Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC, được thực hiện khi phát hiện sai sót trong quá trình nộp thuế, mà nguyên nhân đến từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế.

Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Mẫu Thư tra soát - Ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC

Mu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..…………….....................

Tên cá nhân/ đơn vị: ……………………… Mã số thuế:...................

Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:.............

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt □ Chuyển khoản □ Nộp thuế điện tử □

Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):...............

để nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: ………………… (Bằng chữ:....................................... vào tài khoản của KBNN: ……………....…… Tỉnh, TP:............................ mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu:.............

Ngày thực hiện giao dịch: …........…./ …....……/..........................

Nội dung sai sót:……………………..……………......………..................................………

……………………..……………......………..................................………...........................

……………………..……………......………..................................………...........................

Nội dung đề nghị điều chỉnh:……………………..……………......………..........................

……………………..……………......………..................................………...........................

……………………..……………......………..................................………...........................

Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..……………......………..........................

Kính đề nghị: ……………………………………………… xem xét, giải quyết./.

……….., ngày ... tháng ... năm ………
CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ Đ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.311
  • Lượt xem: 2.352
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 16,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo