Mẫu đề cương kế hoạch quỹ giáo dục nhà trường Đề cương bản kế hoạch cho một quỹ giáo dục nhà trường

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu đề cương về kế hoạch quỹ giáo dục nhà trường là mẫu bản đề cương được lập ra để lên đề cương về kế hoạch quỹ giáo dục nhà trường. Mẫu nêu rõ thông tin về nhà trường, mục tiêu sử dụng quỹ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cung tham khảo và tải tại đây.

ĐỀ CƯƠNG BẢN KẾ HOẠCH CHO MỘT
QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1. Thông tin chi tiết về trường:

2. Thông tin chi tiết về số học sinh:

3. % học sinh FDS hiện tại (vào thời Điểm báo cáo):

4. Mô hình thời gian biểu của trường (T30, T35 hoặc khác………. Ghi rõ)

5. Mục tiêu tổng thể về sử dụng Quỹ:

6. Các Mục tiêu cụ thể về sử dụng Quỹ (không quá 03 Mục tiêu)

7. Đề xuất sử dụng Quỹ

- Hoạt động 1.

- Hoạt động 2:

- Hoạt động 3

- .v.v.

8. Dự thảo ngân sách sử dụng kinh phí hỗ trợ

- Hoạt động

- Hạng Mục chi tiêu

- Ngân sách phân bổ

9. Tổng quỹ hỗ trợ

10. Các chỉ số thể hiện kết quả sử dụng quỹ hỗ trợ

- Thông tin cụ thể/định nghĩa về chỉ số

- Giá trị ban đầu của chỉ số

- Giá trị kết quả sau khi sử dụng quỹ hỗ trợ

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12
  • Lượt xem: 71
  • Dung lượng: 67,3 KB