phụ huynh.

Ông (bà)......................Thôn.......

II. Thảo luận.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

D. Kết luận:

Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.

Cuộc họp kết thúc hồi …....giờ……cùng ngày.

Thư ký

......................................

Hội trưởng Hội CMHS

....................................

GVCN

..................................

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học - Mẫu 3

UBND XÃ .........

TRƯỜNG TH .............

BAN ĐẠI DIỆN CMHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2022 - 2023

1. Thời gian:..... giờ .....phút, thứ bảy ngày ...............................

2. Địa điểm: Tại lớp học ............................................................

3. Thành phần:

- Chủ trì cuộc họp: Giáo viên chủ nhiệm: ...................................

- Thư ký cuộc họp: Phụ huynh học sinh: ...................................

- Tổng số phụ huynh học sinh dự họp:......... Vắng mặt: ..........

4. Nội dung:

4.1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm (Giáo viên chủ nhiệm khai thông)

4.1.1. Báo cáo việc học tập của học sinh sau 3 tuần học; những thuận lợi, khó khăn của lớp:

*Thuận lợi:

- Đa số các quý phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình

................................................................................................

................................................................................................

*Khó khăn:

- Cũng còn một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của các em.

- Còn vài số HS cá biệt làm ảnh hưởng đến viêc học của các em khác.

- Lớp có một số em chưa qua mẫu giáo nên việc tổ chức nền nếp, tư thế ngồi, cách cầm bút vv…nói chung sự tiếp thu kiến thức của các em không đồng đều.

4.1.2. Tình hình trật tự trong khuôn viên trường:

- Học sinh còn đưa rước con em vào khuôn viên trường học.

- Đề nghị phụ huynh đưa các em tới cổng để các em tự vào lớp. Khi ra về HS sẽ đi theo hàng ra cổng và phụ huynh rước tại cổng trường.

4.1.3. Tình hình rác thải từ đồ ăn, thức uống trong khuôn viên trường:

- HS còn ăn uống xã rác vào khuôn viên trường học, lớp học.

- Đề nghị phụ huynh mua cho con em ăn tại hàng quán và không được đem đồ ăn vào lớp học.

4.1.4. Việc đội mũ bảo hiểm của học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy:

-Phụ huynh quan tâm đến con em đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy tới lớp hoc.

4.1.5. Các khoản thu đầu năm; việc tham gia Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế:

- GV công bố các khoản thu đầu năm và nhắc nhở những em chưa đóng các khoản tiền đầu năm. GV kêu gọi phụ huynh mua bảo hiểm Y tế cho HS ngoài ấp nghèo và đóng các khoản còn thiếu.

4.1.6. Việc photocopy thẻ Bảo hiểm y tế nộp cho nhà trường (đối với học sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế thuộc xã nghèo, ấp nghèo, gia đình hộ nghèo, ...)

- GV nhắc nhở những những phụ huynh chưa photocopy thẻ BHYT nộp cho nhà trường thì tiếp tục thu cho dứt điểm.

4.1.7. Những vấn đề khác:

- GV nhắc nhở giờ giấc ra vào lớp của buổi học 4 tiết và 5 tiết học để phụ huynh biết và đưa rước đúng giờ. Phụ huynh hạn chế điện thoại cho GV vào khoảng thời gian 7giờ đến 8 giờ 59 phút trong các buổi học trừ trường hợp đặc biệt.

4.2. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

- Phụ huynh không có ý kiến gì phản hồi

4.3. Ý kiến kết luận của giáo viên chủ nhiệm:

- Trước tiên tôi cảm ơn đến quý phụ huynh đã cùng tôi hơn một giờ làm việc bày tỏ những thắc mắc và đi đến thống nhất chung công việc mà chúng ta đã bàn bạc.

4.4. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp:

- Trưởng ban: ............... số điện thoại: ....................................

- Phó ban: ....................; số điện thoại: .....................................

Biên bản đã được thông qua trong cuộc họp và được tất cả phụ huynh học sinh dự họp thống nhất. Biên bản được lập thành 02 bản, giáo viên chủ nhiệm giữ 01 bản, nhà trường giữ 01 bản.

Cuộc họp kết thúc lúc .......giờ ....... phút cùng ngày. Biên bản có đọc lại tất cả đều tán thành và đưa vào Nghị quyết thực hiện./.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh đầu năm Tiểu học - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
---------o0o---------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Lớp .............Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..................................................................

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm .......................

- Địa điểm: .............................................................................................

- Chủ tọa: .............................................................................................

- Thư ký: ................................................................................................ .

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Tổng số phụ huynh có mặt:.........................../ ......

- Vắng.......................có lý do ....….........................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường..................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học................ để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Bác: .................................................... Chi hội trưởng

2. Bác: .................................................... Chi hội phó

3. Bác: .................................................... Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

..........................................................................................

.........................................................................................

b) Khó khăn:

..........................................................................................

.........................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

..........................................................................................

.........................................................................................

b) Một số biện pháp:

..........................................................................................

.........................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

..........................................................................................

.........................................................................................

5. Ý kiến của phụ huynh:

...........................................................................................

............................................................................................

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 213
  • Lượt xem: 12.068
  • Dung lượng: 152,7 KB
Sắp xếp theo